-= Меню =-

Березень-квітень, 2017

Розвиток аграрного бізнесу в Україні [Текст] : монографія/ за ред. І.М. Брюховецького. – Суми : Сумський національний аграрний університет, 2016. – 365 с.

У монографії досліджено стан та основні напрямки розвитку аграрного бізнесу в Україні. Розглянуто стратегічні напрямки розвитку аграрного сектору економіки, висвітлені результати досліджень наукового та кадрового забезпечення, ефективність діяльності, систем менеджменту, земельних відносин, фінансового забезпечення, розвитку на інноваційній основі суб’єктів аграрного бізнесу. Монографія призначена для науковців та спеціалістів, які займаються проблемами розвитку агропромислового комплексу, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

Ківер В.Х. Фертигація і гербігація в зрошуваному землеробстві України [Текст] : монографія / В.Х. Ківер, Д.М. Онопрієнко. – Дніпро; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – 148 с.

Наведено результати багаторічних досліджень з хімігації кукурудзи в основних і повторних посівах на зрошуваних землях України. Обґрунтовано біологічні і агротехнологічні особливості фертигацій й гербігації. Запропоновано шляхи економії води, мінеральних добрив і гербіцидів у зрошуваному землеробстві. Монографія призначена для студентів та науковцям з агрономічних спеціальностей, а також для виробничників, які вирощують сільськогосподарську продукцію на зрошуваних землях.

Кукурудза харчова (технологічні аспекти вирощування) [Текст] : монографія / О.П. Якунін, В.Ф. Заверталюк, О.В. Губар, О.М. Окселенко. – Вінниця : Нілан – ЛТД, 2016. – 208 с.

У монографії наведено значення, морфо – біологічні особливості кукурудзи, аналіз даних науково – дослідних установ з технології її вирощування. Висвітлено результати наукових досліджень, які проведено авторами з технологій вирощування кукурудзи цукрової і розлусної : обробіток ґрунту, удобрення, строки сівби та норми висіву, конвеєрне надходження качанів кукурудзи цукрової. Значне місце займають проблеми контролювання забур’яненості в посівах кукурудзи харчової в умовах високої засміченості ґрунту насінням бур’янів. Надана економічна ефективність вирощування кукурудзи цукрової та розлусної залежно від досліджуваних факторів в умовах Північного Степу України. Монографія розрахована на спеціалістів аграрного комплексу, фермерів, науковців, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ та коледжів сільськогосподарського профілю.

Щетина М.А. Розвиток земельних відносин в сільськогосподарському виробництві [Текст] : монографія. – Умань : Сочінський М.М., 2016. – 212 с.

У монографії розглядаються теоретичні, методологічні, методичні і практичні аспекти щодо розвитку земельних відносин та організації ефективного використання земельних угідь в аграрній сфері. Рекомендується для викладачів, аспірантів, студентів, спеціалістів та керівників аграрної сфери.

Грицаенко З.М. Меченые атомы в исследованиях с гербицидами. Физиолого – биохимические процессы в растениях и почве при разных условиях применения гербицидов и биологически активных препаратов [Текст] : в 2 т. / З.М. Грицаенко, В.С. Кравченко. – Умань : Визави, 2016. – 352 с.

Освещены теоретические основы поступления, передвижения и локализации гербицидов – производство 2,4 – ди триазинов, меченых по С14, в чувствительных и устойчивых к ним растений в зависимости от условий применения, анатомические и морфологические изменения органов и тканей в однодольных и двудольных растениях под влиянием производных арилоксиуксусных кислот и триазинов при разных условиях применения. Для подготовки студентов высших учебных заведений I –IV уровней аккредитации.

Господаренко Г.М. Удобрення садових культур [Текст] : навчальний посібник. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2017. – 340 с.

Висвітлено фізіологічні основи, агротехнологічні прийоми застосування органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів під овочеві, плодові, ягідні, декоративні, лікарські та інші культури, що вирощуються у промислових масштабах, на присадибних ділянках, у колективних садах, на квітниках і в міській квартирі. Для підготовки фахівців за спеціальностями : 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво та виноградарство», 206 «Садово – паркове господарство». Книга може бути корисною широкому колу читачів, як професіоналів, так і любителів – садівників, що не мають спеціальної освіти з вирощування рослин.

Біоенергетичні проекти : від ідеї до втілення [Текст] : практичний посібник / за ред. Р.Ю. Тормосова – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 208 с.

У практичному посібнику висвітлено унікальний досвід, набутий авторами під час упровадження одного з найуспішніших біоенергетичних проектів на теренах України – Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Місцеві альтернативні джерела енергії : м. Миргород». В посібнику розкриваються технічні, правові, організаційні, екологічні, фінансово – економічні та соціальні аспекти заміщення невідновлюваних енергоносіїв біопаливом у комунальній теплоенергетиці. Розглядається використання біомаси для потреб централізованого теплопостачання як комплексне завдання, що потребує системного вирішення та сучасних підходів. Описані інноваційні технічні рішення з перебудови наявної газової котельні на високоефективну комбіновану мультипаливну котельню для надійного та якісного теплозабезпечення житлового мікрорайону; створення ресурснологістичної інфраструктури проектів із використанням біопалива у системах централізованого теплопостачання; визначення вартості місцевої біомаси та реальних джерел фінансування біоенергетичних проектів; методи залучення до участі в них місцевих громад для перемоги над газовою залежністю країни. Посібник призначено для представників державних та місцевих органів влади, комунальних підприємств теплопостачання, агровиробників, приватних інвесторів, донорів та широкого загалу.

Удосконалення конструкції і підвищення технологічної надійності пневмомеханічного висівного апарата з резервним дозатором для точного посіву просапних культур [Текст] : монографія / А.І. Бойко, О.О. Банний, І.О. Лісовий, П.С. Попик. – Київ : Формат, 2016. – 115 с.

У монографії представлена можливість підвищення надійності технологічного процесу дозування насіння пневмомеханічним висівним апаратом з резервним дозатором. Проблема точності і надійності виконання технологічного процесу висіву технічних культур набуває ще більшої актуальності з підвищенням швидкості руху посівних агрегатів та збільшенням їх функціонального навантаження. Результатом останніх тенденцій розвитку посівних технологій стала потреба в нових рішеннях висівних апаратів, направлених на підвищення точності їх роботи. Необхідно проводити дослідження технологічного процесу дозування насіння з послідуючим висівом та розробкою нового пневмомеханічного висівного апарата, що і визначило актуальність даної теми. Розроблено і запропоновано конструкцію пнемомеханічного висівного апарата з резервним дозатором. Рекомендовано науковцям, аспірантам, студентам та інженерним працівникам.

Уманський національний університет садівництва : Матеріали V1 Міжнародної наукової конференції [Текст] : «Селекційно – генетична наука і освіта». (Парієві читання) 15–17 березня 2017 року. – Умань : Вид. Сочінський, 2017. – 288с.

У збірнику тез висвітлено результати наукових досліджень науковців України, Росії, Білорусі та Молдови з актуальних питань генетики, селекції рослин та біотехнології.

Вчені – ботаніки Уманського національного університету садівництва (1844 – 2016) [Текст] : (присвячується 95 – річчю створення кафедри ботаніки) /Т.В. Мамчур, В.П. Карпенко, М.І. Парубок, О.В. Свистун / За ред. В.П. Карпенка. – Умань : Візаві, 2017. – 280с., іл.

У науковому виданні висвітлено 95 – літню історію кафедри ботаніки, її реорганізацію та сьогодення в Уманському національному університеті садівництва. На основі опрацьованого архівного матеріалу описано життєвий та науковий шлях ботаніків М.І. Анненкова (1819 – 1889), В.Ф. Ніколаєва (1889 – 1973), В.А. Гаврилюка (1928 – 2005). Велику увагу приділено науковій роботі кафедри ботаніки та наведено бібліографію наукових праць її науково – педагогічних працівників. Наукове видання рекомендовано студентам, аспірантам, викладачам, фахівцям, які цікавляться історією та ботанічними дослідженнями.

Сабадаш – чарівна перлина Черкаського краю [Текст] / ред. Ю.А. Шеремет. – Київ : Альфа – Віта, 2016. – 186 с., іл.

Сабадаш – це одна з перлин Золотого кільця Черкащини, історію якого вирішено зібрати в одній книзі, щоб вона була доступна для великого загалу та стала відправною крапкою для нащадків, які будуть продовжувати її писати. Село Сабадаш дало Україні багато талановитих людей, серед яких поети, художники, наукові працівники, державні службовці, дбайливі, працьовиті трудівники полів і ферм, фабрик і заводів, які не поривають зв'язок з малою Батьківщиною – селом Сабадаш.

Краєвський В.М. Облік аграрного потенціалу національного багатства [Текст] : монографія / В.М. Краєвський. – Київ : Вік принт, 2015. – 440с.

Кризові явища, притаманні сфері аграрного сектору, виступають все більш суттєвими обмежувачами для реалізації стратегічного завдання прискореного економічного зростання країни. У цих умовах найважливішим індикатором соціально відповідальної поведінки вітчизняного бізнесу є його свідома і активна участь у вирішенні злободенних соціально – екологічних проблем, що вказує на необхідність впровадження облікового стандарту який регулює соціальну відповідальність ведення бізнесу, в контексті методології системного підходу до проблеми адаптації бухгалтерського обліку при загально цивілізаційній еволюції пріоритетів сучасного економічного мислення у постіндустріальному суспільстві. Запропонована методика розрахунку раціонального значення ведення бізнесу, яке наближається до використання екологічних та соціальних ресурсів у такий самий спосіб, як сьогодні підходимо до використання економічних ресурсів. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ та фахівців аграрної сфери.

Уманський національний університет садівництва : Матеріали Міжнародної наукової Інтернет – конференції [Текст] : «Інновації в садівництві». 10 березня 2017 року. – Умань : Вид. Сочінський, 2017. – 59с.

Збірник містить доповіді науковців, які було презентовані в секціях «Селекція, сортовивчення та сортознавство», «Розсадництво», «Агротехніка, агрохімія, зрошення, захист рослин», «Післязбиральна доробка, зберігання та переробка», «Економіка, маркетинг, логістика» на Міжнародній науковій Інтернет – конференції «Інновації в садівництві», що відбулася 10 березня 2017 року в Уманському національному університеті садівництва. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів та фахівців, які займаються питаннями розвитку садівничої та суміжних галузей.

Ольга Ковальчук,
бібліотекар відділу комплектування фонду, наукової обробки документів та організації каталогів

Останні новини Наукової бібліотеки


  • 18.01.2018 IV Універсал Української Центральної Ради