-= Меню =-

Екологічна безпека харчових продуктів

Несприятлива сучасна екологічна ситуація в Україні веде до забруднення питної води, повітря, ґрунтів, і відповідно харчових продуктів. Джерелами забруднення навколишнього середовища, продуктів харчування і продовольчої сировини є викиди промислових підприємств, транспорту, відходи комунальних господарств, радіація внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, засоби хімізації сільського господарства.

В Україні функціонує багато підприємств, що містять, переробляють та зберігають хімічні речовини, які є потенційно отруйні для людей. Третя частина нашої держави забруднена радіонуклідами.

Від радіації зазнають руйнувань не тільки людські організми, але й генетичний код людини, рослин, тварин.

Радіація проникає в організм людини постійно не тільки з повітря чи води, але й через їжу. В організм людини потрапляє 45% токсичних речовин з продуктами харчування і 30% з питною водою.

Споживання продуктів харчування, забруднених радіонуклідами в будь якій кількості, пов’язано з ризиком канцерогенезу, порушенням спадковості, мутагенної дії.

Хімізація сільського господарства призводить до негативних екологічних наслідків: в ґрунті підвищується вміст важких металів, радіоактивних елементів, нітратів, нітритів, які потрапляють переважно в рослини і продукти, які з них виготовляються. Через корм забруднюються цими речовинами тварини і продукти тваринного походження.

Запобігання забрудненню біосфери і забезпечення населення екологічно чистими продуктами харчування є проблемою світовою і кожної держави. Вирішення її вимагає значних матеріальних і науково-технічних ресурсів. Необхідно на державному рівні вжити суворих заходів щодо запобігання забруднення біосфери, забезпечення екологічно чистими технологіями вирощування сільськогосподарської продукції, сировини, її переробки на продукти харчування, заборонити надходження на вітчизняний ринок небезпечних товарів.

Необхідно також підняти рівень екологічної свідомості населення, екологічного виховання студентів.

До дня працівників харчової промисловості Науковою бібліотекою підготовлено віртуальну виставку: «Екологічна безпека харчових продуктів».

Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування. Основи гігієни та безпеки харчування.

Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування. Основи гігієни та безпеки харчування.[Текст] : навч. посібник. 2 ч. / О.М.Царенко, М.І. Машкін, Л.Ф. Павлоцька. – Суми : Університетська книга, 2004. – 278 с.

У посібнику наводяться сучасні дані щодо гігієни та безпеки харчування, гігієнічна характеристика основних груп харчових продуктів та вимоги до їх виготовлення, а також дані про вплив технологічної обробки на вміст у продуктах поживних та шкідливих речовин.

Висвітлено сучасні уявлення про фізіологію травлення та засвоєння їжі, нейрогуморальну регуляцію цих процесів, про хімічний склад харчових продуктів та їх гігієнічну оцінку, про харчові добавки та сторонні речовини в харчових продуктах, про харчові отруєння різного походження. Викладено основи раціонального дієтичного харчування дітей, а також теоретичні аспекти харчування.

Павлоцька Л.Ф. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів

Павлоцька Л.Ф. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів [Текст] : навч. посібник / Л.Ф. Павлоцька, Н.В. Дуденко, Л.Р. Димитрієвич. – Суми : ВТД Університетська книга, 2007. – 441 с.

У посібнику наведені дані щодо білків , вуглеводів вітамінів, мінеральних речовин, їх значення в харчуванні людини, рекомендовані середні норми в добових раціонах. Надається характеристика особливостей харчування різних верств населення.

Гігієна харчування з основами нутриціології

Гігієна харчування з основами нутриціології [Текст] : / за ред. В.І. Ципріяна. – Київ : Здоров'я, 1999. – 568 с.

В підручнику висвітлено гігієнічні принципи раціонального харчування окремих груп населення, описано основи лікувально – профілактичного та дієтичного харчування. Викладено гігієнічну характеристику основних продуктів харчування та принципи поточного та запобіжного санітарного нагляду за технологіями їх виробництва. Вперше висвітлені теоретичні і методичні питання аліментарної токсикології, а також критерії безпеки їжі. Питання державного санітарного нагляду в галузі гігієни харчування подано з урахуванням нового законодавства України.

Іванова О.В. Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства

Іванова О.В. Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства[ Текст] : / О.В. Іванова, Т.В. Капліна. – Суми : Університетська книга, 2010. – 399 с.

Висвітлено широке коло питань щодо організації раціонального санітарного режиму закладів ресторанного господарства, ситуаційних фахових завдань, пов’язаних з науково – обґрунтованими санітарно – гігієнічними вимогами до технологічного процесу виробництва, реалізації готової кулінарної продукції, заходів профілактики харчових отруєнь, оцінки якості харчових продуктів.

Ростовський В.С. Системи технологій харчових виробництв

Ростовський В.С. Системи технологій харчових виробництв [Текст] : навч. посіб. / В.С. Ростовський, А.В. Колісник. – Київ : Кондор, 2008 .– 254,[2] с.

В підручнику висвітлено основи маркетингу, стратегічні цілі організації, формування ринкової поведінки організації, вивчення потреб споживачів, створення іміджу товару.

Биоэтика в медицине и пищевой промышленности. Необходимость и смысл нравственного поведения

Биоэтика в медицине и пищевой промышленности. Необходимость и смысл нравственного поведения [Текст] : / Д. Ходжес, С. Тимченко. – Київ : Реалис, 2006 – 204с.

Биоэтика занимается проблемами нравственности в области медицины и пищевой промышленности. В книге расматриваются вопроссы, раскрывающие значимость и необходимость нравственных действий в этой области.

Пономарьов П.Х. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини

Пономарьов П.Х. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини[Текст] : навч. посібник / П.Х. Пономарьов, І.В. Сирохман. – Київ : Лібра, 1999. – 272с.

Дається інформація про джерела забруднення навколишнього середовища,харчових продуктів і продовольчої сировини нітратами, радіонуклідами, пестицидами, важкими металами, консервантами. Висвітлено питання попадання їх у продукти харчування, продовольчу сировину і організм людини.

Основи фізіології та гігієни харчування

Основи фізіології та гігієни харчування [Текст] : підручник /  Н.В. Дуденко, Л.Ф. Павлоцька, В.С. Артеменко, М.П. Головко. – Суми : Університетська книга, 2009. – 557,[3] с.

У підручнику наведено будову та функції системи травлення, показано роль основних харчових речовин у забезпеченні процесів життєдіяльності. Розглянуто нові норми споживання, обґрунтовано особливості потреб у нутрієнтах та енергії різних верств населення. Надається характеристика особливостей харчування різних вікових груп, різних професійних груп населення та людей, що потребують дієтичного харчування. Наводяться дані щодо гігієни та безпеки харчування, дається гігієнічна характеристика основних груп харчових продуктів та їх виготовлення.

Смоляр В.І. Фізіологія та гігієна харчування

Смоляр В.І. Фізіологія та гігієна харчування [Текст] : підручник. – Київ : Здоров'я, 2000. – 336 с.

Наведено дані щодо білків, ліпідів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин. Їх значення в харчуванні людини, рекомендовані середні норми в добових раціонах. Надається характеристика особливостей харчування різних верств населення (дітей та підлітків, людей похилого віку, студентів, різних професійних груп населення, людей, що контактують із шкідливими чинниками, та людей, що потребують дієтичного харчування.

Городний Н.М. Радуга здоровья

Городний Н.М. Радуга здоровья [ Текст] : / Н.М. Городний,  М.Я. Городня, А.М. Фоменко. – Київ : Алефа, 2007. – 492 с.

Книга содержит огромный познавательный материал о возможностях выращивания овощей, ягод, плодов продукция которых имеет неизчерпаемые лекарственные возможности. Каждый читатель найдет неоходимую информацию о качестве почв, удобрениях, о борьбе фитоприпаратами с сорняками и вредителями, биохимических показателях основных овощных, плодовых и ягодных культур, о пищевой и медико-биологической их ценности.

Марія Фіткаленко,
провідний бібліотекар
Тетяна Маєвська,
бібліотекар І категорії

Останні новини Наукової бібліотеки