-= Меню =-

Людина і навколишнє середовище

«Все на землі, все треба берегти –
І птаха й звіра, і оту рослину,
Не чванься тим, що цар природи ти –
Бо врешті, ти його частинка,
Друже мій, люби життя,
Люби людей, природу,
А кривду кинь у забуття,
Як камінь в тиху воду»

День довкілля для України свято порівняно нове, адже почали його відзначати з 1998 року, згідно з Указом Президента України «Про День довкілля». Історія цієї дати веде початок із 1972 року, коли у Стокгольмі відбулась конференція Генеральної Асамблеї ООН, присвячена тематиці «Довкілля».

День довкілля дозволяє оцінити стан природного середовища, в якому ми живемо, надає уважніше замислитися над діями, вчинками та майбутніми кроками, які кожен з нас зробить у своєму житті.

Відтоді як існує людина, її здоров’я формувалось і продовжує формуватись під впливом природних факторів на організм. Здоров’я людини та навколишнє середовище нерозривно пов’язані між собою та мають значний вплив один на одного.

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, «здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціального добробуту, а не лише відсутність захворювання чи фізичних дефектів».

Стан здоров’я віддзеркалює динамічну рівновагу між природним середовищем і організмом. На здоров’я людини впливають спосіб життя, генетичні фактори та фактори навколишнього природного середовища.

Людина є частиною природи. І її здоров’я залежить від багатьох абіотичних і біотичних факторів.

Якість життя людини залежить від стану навколишнього середовища. Чиста вода, свіже повітря і родючий грунт – все це необхідно людям для повноцінного і здорового існування.

Світ, в якому ми живемо, красивий і неповторний, кращим і досконалішим мають робити його люди, які дістали у спадок від попередніх поколінь щедрі землі, повноводні річки, казкові гори та моря. Усвідомивши свою велич, владу над природою, людина водночас поставила себе в складне екологічне становище. Гостро постало питання: як забезпечити збереження природної рівноваги, щоб навколишнє середовище не виявилося з рештою ворожим для самої ж людини.

Сьогодні на планеті визначено 36 найважливіших глобальних проблем, що чекають людство у XXI столітті. До першої десятки належать: зміни клімату, дефіцит питної води, знеліснення, опустелювання, забруднення прісних вод, низька якість управління, утрата біорізноманіття, зростання і міграція населення, зміна соціальних цінностей, утилізація відходів, забруднення повітря.

За даними ООН, слов’янський етнос вимирає. Навіть не враховуючи природних катаклізмів, населення України до 2050 року може зменшитися до 25 млн. З’являються перші ознаки підготовки заселення історично слов’янських територій представниками інших народів. Слов’янам як і всім народам, настав час задуматися не про конфронтації, а про спільне виживання.

До дня довкілля Науковою бібліотекою підготовлено віртуальну виставку «Людина і навколишнє середовище». На виставці представлена література, яка охоплює найважливіші проблеми загальної та сучасної екології довкілля, захист та збереження атмосфери, охорона та раціональне використання водних ресурсів. Екологія розповідає про ту реальність, в якій ми живемо і застерігає про те, що може бути через кілька років.

Природа – наше багатство, зберегти це багатство для наступних поколінь – завдання і обов’язок кожного.

Виставка складається з шести розділів:

1. Екологія

Васюкова Г.Т. Екологія [Текст] : підручник / Г.Т. Васюкова, О.І. Ярошева. – Київ : Кондор, 2012. – 524,[1] с.

Запропонований підручник охоплює найважливіші проблеми загальної та сучасної екології. Він охоплює найважливіші проблеми сучасної екології. Розглянуті основні проблеми, які виникли у взаємовідносинах людини і природи в індустріальний період розвитку цивілізації та можливі шляхи їх подолання.

Плахтій Д.П. Екологія. Основні терміни, поняття та означення [Текст] / Д.П. Плахтій, О.С. Чинчик, С.В. Кобринська. – Кам’янець-Подільський : Медобори - 2006, 2011. – 319,[1] с.

У навчальному посібнику викладено терміни і поняття, що використовуються в екологічних дисциплінах, таких як загальна екологія, ландшафтна екологія, екологія людини та інших.

Екологія : теоретичні основи і практикум [Текст] / [А.Ф. Потіш, В.Г. Медвідь, О.Г. Гвоздецький, З.Я. Козак]. – 3-е вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 321,[1] с.

У навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретичні питання традиційної та сучасної екології, забезпечення гармонійного співіснування суспільства і природи, раціонального природокористування. Висвітлено також питання глобальної екології, впливу практичної діяльності людини на екологію, правові аспекти охорони навколишнього природного середовища.

Чайка В.Є. Екологія [Текст] : навч. посібник. – Вінниця : Книга-Вега, 2002. – 408 с.

В книзі висвітлено основні концепції, поняття, проблеми та питання сучасної екології. Послідовно розглядаються характерні особливості різних екологічних рівнів організації - від індивідуумів та видів до біосфери. Особливу увагу приділено радіоекології, результатам впливу людини на біосферу, системній екології.

2. Основи екології

Мягченко О.П. Основи екології [Текст] : підручник / О.П. Мягченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 310,[1] c

Підручник відповідає змісту і структурі типової програми «Основи екології», затвердженої Міністерством освіти і науки України. Розглянуто питання теоретичних основ екології, стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні, її регіонах, як результат діяльності людини, суспільства та економічні проблеми, які виникли в результаті нераціональної діяльності людства в біосфері

Малимон С.С. Основи екології [Текст] : підручник / С.С. Малимон. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 239,[1] с.

Підручник розроблений відповідно до навчальної програми з « Основ екології» вищих навчальних закладів. Він передбачає: засвоєння основних закономірностей взаємодії людини, суспільства і природи; ознайомлення з особливостями впливу антропогенних факторів на природне середовище

Основи загальної екології [Текст]: підручник / Г.О. Білявський, М.М. Падун, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либідь, 1993. – 304 с.

Небачено активна й здебільшого непродумана діяльність людини, яка супроводжується знищенням природних ресурсів і забрудненням навколишнього середовища, призвела до того, що нині біосфера планети перебуває в критичному стані. Автори підручника вважають, що починати слід з оволодіння основами екологічних знань, закладання підвалин екологічної культури.

3. Агроекологія

Жарінов В.І. Агроекологія: термінологічний та довідниковий матеріал [Текст] : навч. посібн. / В.І. Жарінов, С.В.Довгань. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 328 с.

Учбовий посібник містить довідково-інформаційний матеріал у вигляді термінів із загальної екології та екології рослин, агрономії, які наведені у вітчизняній та зарубіжній періодиці за останні роки. Включає понад 3000 термінів та їх тлумачення на українській мові, а також на російській, англійській мовах.

Агроекологія: навч. посібник. – К. : Вища освіта, 2006. – 671 с.

Узагальнено і систематизовано фактичний науково-практичний матеріал з агроекології. Висвітлено її завдання, методологію, вплив забруднення повітря, води і грунту на людей, тварин та сільськогосподарські культури В даному підручнику запропоновано заходи щодо збереження грунтового покриву, екологічно обґрунтованого підходу до хімізації сільськогосподарського виробництва, меліорації, земель, ведення біологічного землеробства з метою отримання екологічно чистої продукції.

Агроекологія: теорія та практикум [Текст]: навч. посібник. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2003. – 320 с.

Стан природного довкілля, про який багато говорять - це результат накопичення людством помилок у ставленні до природи, ігнорування ним навіть очевидних сигналів про шкідливість недалекоглядних дій .

4. Моніторинг довкілля

Клименко М.О. Моніторинг довкілля : практикум [Текст] : навч. посіб. / М.О. Клименко, Н.В. Кнорр, Ю.В. Пилипенко. – Київ : Кондор, 2010. – 284,[1] с.

Метою підручника є ознайомлення студентів-екологів з основними положеннями та визначеннями моніторингу довкілля, основами організації моніторингу за складовими біосфери, а також з такими завданнями моніторингу довкілля як оцінювання та аналіз кліматичних факторів середовища(природних випромінювань, атмосферного тиску, вітру, температури, вологості, опадів) та їх сумісної дії.

Дуднікова І.І. Моніторинг довкілля [Текст] : навч. посібник : у 2 ч. Ч.2 / І.І. Дуднікова, С.П. Пушкін. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – 312,[1] с.

Посібник містить інформацію з багатьох проблем екологічного моніторингу. Зроблено комплексний аналіз сутності та організації проведення на державному рівні моніторингу різних компонентів довкілля. Подано методи й засоби автоматизованого контролю якості природного середовища, найновіші екологічні наукові нормативи та фактичні матеріали.

Моніторинг довкілля [Текст] : підручник. Т. 1 / [А.К. Запольський, А.П. Войцицький, І.А. Пількевич, П.М. Малярчук]; за заг. ред. А.К. Запольського. – Кам'янець-Подільський: Медобори – 2006, 2012. – 407,[1] с.

У підручнику викладено теоретичні і прикладні аспекти сучасної методології моніторингу довкілля. Розглянуто комплексний аналіз різних видів і рівнів моніторингу навколишнього середовища. Узагальнені основні положення й закономірності моніторингу складових біосфери та окремих її екосистем. Наведення відомості про вимірювання параметрів, моделювання та прогнозування екологічного стану об’єктів довкілля.

5. Екологія та охорона навколишнього природного середовища

Орел С.М. Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров’я людини [Текст] : навч. посібник / С.М. Орел, М.С. Мальований, Д.С. Орел. – ОЛДІ -ПЛЮС, 2014. – 231,[1] с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи оцінки екологічного ризику, показано місце дисципліни в блоці варіативних дисциплін підготовки фахівців напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». В посібнику проводиться аналіз впливу на людину отруйних хімічних речовин по двох оцінках – оцінці шкідливості речовини (токсичності) і оцінці ступеню контакту цієї речовини з організмом людини (експозиції).

Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи [Текст] : навч. посібник / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. – Київ: Кондор, 2011. – 290,[2] с.

У посібнику висвітлено систематизований матеріал з енвайронментальних дисциплін-екології, соціоекології та охорони навколишнього середовища. Розглядаються особливості структури навколишнього середовища людини та основні антропогенні впливи людської діяльності на довкілля. Приділено увагу як проблемам глобальної екології, так і проблемам взаємодії людини й довкілля в Україні.

Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування [Текст] : навч. посібник / Т.А. Сафронов. – Львів: Новий світ-2000, 2010. – 247,[1] с.

В навчальному посібнику висвітлені найважливіші розділи традиційної та сучасної екології, розглянуті питання антропогенного забруднення довкілля та його негативні наслідки, екологічні основи та проблеми раціонального природокористування.

Давиденко В.А. Ландшафтна екологія [Текст] : навч. посібник / В.А. Давиденко, Г.О. Білявський, С.Ю. Арсенюк. – Київ : Лібра, 2007. – 280 с.

Навчальний посібник вперше на сучасному науковому рівні характеризує екологічні особливості кожного з типів ландшафту (водний, промисловий, сільськогосподарський, рекреаційний та ін.), які необхідно знати і враховувати для виконання екологічного моніторингу і менеджменту. Матеріал викладено з обґрунтуванням засадових положень ландшафтної екології та з використанням результатів досліджень провідних вчених.

Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища [Текст]: навч. посібник / В.С. Джигирей. – 5-е вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 422 с.

У навчальному посібнику розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля. Наводяться структура та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підприємств із навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності.

Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища [Текст] : навч. посібник / Ю.Д. Бойчук, Е.М. Солошенко, О.В. Бугай. – Суми : Університетська книга, 2002. – 283 с.

Посібник присвячений дії екологічних факторів у біосфері, які викликаються антропогенним впливом. Розглянуті особливості існування живих організмів в умовах антропогенної трансформації біосфери. Значна увага приділена впливу забруднювачів навколишнього середовища на здоров'я людини. Вказані основні шляхи оптимізації взаємодії людського суспільства і природи.

Мороз П.І. Екологічні основи природокористування [Текст] : навч. посібник / П.І. Мороз, І.С. Косенко; за ред. П.І. Мороза. – Умань : УДАУ, 2001. – 456 с.

У навчальному посібнику наводяться систематизовані довідкові дані, одержані на підставі узагальнення матеріалів літературних першоджерел та статистичних матеріалів, що знаходились в розпорядженні авторів. Матеріали, що викладені в посібнику є подальшим розвитком вузівського природоохоронного курсу, який знайшов часткове відображення в раніш виданих Морозом П.І., навчальних, навчально-методичн6их посібниках та підручниках.

6. Екологія тварин

Гайченко В.А. Екологія тварин [Текст] : навч. посібник / В.А. Гайченко, Й.В. Царик. – Херсон; К.: Олді-плюс; Ліра-К, 2012. – 231,[1] с.

У навчальному посібнику розглядаються фундаментальні проблеми екології тварин як важливої складової загальної екології. Викладені основні механізми і закономірності стійкого існування угрупувань тварин та їх зв’язки в екосистемах.

Членистоногі природного заповідника « Розточчя» [Текст : монографія – Львів : Простір -М, 2010. – 394,[1] с.

У монографії узагальнено відомості про членистоногих виявлених на території природного заповідника «Розточчя» і його найближчих околицях. Розглядається їх біотопічний розподіл, наведені дані щодо чисельності.

Екологія мікроорганізмів [Текст] : посібник /.[ В.П. Патика, Т.Г. Омельянець, І.В. Гриник, В.Ф. Петриченко]; за ред. В.П. Патики. – Київ : Основа, 2007. –188 с.

У посібнику висвітлено основні питання екології мікроорганізмів: взаємозв’язки їх у біоценозах; структура мікробних ценозів; екологія мікроорганізмів води, грунту, повітря; їхня роль у кругообігу речовин у біосфері; взаємовідносини з іншими організмами біосфери.

Останні новини Наукової бібліотеки