-= Меню =-

Маркетинг – ефективний інструмент успішної економіки

Маркетинг - це інтелектуальна основа продажів.

Іцхак Адізес

З нагоди святкування дня маркетолога Науковою бібліотекою підготовлено віртуальну виставку «Маркетинг – ефективний інструмент успішної економіки».

Маркетинг є важливою сферою економічної діяльності, так як пов'язаний із розумінням і виявленням потреб покупців, а також з орієнтацією ресурсів організації на задоволення цих потреб.

Маркетинг – це постійний і систематичний аналіз потреб ринку, що сприяє розробці ефективних товарів з особливими властивостями, призначених для конкурентних груп покупців. Ці особливі властивості відрізняють їх від товарів конкурентів і в такий спосіб створюють виробникові стійку конкурентну перевагу.

 Успіх бізнесу здебільшого залежить від своєчасного встановлення зв’язків із громадськістю за допомогою засобів масової інформації. Налагодити тісні контакти з численними інститутами споживачів, партнерів, державних органів влади і суспільства загалом неможливо без глибоких знань, досвіду й компетентності фахівців у сфері маркетингу.

 Маркетинг є водночас системою мислення і системою дій. Він має спиратися на теоретичні знання, носієм яких є книги. З метою ознайомлення читача з різноманітністю наявних у бібліотеці книг із даної тематики розгорнуто віртуальну виставку.

Представлені видання дають змогу:

– ознайомити користувача із змістом основних понять, категорій, систем та структурою маркетингу;

– забезпечити засвоєння теоретичних питань та практичних навичок вирішення маркетингових завдань;

– сформувати творчий підхід до розробки напрямів удосконалення маркетингової діяльності.

Книжкова виставка складається із чотирьох розділів:

1.  Маркетинг як механізм задоволення потреб суспільства 

Бортник Т.І. Маркетинг [Текст]: навч. посібник / Т.І. Бортник, В.І. Рибчак, А.О. Харенко. – Умань: УВПП, 2008. – 314 с.

У навчальному посібнику в чіткій, логічній послідовності розглядаються питання організації маркетингової діяльності, стратегічне планування, маркетингові дослідження, товарна політика, ринки споживачів, цінова політика, товарорух, оптова та роздрібна торгівля, просування товару, контроль в сфері маркетингу. Структурно-логічні схеми дають можливість сконцентрувати увагу на найбільш важливих визначеннях, факторах, принципах, методах, способах, складових формування ефективної системи маркетингу.

Маркетинг [Текст]: підручник / А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Вовчак, Н.В. Куденко та ін.; за наук. ред. А.Ф. Павленка. – Київ: КНЕУ, 2008. – 600 с.

Викладено основні питання теорії маркетингу, розкрито сутність маркетингу як філософії підприємницької діяльності. Значну увагу приділено становленню і розвитку світової маркетингової думки, базовим категоріям маркетингової діяльності, а також особливостям і проблемам розвитку маркетингової діяльності в сучасних умовах.

Бородкіна Н.О. Маркетинг [Текст]: навч. посібник / Н.О. Бородкіна. – Київ: Кондор, 2007. – 362 с

Навчальний посібник розглядає теоретичні основи маркетингу. Особлива увага приділяється висвітленню концептуальних положень маркетингу як системи, окремим видам маркетингових політик та стратегіям розвитку підприємства в ринкових умовах.

У кінці кожного розділу міститься перелік контрольних запитань та список рекомендованої літератури.

Липчук В.В. Маркетинг: основи теорії та практики [Текст]: навч. посібник / В.В. Липчук, Р.П. Дудяк, С.Я. Бугіль; за заг. ред. В.В. Липчука. – 3-тє вид. випр. і доп. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 288 с.

У навчальному посібнику розглядаються сучасні підходи до оцінки маркетингу, його суті, принципів, видів та функцій. У кожному розділі викладені теоретичні та методологічні засади для прийняття відповідних рішень та формування маркетингових стратегій.

Особливістю цього видання є те, що воно охоплює основні елементи маркетингу, управління ним та планування маркетингової діяльності. Значна увага приділена практичним завданням, які допоможуть засвоїти теоретичні знання.

Маркетинговий менеджмент [Текст]: навч. посібник / за ред. М.І. Белявцева, В.Н. Воробйова. – Київ: Центр навчальної літ., 2006. – 407 с.

Навчальний посібник складено відповідно до програми дисципліни «Маркетинговий менеджмент». Розглянуто теоретичні та методичні основи управління маркетингом. Містить інформацію з усього комплексу маркетингового управління.

Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку [Текст] / С.В. Близнюк. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ: Політехніка, 2004. – 400 с.: іл.

Розглянуто сутність сучасного маркетингу та проблеми його застосування в підприємницькій діяльності на вітчизняному споживчому ринку, визначено основні історичні та організаційні засади впровадження його в діяльність торговельних підприємств.

Розроблено комплекс методик з дослідження ринку, визначення стратегічних напрямів розвитку підприємства, оцінки його  потенційних можливостей у конкурентній боротьбі, планування маркетингу та інформаційного забезпечення процесу управління фірмою на засадах маркетингу.

Маркетинг: бакалаврський курс [Текст]: навчальний посібник /за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: Університетська книга, 2004. – 976 с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і методичні засади маркетингу в обсягах фахових нормативних  дисциплін, що викладаються у вищих навчальних закладах у рамках бакалавратури зі спеціальності «Маркетинг», а також спеціальних авторських дисциплін у руслі концепції сталого еколого-соціально-економічного розвитку. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення.

Балабанова Л.В. Маркетинг [Текст]: підручник / Л.В. Балабанова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Знання - Прес, 2004. – 645, [1] c.(Вища освіта XXI століття).

Підручник відповідає програмі базової навчальної дисципліни «Маркетинг».

Він складається із чотирьох частин (парадигма маркетингу, маркетингові можливості, комплекс маркетингу й управління маркетинговими зусиллями) і 15-ти розділів. До кожного розділу додаються навчальні завдання, висновки і перелік питань студентів. У кінці книги наводяться біографія, предметний та іменний покажчики і 31 слайд із найважливіших питань курсу.

Липчук В.В. Маркетинг: основи теорії та практики [Текст]: навч. посібник / В.В. Липчук. А.П. Дудяк, С.Я. Бугіль; за заг. ред. В.В. Липчука. – 2-ге вид., доп. і випр. – Львів: «Новий Світ – 2000»; «Магнолія плюс», 2003. – 288 с.

У навчальному посібнику розглядаються сучасні підходи до оцінки маркетингу, його суті, принципів, видів та функцій. У кожному розділі викладені теоретичні та методичні засади для прийняття відповідних рішень та формування маркетингових стратегій. Практикум і тестові завдання допоможуть закріпити теоретичні знання.

Примак Т.О. Маркетинг [Текст]: навч. посібник / Т.О. Примак. – Київ: МАУП, 2001. – 200 с.: іл.

У навчальному посібнику розглянуто комплекс питань з маркетингу. Особливу увагу приділено сутності концепції маркетингу, навколишньому маркетинговому середовищу та його дослідженню, маркетинговій товарній політиці, маркетинговій ціновій політиці, маркетинговій політиці комунікацій та її складовим, маркетинговій політиці розподілу, а також управлінню маркетингом.

Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент [Текст]: підручник / А.В. Войчак. – Київ: КНЕУ, 1998. – 268 с.

У підручнику викладено основні поняття сучасного маркетингового менеджменту як сукупності прийомів і методів, що використовуються фірмами для досягнення поставленої мети, і як філософії ділової активності в умовах ринкових відносин і конкуренції. 

2. Види маркетингу

Гірченко Т.Д.  Маркетинг [Текст]: навч. посібник / Т.Д. Гірченко, О.В. Дубовик. – Київ: ІНКОС; Центр навчальної літ., 2007. –  255 с.

Навчальний посібник дозволяє читачам опанувати основи соціально-етичного маркетингу, зрозуміти його функції та інструментарій впливу на споживачів, виробити ефективні стратегії позиціонування та конкурентоспроможності, ознайомлює із процесом розроблення доцільного комплексу маркетингу на основі результатів дослідження, який охоплює товарну, цінову, збутову та комунікаційну політики.

Каніщенко О.Л.  Міжнародний маркетинг. Теорія і господарські ситуації [Текст]: навч. посібник / О.Л. Каніщенко. – 2-ге вид., перероб. – Київ: Кондор, 2007. – 149 с.

Систематизовано основні поняття міжнародного маркетингу як сукупності сучасної теорії та практичних прийомів і методів функціонування компаній на зарубіжних ринках. Значну увагу приділено аналізові середовища міжнародного бізнесу, формуванню міжнародних маркетингових стратегій, проблемам оцінки конкурентних позицій, технології маркетингової діяльності та особливостям поведінки суб’єктів міжнародної діяльності.

Куденко Н.В.  Стратегічний маркетинг [Текст]: навч. посібник / Н.В. Куденко. – 2-ге вид., без змін. – Київ: КНЕУ, 2006. – 152 с.

У навчальному посібнику розглядається сутність та сфера стратегічного маркетингу, його роль у структурі управління фірмою. Аналізуються маркетингові стратегії росту, сегментації та вибору цільового ринку, диференціації та позиціонування, конкурентні стратегії. Висвітлюються методи портфельного аналізу. Теоретичний матеріал доповнено рисунками, таблицями, конкретними прикладами, що допоможе читачам систематизувати свої знання.

Островський П.І. Аграрний маркетинг [Текст]: навч. посібник / П.І. Островський. – Київ: Центр навчальної літ., 2006. – 224 с.

У навчальному посібнику висвітлено погляди автора на зміст і сутність маркетингової діяльності підприємств АПК, пов’язаних із виробництвом, зберіганням, переробленням та реалізацією сільськогосподарської продукції.

У посібнику показано, що собою являє агробізнес і як йому в сучасних умовах витримати жорстку конкурентну боротьбу. У посібнику велика кількість ілюстративного матеріалу, прикладів маркетингової діяльності підприємств регіональних АПК, запропонований для самостійного вирішення ситуаційних задач та тестів.

Пилипчук В.П. Промисловий маркетинг [Текст]: навч. посібник / В.П. Пилипчук, О.Ф.Оснач, Л.П.Коваленко. – Київ: Центр навч. літератури, 2005. – 264 с.

У навчальному посібнику розглядаються сутність, завдання, концепції та особливості промислового маркетингу.

Особлива увага відводиться дослідженню ринку промислових товарів, показується їх класифікація, наводяться основні відмінності між ринками товарів промислового та споживчого призначення.

Визначається вплив факторів кон`юктури ринку на здійснення маркетингової діяльності підприємств. Пропонуються підходи до формування товарної політики підприємств, вибору відповідних методів визначення оптимальних каналів розподілу. Теоретичні положення доповнені статистичними даними, графіками, рисунками, що сприяє більш ефективному розумінню основних положень промислового маркетингу.

Промисловий маркетинг. Теорія, світовий досвід, українська практика [Текст]: підручник / за ред. А.О. Старостіної. – Київ: Знання, 2005. – 764 с. – (Європейський маркетинг)

У підручнику розглянуто сутність промислового маркетингу, його місце в діяльності підприємств, викладено практичні аспекти проведення маркетингових досліджень,  розробки ринково-продуктової стратегії, стратегічного планування, управління ризиками та комп’ютерного моделювання, особливості ринкової сегментації та позиціонування промислових товарів. Підручник відрізняється збалансованістю викладу складних тем, містить нові теоретичні концепції і практичні рекомендації.

Новошинська Л.В. Міжнародний маркетинг [Текст]: навч. посібник / Л.В. Новошинська. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 176 с.

Навчальний посібник присвячений питанням оцінки доцільності виходу, правилам присутності та утримання позицій фірмами на сучасному міжнародному ринку. Обґрунтовуються особливості міжнародного маркетингового планування на корпоративному рівні. Аналізуються міжнародні маркетингові стратегії фірми та товару в конкурентному середовищі. Теоретичний матеріал доповнено рисунками, таблицями, контрольними питаннями та тестами по кожному розділу.

Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації [Текст]: підручник / під ред. А.О. Старостіної. – Київ: Іван Федоров, 1997. – 475 с.

Ця книга присвячена промисловому маркетингу. Вона орієнтована на читачів, які вже мають початкові знання з маркетингу – теорії та практики управління підприємством, де головним чинником при прийнятті управлінських рішень є комплексний аналіз ринкового середовища, в якому знаходиться фірма.

Дане видання є по суті першою в Україні спробою системного викладу промислового маркетингу. Підручник складається з теоретичної частини, у якій охоплюються основні напрями маркетингу, у ньому також міститься окремий розділ з етики маркетингової діяльності та кейси для використання на практичних заняттях для опанування та закріплення теоретичних знань по всіх розділах книги. У підручнику багато практичних прикладів та різноманітних довідок.

3. Маркетингова політика сучасного підприємства

Лошенюк І.Р.  Маркетингова цінова політика [Текст]: навч. посібник / І.Р. Лошенюк,  А.М. Гуменюк,  Ю.Б. Чаплінський. – Київ: Дакор; КНТ, 2008. – 183,[1] с.

У навчальному посібнику пропонуються практичні ситуації, пов’язані з маркетинговою ціновою політикою, а також контролюючі тести за кожною темою курсу. Особливу увагу приділено впровадженню сучасних підходів до ціноутворення, розробці цінової політики та цінової стратегії підприємства.

Мельник Л.Г.  Маркетингова цінова політика [Текст]: навч. посібник / Л.Г. Мельник, О.І. Карінцева, Л.В. Старченко. – Суми: Університетська книга, 2007. – 240 с.

У навчальному посібнику розкривається механізм формування цін на товари та послуги, розглядаються основні види цін в умовах ринкової економіки, аналізується вплив маркетингових чинників на процес формування цін. Особливу увагу приділено питанням розробки цінової політики та обґрунтування цінової стратегії підприємства в умовах маркетингової орієнтації.

Щербань В.М. Маркетинговий менеджмент [Текст]: навч. посібник / В.М. Щербань. – Київ: Центр навчальної літ., 2006. – 223 с.

У посібнику розглядаються теоретичні та методологічні основи формування товарної інноваційної політики сучасного підприємства, в тому числі малого та середнього розмірів. Також подано основні методичні положення товарної інноваційної політики, показано необхідність застосування маркетингових, конструкторських, технологічних інструментів та прийомів у створенні конкурентоспроможних видів товарів.

Балабанова Л.В.  Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств [Текст]: навч. посібник / Л.В. Балабанова, О.А. Бриндіна. – Київ: Професіонал, 2006. – 336 с.

Навчальний посібник присвячено теорії маркетингової товарної політики підприємств, методології її дослідження, вдосконаленню управління товарною політикою на основі маркетингу в сучасних умовах розвитку України. Висвітлено специфіку, проблеми та фактори, що впливають на формування маркетингової товарної політики; розроблено методологію діагностики конкурентоспроможності товарів у торговельних підприємствах, товарного аудиту підприємств. Особливу увагу приділено комплексній системі та стратегіям управління товарною політикою підприємств на основі маркетингу.

Кардаш В.Я.  Маркетингова товарна політика [Текст]: навч. посібник / В.Я. Кардаш. – Київ: КНЕУ, 1997. – 156 с.

З позицій системного аналізу розглянуто питання товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. Викладено навчальний матеріал щодо основних ринкових характеристик товарів і послуг та їхньої конкурентоспроможності, особливостей сучасного ринку товарів, головних методичних засад його сегментації та вибору цільових сегментів. Показано головні етапи планування та розробки нового товару, призначення і функції упаковки.

4. Маркетинг і інновації

Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу [Текст]: монографія / за заг. ред. С.М. Ілляшенка. ­–– Суми: Університетська книга, 2008. – 615 с.

У монографії досліджено методологічні та теоретико-методичні проблеми маркетингу інновацій і інноваційної діяльності в маркетингу. Висвітлено інноваційні підходи до розроблення і просування інновацій на ринок, управління потенціалом інноваційного розвитку на засадах маркетингу інновацій, мотивації екологічно орієнтованої інноваційної діяльності.

Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку [Текст]: монографія / за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: Університетська книга, 2006. –728 с.

Досліджуються методологічні і теоретико-методологічні проблеми управління інноваційним розвитком на макро- та мікрорівнях на засадах маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Висвітлено підходи до постановки і розв’язання проблем розвитку теорії та практики маркетингу, товарної інноваційної політики підприємств, управління потенціалом інноваційного розвитку, формування попиту на інновації, управління ризиками інновацій, формування теоретико-методологічних основ інноваційного економічно збалансованого розвитку.

Каракай Ю.В.  Маркетинг інноваційних товарів [Текст]: монографія / Ю.В. Каракай. – Київ: КНЕУ, 2005. – 226 с.

У монографії розглядаються теоретичні засади маркетингу інноваційних товарів, наводяться відповідні визначення, класифікації,  узагальнення. Аналізується роль інновацій як умови економічного зростання, досліджується інноваційний потенціал національної економіки, сприятливість її до інновацій та стан ринку інноваційних товарів. Розглядаються тенденції, які склалися за останні роки в інноваційній сфері, виокремлюється роль маркетингу в зміцненні конкурентних ринкових позицій національних інноваційних товарів, сформульовано методичні підходи до визначення пріоритетних напрямів розвитку інноваційних ринків, запропоновано концептуальні засади управління розвитком національного ринку інноваційних товарів.

Останні новини Наукової бібліотеки