-= Меню =-

Мова – духовне багатство народу

Мова – душа кожної національності,

її святощі, її найцінніший скарб.

В мові наша стара й нова культура,

ознака нашого національного визнання …

У рамках проведення тижня української писемності та мови Науковою бібліотекою підготовлено віртуальну книжкову виставку «Мова – духовне багатство народу».

Мова — це безцінний скарб народу, надбаний тисячоліттями. Як найдорожча спадщина, як заповіт поколінь, передається нащадкам любов до свого народу, до рідної мови.

Наша мова милозвучна, красива, багата, солов'їна... її любили, розвивали, шліфували талановиті митці, мудрі володарі у царстві слова: Г. С Сковорода, І. П. Котляревський, Г. Ф. Квітка-Основ'яненко, Є. Гребінка, Т. Г. Шевченко... Шевченкова мова — зразок найпильнішої уваги творця до народного слова. Саме тому великий Кобзар став засновником нової української літературної мови, предтечею її сучасного розвитку. На струнах своєї поетичної бандури він відтворив чудовий мелос української мови, пісенний її лад, багатство образних засобів. Для Шевченка мова — це найцінніший дарунок людини, талісман її долі, таланту, безсмертя. Для нього мова була материнською піснею і молитвою над колискою; шепотом гаю, величчю неба; ревом Дніпра і солов'їною піснею, радістю кохання, відчаєм покритки; мужнім покликом до боротьби та волі.

Рідна мова живе з людиною всюди і завжди, без неї, як і без сонця, повітря, води, рослин, людина не може існувати.

Нині Україна — незалежна держава. І вона, звісно, повинна мати свою мову, повинна відродити її з розумом, повагою, відродити культуру, не поспіхом та указами, а серцем і бажанням людей, щоб ми щиро могли повторити за А. Малишком:

Буду я навчатись мови золотої

У трави-веснянки, у гори крутої,

В потічка веселого, що постане річкою,

В пагінця зеленого, що зросте смерічкою.

Адже мова народна — це золотий запас душі народу, з якого ми виростаємо, яким живемо, завдяки якому маємо право милуватися й пишатися рідним краєм.

Багатство знань про мову і мовлення, основні функції мови, її особливості несуть  книги.

З метою ознайомлення читача з різноманітністю наявних у Науковій бібліотеці університету книг із даної тематики розгорнуто віртуальну виставку.

На виставці представлені підручники з рідної мови, а також книги, у яких висвітлюються різні мовленнєві стилі та словники однієї з наймилозвучніших мов світу – української мови.

Книжкова виставка складається із трьох розділів:

1. Українська мова – національна мова українського народу

Ткаченко О.Б.  Українська мова і мовне життя світу [Текст] / О.Б. Ткаченко: монографія. – Київ: Спалах, 2004. – 272 с.

Працю присвячено розвиткові й сучасному станові української мови в усіх труднощах її становлення, що дістають всебічне висвітлення (географічне, історичне, соціолінгвістичне, культурологічне тощо) в зіставленні з відповідними ситуаціями інших мов світу. Написана в популярній формі книга призначається всім шанувальникам української мови, насамперед представникам суспільних наук. 

Українська мова [Текст] / Л.І. Мацько, Л.О. Кадомцева, П.П. Кононенко, О.М.  Сидоренко – 1–е вид. – Київ: НВП ВИРІЙ, Український обрій, 1995. – 272 с.

У посібнику викладається основний зміст шкільного курсу української мови, подаються навчально-тренувальні завдання і вправи, схеми і зразки мовних розборів, орфографічний словник, словник-довідник мовних термінів і понять, орієнтовна тематика вступних творів, вимоги до усних та письмових відповідей, методичні рекомендації і поради, як краще підготуватись до вступних іспитів.

Козачук Г.О.  Українська мова для абітурієнтів [Текст] / Г.О. Козачук: навч. посібник – 5–те вид. – Київ: Вища школа, 2004. – 287 с.

У книзі в доступній і зручній формі викладено теоретичні відомості, подано серії вправ і творчі завдання з усіх розділів шкільного курсу мови. Наведено різноманітні схеми й зразки розбору слів і речень, таблиці, графіки морфемного і словотвірного аналізу. Вміщено тексти диктантів, матеріали для самоконтролю.

Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис. [Текст] / І.Р. Вихованець: підручник. – Київ: Либідь, 1993. – 368 с.

У підручнику розглядаються основні питання синтаксису сучасної української мови: типи синтаксичних одиниць та їх функції, синтаксичні зв’язки, семантико- синтаксичні відношення. Інтерпретацію багатьох синтаксичних явищ подано у світлі функціональної терапії.

Системно викладено аспекти вивчення синтаксичних одиниць і передусім речення. Висвітлено формально-синтаксичну, семантико-синтаксичну і комунікативну організацію речення, а також структурування його парадигм. Детально проаналізовано сукупність синтаксем як мінімальних синтаксичних одиниць, функціонування словосполучень.  

Венжинович Н.Ф.  Сучасна українська літературна мова [Текст] / Н.Ф. Венжинович : навч. посібник. – 3- тє вид., випр. і доп. – Київ: Знання, 2008. – 303,[1] с. – (Вища освіта ХХ1 ст.)

У посібнику подано найновіші концепції сучасних мовознавців у галузі фонетики, лексикології та фразеології, морфології, словотвору та синтаксису простого і складного речень. Матеріал побудовано на основі праць, що з’явилися останнім часом і є практично малодоступними для широкого загалу. Список літератури допоможе зорієнтуватися у великому потоці наукової та довідкової літератури.

Сучасна українська літературна мова [Текст] / за ред. М.Я. Плющ. – Київ: Вища школа, 1994. – 414 с.

У підручнику викладено всі основні теоретичні питання курсу: про українську мову як національну мову українського народу та її походження і розвиток, фонетичну і фонологічну системи, словниковий склад, граматичну будову й словотвір. Розглядаються також питання графіки й орфографії та пунктуації.

Онуфрієнко Г.С.  Науковий стиль української мови [Текст] / Г.С. Онуфрієнко: навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2006. – 312с.

В основу навчального посібника покладено науково обґрунтовану та методично апробовану ідею навчання української наукової мови в контексті прогресивної концепції діяльнісного підходу та в умовах Болонського процесу.

Організація самостійної роботи запропонованими алгоритмічними приписами, що раціонально й оптимально скеровують мисленнєво-мовленнєву діяльність при опрацюванні різноманітних наукових джерел як з метою «згортання» їх змісту до рівня плану, конспекту, анотації, реферату, рецензії, так і для підготовки українською мовою наукової доповіді, виступу в дискусії, статті, суттєво підвищує ефективність інтелектуальної праці та забезпечує перспективи самоосвіти у подальшому професійному зростанні.

2. Українське ділове мовлення

Гриджук О.Є.  Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах [Текст]: навч. посібник / О.Є. Гриджук . – 2-е вид., випр. і доп. – Львів: Магнолія 2006, 2010. – 238 с.

У навчальному посібнику у формі схем і таблиць розкрито зміст основних понять української мови, зокрема подано відомості про мову та мовлення, функції мови, правопис, лексичний склад української мови, стильову диференціацію  української мови. Особливу увагу зосереджено на науковому та офіційно-діловому стилях. Докладно описано різні види наукового тексту та правила опису бібліографічних джерел. Розглянуто питання, що стосуються усного та писемного ділового мовлення, культури ділового спілкування. Подано завдання для самостійної роботи.

Олійник О.Б.  Ділове мовлення [Текст]: навч. посібник  / О.Б. Олійник, В.Д. Шинкарук, Г.М. Гребницький. – Київ: Кондор, 2009. – 262 с.

Запропонований навчальний посібник містить основу культури та стилістику мови офіційних документів. Також подані зразки оформлення офіційних документів. Відповідно до ст. 10 Конституції України, Закону України " Про мову ", українська мова має статус державної. Виходячи з цього, кожний державний службовець повинен вільно володіти нею.

Плотницька І.М.  Ділова українська мова [Текст]: навч. посібник / – 3-тє вид. – І.М. Плотницька. – Київ: Центр учбової літератури, 2008. – 256 с.

У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів.

Висока культура ділового писемного й усного мовлення, добре знання і чуття державної мови, вміння правильно користуватися всіма засобами ділової української мови – найкраща рекомендація для кожної особи в її громадській діяльності й повсякденному житті.

Загнітко А.П.  Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування [Текст] / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк . – Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. – 480 с.

Культура мовлення – невід'ємна частина індивідуальної характеристики людини. А для тих, чия професійна діяльність безпосередньо пов'язана зі спілкуванням, вона є важливою умовою успіху.

У цьому посібнику читач знайде всі необхідні йому довідкові матеріали, які допоможуть оволодіти нормами сучасної української мови.

Мацюк З.О.  Українська мова професійного спілкування [Текст]: навч. посібник / З.О. Мацюк, Н.І. Станкевич. – 2-е вид. – Київ: Каравела, 2008. – 352 с.

Посібник містить загальнотеоретичні відомості про мову і мовлення, основні функції мови, конкретизує зміст понять «українська національна і літературна мова», мова професійного спілкування з позиції теорії стилів та культури мовлення.

Докладно описано особливості усного та писемного ділового мовлення, види та форми їх реалізації, а також орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні норми мови професійного спілкування.

Українська мова професійного спілкування [Текст]: навч. посібник / С.І. Дорошенко, А.С. Захарчук, Г.Т. Басенко, Н.О. Лащенко. – Суми: Довкілля, 2007. – 281,[1] с. 

Зміст підручника відповідає діючій програмі "Українська мова (за професійним спрямуванням)", передбаченої планами підготовки майбутніх агрономів, ветеринарів, економістів, маркетологів, менеджерів, фінансистів, бухгалтерів, аудиторів, інженерів-механіків.  У теоретичній частині посібника вміщено матеріал про стилі сучасної української мови та їх особливості, більш поглиблено розглядаються науковий та офіційно-діловий. У посібнику акцентується також увага на складних випадках українського правопису, формо – та словотворення, побудові словосполучень і речень.

Мозговий В.І.  Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. [Текст]: навч. посібник / В.І. Мозговий. – Київ: Центр навчальної літератури,2006. – 592 с.

Навчальний посібник складається з двох частин: перша частина (лекційний курс) передбачає теоретичне викладення матеріалу за модульним принципом; друга (практичний курс) містить коротке викладення курсу в таблицях, вправи і завдання, методичні поради щодо перекладу професійних текстів, а також контрольні тести для кожного модуля. У додатках надані зразки оформлення документів, граматичні форми словозміни і короткий словник труднощів перекладу слів і словосполучень.

 Гуць М.В.  Українська мова у професійному спілкуванні [Текст]: навч. посібник / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. – Київ: Міжнародна агенція BeeZone, 2004. – 336 с.

Посібник містить теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів ділового спілкування, мовного й ділового етикету, етикету різних країн, розглядаються моделі поведінки й аспекти створення образу ділової людини. Вправи для роботи над мовою мають на меті вдосконалення правописних навичок. Ґрунтовно викладено правила складання й оформлення найуживаніших ділових паперів.

Шевчук С.В.  Ділове мовлення для державних службовців [Текст] / С.В. Шевчук. – Київ: Літера ЛТД, 2004. – 400 с.

Мета пропонованої книги – допомогти державним службовцям досконало оволодіти українською літературною мовою, піднести рівень культури усного й писемного мовлення, а також набути навичок укладання конкретних документів.

Послідовно й дохідливо викладено теоретичний матеріал, який знайомить із мовними нормами офіційно-ділового стилю, подано зразки організаційних, довідково-інформаційних, обліково-фінансових та інших документів. Особливу увагу приділено усному діловому спілкуванню.

Паламар Л.М.  Мова ділових паперів [Текст]: практ. посібник / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – 4-е. – Київ: Либідь, 2000. – 296 с.

Книга має на меті сприяти активному запровадженню ділового мовлення у різних сферах спілкування.  Особливу увагу приділено складним випадкам українського формо – та словотворення, законам побудови словосполучень і речень. Висвітлюються також питання етики ділового спілкування. Значна увага звертається на розширення словникового запасу з ділового мовлення. Кожне заняття супроводжується практичними вправами та граматичним матеріалом, зорієнтованими на вдосконалення знань з лексики, морфології й синтаксису.

Сліпушко О.  Українська мова й етапи кар`єри ділової людини [Текст]: короткий словник бізнесмена / О. Сліпушко. – Київ: Криниця, 1999. – 200 с.

Книга складається із чотирнадцяти уроків, кожен з яких включає певну інформацію зі сфер підприємницької діяльності, економіки і фінансів, словниковий запас(українсько-російсько-англійський), розділ, присвячений вивченню української мови, і тексти для читання на фінансово-економічну тематику. Видання містить також Короткий словник бізнесмена, до якого введено основні фінансово-економічні терміни, що зустрічаються у щоденній діяльності.

Глущик С.В. Сучасні ділові папери [Текст]: навч. посібник / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – Київ: А.С.К., 1998. – 174 с.

У посібнику подаються основні ознаки офіційно-ділового стилю та розглядається писемна форма його реалізації – ділові папери. Наведено зразки документів, правила їх оформлення,  вправи різного ступеня складності. Виклад основного матеріалу доповнюють словник ділової людини, правила орфографії та пунктуації в таблицях.

Марун М.Є.  Українське ділове мовлення [Текст]: навч. посібник / М.Є. Марун – Умань, 1998. – 416 с.

У посібнику систематизований основний теоретично-практичний матеріал із українського ділового мовлення. Він складається із шести розділів: "Сучасні вимоги до складання і оформлення документів", "Мова. Правопис. Стиль", "Документація щодо особового складу", "Інформаційні документи", "Документи з господарсько-договірні діяльності", "Обліково-фінансові документи".

Паламар Л.М.  Українське ділове мовлення [Текст]: навч. посібник / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – Київ: Либідь, 1997. – 296 с

Навчальний посібник знайомить майбутніх фахівців з основами усного й писемного спілкування в офіційно-діловій сфері. Подаються мовні рекомендації та зразки складання й оформлення ділових паперів. Значна увага звертається на розширення словникового запасу з ділового мовлення.

Зарицька І.М.  Українське ділове мовлення [Текст]: практикум / І.М. Зарицька, І.О. Чикаліна; за заг. ред. А.П. Загнітка. – Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 1997. – 128 с.

Подано теоретичний матеріал з основних питань орфографії з новою редакцією "Українського правопису", практичні завдання з вживанням економіко-правової лексики. Вміщено зразки окремих цивільно-правових і управлінських документів, на матеріалі яких визначаються лексичні і граматичні особливості ділових паперів, етикетні норми, засоби стандартизації та інші теоретичні питання діловодства.

Паламар Л.М. Мова ділових паперів [Текст] / Л.М. Паламар, Г.М. Канавець. – 2-е вид., стереотип. – Київ: Либідь, 1996. – 208 с.

Книга має на меті сприяти активному запровадженню ділового мовлення у різних сферах державного господарювання. Видання містить матеріали, що сприятимуть поліпшенню знань з морфології та синтаксису, підвищенню лексичної культури загального справочинства. Подаються зразки ділової документації, поради, як складати той чи інший документ, найуживаніша  лексика і термінологія, характерні для ділового стилю.

3. Словники – скарбниця українського слова

Губерначук С.С. Українсько-санскритські спорідненості[Текст] / С.С. Губерначук. – Київ: Фенікс, 2014. – 140 с.

У цій книзі представлено майже 4 тисячі українських мовних одиниць, в тому числі говіркових, давньоукраїнських літературних, рідних корінних імен особових, географічних назв, українських прізвищ, службових частин мови та ін..

Тлумачний словник сучасної української мови [Текст] / за ред. В.С. Калашника. – Харків: Белкар – книга, 2005. – 800 с.

Словник є багатим на інформацію довідником з української мови, побудованим на засадах сучасної лексикографії з широкою фіксацією нормативності мовних явищ на різних рівнях: лексичному, акцентуаційному, граматичному, стилістичному. Крім загальновживаної лексики, у словнику подаються значна кількість термінів сучасної науки і техніки, основні терміни зі сфери мистецтва, а також слова, що означають важливі економічні, політичні, історичні, філософські поняття. Тлумачний словник містить близько 20 тисяч слів і словосполучень.

Сучасний тлумачний словник української мови [Текст]. – Київ: Кобза, 2003. – 544 с.

Основна мета словника – дати коротке пояснення часто вживаних слів. Словник налічує до 10.000 слів, охоплює загальновживану лексику української літературної мови і відбиває сучасний стан її словникового складу.

Тугаєнко – Сєряк С.М.  Довідник службовця [Текст] / С.М. Тугаєнко – Серяк. – Київ: А.С.К., 2000. – 416 с.

У першій частині – теоретичній – приділено увагу тим правилам орфографії, пунктуації, стилістики та культури мови, які найчастіше стають предметом вагань та непорозумінь. У другій частині – довідниковій – подано короткий «Російсько-український словник сталих словосполучень», «Короткий словник синонімів» і «Словник паралельних форм». Додатки складаються із «Словника імен у кличному відмінку», «Словника скорочень» та «Короткого словника назв документів».

Шевченко О.П. Українсько-російський і російсько- український словник [Текст]: відмінна лексика / О.П. Шевченко. – Львів: Світ, 1997. – 488 с.

До словника увійшли лише слова відмінної лексики, які можуть викликати певні труднощі при перекладі їх російською  чи українською мовами. Широко подано синоніміку та розмовну лексику обох мов.

Головащук С.І.  Орфографічний словник, 5-11 класи [Текст] С.І. Головащук. – Київ: Освіта, 1994. – 208 с.

Орфографічний словник містить найпоширеніші слова сучасної української літературної мови, при написанні яких можуть виникати певні труднощі. З кількох наявних у мові варіантів однотипних слів наведено тільки найуживаніші. У додатках до словника вміщено найпоширеніші власні імена людей та географічні найменування найзначніших географічних об’єктів (країн та їх центрів, материків, островів і півостровів, гір, океанів, морів, озер, заток, проток, річок тощо).

Останні новини Наукової бібліотеки