-= Меню =-

Смак хліба – смак життя

Україна –благословенний край. Буяють тут зелені сади, наповнюють груди вільним повітрям безмежні степи, пливуть із минулого в майбутнє могутні ріки, зливаються з горизонтом золоті хлібні поля.

Хліб… Здавна в Україні вирощували його, шанували, називали святим. Хліб на столі – символ добробуту й гостинності. У народі завжди казали: «Хліб – усьому голова».

Український народ споконвіку вирощував на своїй землі хліб. Важкою була праця хлібороба, але й почесною. Посіяний, вирощений, скошений, змолочений, спечений, хліб зберігав у собі тепло долонь хліборобів, їхню любов до землі й до людей.

Запрошуємо переглянути виставку «Смак хліба – смак життя», яка складається з чотирьох розділів:


1. Програмування врожаю зернових культур.
2. Обробіток грунту під зернові.
3. Удобрення і захист рослин.
4. Технологія зберігання і переробки зерна.


1. Програмування врожаю зернових культур.

Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур[Текст] /За ред. П.Т. Саблука, Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 402 с.

В книзі наведено 66 технологічних карт та розрахунки витрат на вирощування сільськогосподарських культур. Розрахована на керівників і спеціалістів агроформувань різних форм власності, науковців і студентів.

Зінченко О.І. Програмування врожайності сільськогосподарських культур [Текст]: підруч. / О.І. Зінченко. – Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2015. – 310 с.: іл.

Висвітлено основні теоретичні положення та практичні заходи програмування врожайності с.-г. культур. Використано тривалі дослідження проблеми з використанням досліджень у сівозміні, у якій створено позитивний баланс органіки і поживних речовин при вирощуванні провідних польових культур.

Харченко О.В. Основи програмування врожаїв сільськогосподарських культур [Текст]: Навч. посібн./ За ред. Академіка УААН В. О. Ушкаренка. – Суми: ВТД «Університетьська книга», 2003. – 296 с.

Видання навчального посібника включає в себе два самостійні розділи: «Біологічні основи програмування врожаю» та «Економіко-технологічні аспекти програмування врожаїв сільськогосподарських культур».

Рослинництво з основами програмування врожаю[Текст]: /О.Г. Жатов, Л.Т. Глущенко, Г.О. Жатова та ін.; За ред. О.Г. Жатова. – К.: Урожай, 1995. – 256 с.

Викладено морфологічну будову сільськогосподарських рослин, їх ботанічні, біологічні та систематичні особливості. Висвітлено сучасні технології вирощування основних польових культур, наведено характеристику рекомендованих до використання сортів, приділено значну увагу питанням насіннєзнавства. В окремому розділі дано розгорнуту інформацію з програмування врожаю.

Панас Р.М. Основи моніторингу та прогнозування земель[Текст]: Навч. посібн. – Львів: Новий Світ – 2000, 2007. – 224 с.

Розкрито суть і зміст моніторингу земель, принципи і способи його здійснення, організацію та функціонування системи моніторингу земель. Охарактеризовано земельний фонд України як об’єкт моніторингу. Висвітлено найбільш поширені види моніторингу: ерозійної небезпеки грунтів, техногенно порушених земель, антропогенного забруднення грунтів, їх родючості. Подано науково – теоретичні основи і методи прогнозування використання земель.

2. Обробіток грунту під зернові.

Марченко В.І., Яценко А.О. Грунтообробні машини [Текст]: Навч. посібн. /В.І. Марченко, А.О. Яценко. – К.: Науковий світ, 2004 – 184 с.

Описані агротехнічні умови використання різних способів обробітку грунту, загальна будова машин і механізмів для обробітку грунту, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, підготовка їх до роботи, технологічна накладка і регулювання, особливості використання.Детально висвітлені базові моделі машин, приведений огляд конструкцій машин.

Марченко В.В. Механізація технологічних процесів у рослинництві[Текст]: Навч. посібн./ За ред. В.В. Марченка. – К.: Кондор, 2011. – 333 с.

У навчальному посібнику викладено основи проектування механізованих технологічних процесів у рослинництві та визначення раціонального складу технічних засобів. Значну увагу приділено технології та організації виконання основних механізованих робіт при вирощуванні та збиранні сільськогосподарських культур.

Данильченко М.Г. Сільськогосподарські машини[Текст]: Підручник. – Тернопіль: СМП «Астон», 2002. 227 с.

У підручнику наведено класифікацію, будову, робочий процесс та основні техніко-економічні показники базових моделей сільськогосподарських машин, описано їх робочі органи, взаємодію з матеріалом, що обробляється. Подано методики розрахунку технологічних та економічних показників сільськогосподарської техніки, що дає змогу здійснити експертно-аналітичну оцінку для підбору оптимальних конструкцій машин і механізмів відповідно до умови їх експлуатації.

Марченко В.І. Сільськогосподарські машини[Текст]: Підручник. – К.: Вища школа, 1999. – 344 с.

Описана загальна будова, технологічний процес роботи, підготовка і регулювання машин. Детально висвітлено базові моделі машин, по інших наведено технічні показники.

Марченко В.І. Машиновикористання в землеробстві[Текст]: Навч. посіб. / В.І. Марченко, А.О. Яценко. – К.: Наук. світ, 2006. – 372 с.

Описані теоретичні основи роботи машинно-тракторних агрегатів, методика визначення раціонального складу і режиму роботи машинних агрегатів, методика визначення техніко-економічних показників. Розглянуті питання забезпечення роботоздатності сільськогосподарської техніки. Детально висвітлена технологія виконання механізованих операцій технологічного процесу виробництва сільськогосподарської продукції і екологічність використання машинних агрегатів.

Боженко В.О. Сільськогосподарські машини та їх використання[Текст]: Навч. посібн. / В.О. Боженко. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 420 с.

Висвітлено питання механізації робіт у рослинництві та виробничих процесів у тваринництві. Розглянуто різні види машин для обробітку грунту, внесення добрив та захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів, машини для переробки продукції рослинництва і тваринництва.

Практикум із машиновикористання в рослинництві[Текст]: Навч. посіб. / За ред. І.І. Мельника. – К.: Кондор. – 2009. – 284 с.

Викладено методику та організацію проведення лабораторних і практичних робіт з питань комплектування машинних агрегатів, обгрунтування режимів їх використання. Значну увагу приділено технології та організації виконання основних механізованих робіт при вирощуванні та збиранні сільськогосподарських культур.

Обробіток грунту та основи його мінімалізації[Текст]: Навч. посібн. /В.О. Єщенко, А.Ф. Головчук, В.А. Слаута, М.В. Калієвський; За ред. В.О. Єщенка. – Умань: Вид. «Сочінський». – 2011. – 308 с.

Коротко розкривається історія розвитку механічного обробітку грунту з часів його зародження і до останніх днів, окремими розділами подаються наукові основи механічного обробітку, аналіз оранки як традиційного заходу основного обробітку в системі плужного землеробства та обгрунтування можливості мінімалізації обробітку грунту. Детально розглядаються всі можливі шляхи мінімалізації механічного обробітку: за рахунок зменшення глибини обробітку, заміни полицевого обробітку безполицевим, виключення з технології вирощування польових культур окремих заходів обробітку та повної відмови від обробітку грунту на базі сучасних No-till технологій

Сільськогосподарські та меліоративні машини[Текст]: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін.; За ред. Д.Г. Войтюка. – К.: Вища освіта, 2004. – 544 с.

У підручнику розглянуто класифікацію, будову, робочий процес, регулювання та основні техніко-експлуатаційні показники базових моделей сільськогосподарських і меліоративних машин, описано їхні робочі органи, взаємодію з матеріалом, що обробляється. Викладено основи теорії і технологічного розрахунку сільськогосподарських машин.

Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки[Текст]:Підручник: У 3 кн./ А.Ф. Головчук, В.І. Марченко, В.Ф. Орлов. За ред. А.Ф. Головчука. Кн. 3: Машини сільськогосподарські – К.: Грамота, 2003, – 2005. – 576 с.

У підручнику висвітлено основи будови, роботи, експлуатації та ремонту машин для приготування, навантаження та внесення добрив, для сівби, садіння, збирання і догляду за сільськогосподарськими культурами, а також інші питання,пов’язані з краплинним зрошенням, машиновикористанням та охороною праці.

Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки[Текст]:Підручник: У 3 кн./А.Ф. Головчук, В.І. Марченко, В.Ф. Орлов. За ред. А.Ф. Головчука. Кн. 2: Комбайни зернозбиральні. – К.: Грамота, 2003, – 2004. – 320 с.

У підручнику висвітлено основи будови, роботи, експлуатації та ремонту зернозбиральних машин. Розглянуто конструкцію, роботу, основні експлуатаційні регулювання татехнічне обслуговування механізмів і систем зернозбиральних комбайнів.

Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки[Текст]:Підручник: У 3 кн./А.Ф. Головчук, В.І. Марченко, В.Ф. Орлов. За ред. А.Ф. Головчука. Кн. 1:Трактори. – К.: Грамота, 2003, – 2009. – 336 с.

У підручнику розглянуто конструкцію, роботу, основні експлуатаційні регулювання та технічне обслуговування механізмів і систем колісних і гусеничних двигунів, їх механізмів і систем.

3. Удобрення і захист рослин.

Господаренко Г.М. Удобрення сільськогосподарських культур[Текст]. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – 276 с.

Висвітлено теоретичні основи живлення рослин, наведено умови ефективного застосування органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів і бактеріальних препаратів, досягнення агрохімії з оптимізації удобрення польових, овочевих, плодових та інших сільськогосподарських культур.

Господаренко Г.М. Основи інтегрованого застосування добрив[Текст]. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА»,2002. – 344 с.

Розглянуті проблеми збереження та підвищення родючості грунту у польовій сівозміні. Зроблено аналіз сучасного стану, проблем і перспектив застосування добрив, особливостей формування параметрів родючості грунту за різних систем удобрення. Висвітлені питанняудосконалення системи застосування добрив на основі розрахунку балансу елементів живлення в сівозміні, норм, доз, форм, строків і способів внесення добрив з урахуванням даних діагностики та біологічних особливостей живлення сільськогосподарських культур. Аргументована авторська концепція системи удоврення в польовій сівозміні.

Захист рослин[Текст]: Навч. посібн./ В.І. Олефіренко, М.В. Скалій. – К.,2007. – 301 с.

Розглянуто конкретні шкодочинні організми сільськогосподарських культур, їх поширення, симптоми, характер пошкодження, джерела інфекції, шкідливість, методи обліку і заходи боротьби з ними.

Бровдій В.М., Гулий В.В., Федоренко В.П. Біологічний захист рослин[Текст]: Навч. посібн. – К.: Світ, 2003. – 352 с.

На основі найновіших даних висвітлено предмет, завдання та історію біологічного методу захисту рослин, механізми природного регулювання чисельності шкідливих фітофагів, як основи біометоду, основні групи біотичних чинників, що регулюють чисельність шкідливих видів – фітофагів і бур’янів, біологічні засоби в інтегрованій системі захисту рослин, способи інтродукції корисних форм організмів у відкриті й закриті ценози.

Господаренко Г.М. Агрохімія[Текст]: Підручник. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2010. – 400 с.

Висвітлено теоретичні основи живлення рослин, наведено характеристику та способи використання органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів і бактеріальних препаратів, досягнення агрохімії з оптимізації агрохімічних параметрів показників родючості грунту, системи застосування добрив у сівозмінах й удобрення польових, овочевих, плодових та інших сільськогосподарських культур. Розглянуто екологічні аспекти агрохімії та особливості проведення агрохімічних досліджень.

Марютін Ф.М., Пантєлєєв В.К., Білик М.О. Фітопатологія[Текст]: Навч. посібн. / За ред. проф. Ф.М. Марютіна. – Харків: Еспада, 2008. – 552 с.

Навчальний посібник складається з двох частин. У загальній частині подаються відомості про хвороби рослин, дана характеристика фітопатогенних грибів, бактерій, актиноміцетів, вірусів, мікроплазмів, рикетсій, нематод, рослин-паразитів. Наведена систематика грибів – збудників хвороб рослин. Розглянуті питання динаміки інфекційних хвороб. Значна увага приділена імунітету рослин. Даються концептуальні основи захисту рослин від хвороб. Успеціальній частині розглядаються інфекційні хвороби рослин, їх етіологія, систематичне положення збудників хвороб, цикли їх розвитку, шкодочинність патогенів. Викладені основні напрямки і принципи систем захисту сільськогосподарських культур від інфекційних хвороб.

Сільськогосподарська ентомологія[Текст]: Підручник / За ред. Б.М. Литвинова, М.Д. Євтушенка. – К.: Вища освіта, 2005. – 511 с

Висвітлено історію розвитку сільськогосподарської ентомології в Україні, дано характеристику методів і сучасної концепції інтегрованого захисту рослин. Викладено систематичний стан, діагностичні ознаки, поширеність у межах України шкідливих видів комах, їх біологію, екологію, економічні пороги шкодочинності, заходи захисту сільськогосподарських культур як від окремих видів, так і від комплецсів шкідників.

4. Технологія зберігання і переробки зерна

Осокіна Н.М. Технологія зберігання і переробки зерна[Текст]: Навч. посібн./ Н.М. Осокіна, О.П. Герасимчук, Н.П. Матвієнко. – К. : ТОВ «Книга-плюс», 2012. – 320 с.

Наведено відомості про хімічний склад та властивості зернової маси як об’єкта зберігання і переробки. Розглянуто технологічні заходи. Режими і способи, що забезпечують зберігання зернових мас. Викладено основи борошномельного, круп’яного і комбікормового виробництва. Висвітлено контроль якості зерна і зернопродуктів.

Сирохман І.В., Лозова Т.М. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів[Текст]: навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

У навчальному посібнику розглянуто вплив різних чинників на якість і безпечність зерна, борошна, крупів, хлібобулочних і макаронних виробів. Вагоме місце займає аналіз матеріалів досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених щодо можливостей поліпшення якості, впливу основних факторів на формування якості під час перероблення, з додовання різних нетрадиційних видів сировини, харчових добавок, біологічно активних сполук, вітамінних, ферментних препаратів, що запобігають небажаним змінам, особливо під час зберігання.

Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників[Текст]: Навч. посібн./ Н.М. Осокіна, І.І. Мостов’як, О.П. Герасимчук, В.В. Любич, К.В. Костецька, Н.П. Матвієнко. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – 248 с.

Наведено відомості про хімічний склад та властивості зернової маси як об’єкта зберігання і переробки. Розглянуто технологічні заходи, режими і способи, що забезпечують зберігання зернових мас. Висвітлено контроль якості зарна і насіння. Викладено найпоширеніші види шкідників хлібних запасів основи захисту від них.

Казаков Е.Д., Карпиленко Г.П. Биохимия зерна и хлебопродуктов[Текст]. – СПб.: ГИОРД, 2005. – 512 с.

В учебном пособии для студентов вузов приведены химический состав зерна, муки и крупы, процессы, происходящие в зерне при его прорастании, созревании, хранении и переработке, а также в муке и крупе при их производстве и хранении. Содержатся данные о химическом составе и качестве готовой продукции. Приведены оптимальные показатели биохимических процессов, обеспечивающих сохранность качества зерна и продуктов его переработки.

Малин Н.И. Энергосберегающая сушка зерна[Текст]. – М.: КолосС, 2004. – 240 с.

Освещены вопросы нормирования расхода топлива и электроэнергии на сушку зерна; даны теоретические предпосылки снижения затрат теплоты на сушку; описаны методы критериальной оценки технологической эффективности работы зерносушилок и их отдельных узлов; приведены конкретные примеры эффективности различных мероприятий по снижению энергозатрат на сушку; систематизированы требования к конструктивным особенностям различных узлов зерносушилок; даны методологические основы проектирования и расчета шахтных прямоточных и рециркуляционных зерносушилок.

Домарецький В.А., Остапчук М.В., Українець А.І. Технологія харчових продуктів[Текст]: Підручник/ За ред. д-ра техн. наук, проф. А.І. Українця. – К.: НУХТ, 2003. – 572 с.

Наведено структуру харчової промисловості України, викладено теоретичні основи харчової тухнології та біотехнології, їх фізичні, хімічні, біохімічні і технологічні закономірності. З усіх галузей харчової промисловості дано характетистику сировини, асортимент готових харчових продуктів і технологічні процеси їх виготовлення. Розглянуто технології основних харчових продуктів і напоїв профілактичного призначення. Особливу увагу приділено актуальним проблемам енергозбереження в харчовій промисловості, очищення стічних вод підприємств, екології та перспективам розвитку харчових технологій усіх галузей.

Загальні технології харчових виробництв[Текст]: підруч./ А.І. Українець, М.М. Калакура, Л.Ф. Романенко, В.А. Домарецький, Л.М. Мельник, О.О. Василенко, П.Л. Шиян, Л.М. Хомічак. – К.: Університет «Україна», 2010. – 814 с.

У підручнику висвітлені теоретичні основи технології харчових продуктів, їх фізичні, хімічні, біохімічні та технологічні закономірності. Подано характеристику сировини, асортименту харчових продуктів і технологічних процесів їх виготовлення. Розглянуто також харчові продукти функціонального призначення. Особливу увагу приділено актуальним проблемам енергозбереження у харчовій промисловості та перспективам розвитку харчових технологій усіх галузей.

Технологічне устаткування хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв[Текст]: підручн./За ред. Доктора техн. наук, проф. О.І. Гапонюка – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.

У підручнику подано класифікацію, будову, принципи дії і правила експлуатації технологічного устаткування хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв. Наведено методику технологічного і силового розрахунків технологічного устаткування названих галузей, а також технічні характеристики деяких технологічних машин і апаратів.

Задорожний І.М., Гаврилишин В.В. Товарознавство продовольчих товарів. Зерноборошняні товари[Текст]: Підручник. – Львів: «Компакт ЛВ»,2004. – 304 с.

У підручнику викладено стан світового виробництва зерна, споживні властивості, класифікацію та ассортимент крупів, борошна, макаронних і хлібобулочних виробів. У розрізі окремих групп товарів виділено ознаки класифікації,формування ассортименту, подано їх товарознавчу хорактеристику. Значну увагу приділено товарознавчим питанням, пов’язаним із визначенням якості, пакуванням, маркуванням, транспортуванням і зберіганням товарів.

Оксана Борейчук,
бібліотекар I категорії
Наталія Поліщук,
бібліотекар II категорії

Останні новини Наукової бібліотеки