-= Меню =-

Березень, 2018

Зінченко О.І. Рослинництво

Зінченко О.І. Рослинництво [Текст] : підручник. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2016. – 611,[1] с. : іл.

Викладено еколого – біологічні, агротехнічні, агрохімічні, організаційно – господарські та економічні основи рослинництва. Висвітлено біологію і технологію виробництва польових культур – зернових (у т. ч. зернобобових), технічних (цукрових буряків, олійних рослин, ефіроолійних, прядивних, наркотичних), кормових (однорічних та багаторічних злакових і бобових трав, кормових капустяних рослин та коренеплодів), бульбоплодів і баштанних. Подано короткі відомості про біологію і технології вирощування деяких важливих лікарських рослин. Для студентів агрономічних спеціальностей ВНЗ освіти III – IV рівнів акредитації.

Балабак А.Ф. Чорниця високоросла (VACCINIUM CORYMBOSUM L.)

Балабак А.Ф. Чорниця високоросла (VACCINIUM CORYMBOSUM L.) : біологічні особливості, інтродукція, сорти, технологія розмноження і виробництва [Текст] / А.Ф. Балабак, А.А .Пиж'янова, В.І. Дмитрієв. – Київ : Забєліна – Фільковська Т.С., 2017. – 276 с.: іл.

Висвітлено історію, ареали поширення, харчове і лікувальне значення, біологічні особливості (ботанічна характеристика виду, морфологія, ріст і плодоношення, реакція на екологічні чинники), вирощування садивного матеріалу (особливості розмноження і дорощування), а також технології створення промислових насаджень і виробництва плодів чорниці високорослої. Книга розрахована на наукових і науково – педагогічних працівників, аспірантів і студентів с – г спеціальностей, ботаніків, дендрологів, лісівників, фахівців декоративного садівництва та зеленого будівництва, аматорів садівників.

Нестерчук Ю.О. Організаційно – економічні засади розвитку інтенсивного садівництва в сільськогосподарських підприємствах

Нестерчук Ю.О. Організаційно – економічні засади розвитку інтенсивного садівництва в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : монографія / Ю.О. Нестерчук, О.С. Тупчій. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2017. – 239,[1] с.

У монографії досліджено та обґрунтовано основні напрями підвищення інтенсифікації виробництва плодів та ягід, запропоновано критеріальну оцінку економічного розвитку садівничих підприємств для оцінки типу підприємства. Досліджено ефективність виробництва плодів та ягід у садівничих підприємствах та виявлено вплив рівня інтенсифікації на ефективність галузі. Розроблено та запропоновано економіко – математичну модель оптимізації сортового складу промислового саду для садівничих підприємств Вінницької області. Здійснено економічну оцінку інтенсивних систем ведення промислового садівництва й розраховано інвестиційний проект на закладання інтенсивного яблуневого саду. Викладено пропозиції щодо формування інноваційного плодоягідного кластера та узагальнено взаємовигідні відносини між його учасниками. Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ.

Рябовол Я.С. Генетичні основи створення батьківських компонентів гібридів жита озимого

Рябовол Я.С. Генетичні основи створення батьківських компонентів гібридів жита озимого [Текст] : монографія / Я.С. Рябовол, Ф.М. Парій, Л.О. Рябовол. – Умань: ВПЦ Візаві, 2017

У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми з підвищення ефективності селекційної технології, що полягає в розробці нових методів ведення гетерозисної селекції та створенні батьківських компонентів жита озимого для різних генетичних систем контрольованого розмноження за використання у селекційній схемі біотехнологічної ланки. Описано ботанічне групування, морфологічні та біологічні особливості культури. Висвітлено основні прийоми сучасної традиційної селекції, інноваційні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених та авторів книги. Монографія рекомендується для вчених генетиків, селекціонерів та насіннєзнавців, викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів аграрних навчальних закладів та виробничників.

Агроекологічна оцінка технологічних елементів вирощування баклажана

Агроекологічна оцінка технологічних елементів вирощування баклажана [Текст] : монографія / С.В. Щетина, В.І. Лихацький, С.П. Полторецький, М.А. Щетина; за ред. В.І. Лихацького. – Умань : ВПЦ Візаві, 2017. – 216с.

Зміст монографії ґрунтується на аналізі джерел наукової літератури та власних досліджень авторів, проведених в УНУС. В монографії розглянуті питання походження, ботанічна класифікація і поширення баклажана, його харчова цінність і лікувальні властивості. Висвітлені біологічні властивості культури – морфологічні ознаки, етапи розвитку та відношення до чинників навколишнього середовища. Наведено характеристику сортів і гібридів баклажана рекомендованих для вирощування в Україні. Представлено результати досліджень елементів технології вирощування баклажана в умовах краплинного зрошення – вирощування розсади, строки її висаджування, схеми розміщення та використання тимчасових тунельних накриттів для отримання раннього врожаю. Розроблено науково, економічно та біоенергетично обґрунтовані рекомендації виробництву.

Кучерявий В.П. Ландшафтна архітектура

Кучерявий В.П. Ландшафтна архітектура [Текст] : підручник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2017. – 520,[1] с.: іл.

У підручнику системно викладено зміст навчальної дисципліни, зокрема основ ландшафтознавства, генезису культурних ландшафтів та їх просторових рішень, теоретичних засад композиції. Особлива увага приділена проектуванню об’єктів ландшафтної архітектури різного функціонального призначення, консервації, реконструкції та реставрації історичних садів і парків, інженерному обладнанню та благоустрою.

Геодезія

Геодезія [Текст] : навч. посібник / В.В. Горлачук, І.М. Семенчук, О.В. Анисенко, П.В. Мацко. – Херсон : ОЛДІ – ПЛЮС, 2015. – 250,[1] с.: іл.

Навчальний посібник передбачає системне викладання основ геодезії з урахуванням нових тенденцій розвитку технологій вимірювання земної поверхні. Різнобічно висвітлено питання способів знімання території, нівелювання, вирахування площ контурів та земельних ділянок. Розглянуто процес використання електронних геодезичних приладів у геодезії. Посібник розрахований для студентів, аспірантів та викладачів за спеціальністю «Геодезія, картографія та землеустрій».

Борейко В.Е. Заповедность (пассивная охрана природы). Теория и практика

Борейко В.Е. Заповедность (пассивная охрана природы). Теория и практика [Текст] / В.Е. Борейко, В.А. Бриних, И.Ю. Парникоза. – Київ : Логос, 2015. – 111,[1] с.

Книга посвящена теории и практике заповедности (пассивной охраны природы). Рассказывается об истории создания концепции заповедности, несоответствии украинского природоохранного законодательства задачам заповедников, даються предложения об усилении заповедного режима в заповедниках, заповедных зонах биосферных заповедников, национальных парков, региональных ландшафтных парков.

Борейко В.Е. Последние островки свободы. История украинских заповедников и заповедности (пассивной охраны природы).

Борейко В.Е. Последние островки свободы. История украинских заповедников и заповедности (пассивной охраны природы). (Х век – 2015) [Текст] – Київ : Логос, 2015. – 239,[1] с.: ил.

В книге рассказывается об истории украинских природних заповедников с начала Х века по 2014год, а также об истории развития заповедности. Анализируются различные тенденции в создании природных заповедников. Обсуждается влияние концепции заповедности и идеи абсолютной заповедности на теорию и практику заповедного дела.

Борейко В.Е. Критика регуляционных мероприятий на территориях строгого природоохранного режима

Борейко В.Е. Критика регуляционных мероприятий на территориях строгого природоохранного режима (категория I-А МСОП/IUCN) [Текст] / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза. – Київ : Логос, 2017. – 207,[1] с.

Книга посвящена критике различных регуляционных (режимных) мероприятий в объектах строгого природоохранного режима I-А МСОП/IUCN – заповедниках, заповедных зонах национальных и региональных ландшафтних парков, биосферных заповедниках и заповедных урочищах.

Третяк А.М. Землевпорядне проектування : впорядкування землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств

Третяк А.М. Землевпорядне проектування : впорядкування землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств [Текст] : навч. посібник. Ч. 3/ А.М. Третяк, В.М. Третяк, Р.А. Третяк. – Київ : ОЛДІ – ПЛЮС, 2016. – 169,[3] с.: іл.

Викладено теоретико – методологічні основи впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та організація території с – г підприємств, зокрема, сутність та методологічні основи землевпорядного впорядкування існуючих землеволо – дінь і землекористувань та організація території с. – г. підприємств. Викладено методичні основи впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та організації території землекористування с. – г. підприємств.

Третяк А.М. Землевпорядне проектування : організація землекористування структурних елементів екомережі України на місцевому рівні

Третяк А.М. Землевпорядне проектування : організація землекористування структурних елементів екомережі України на місцевому рівні [Текст] : навч. посібник. Ч. 4 / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Л.А. Гунько. – Київ : ОЛДІ – ПЛЮС, 2016. – 181,[3] с.

Викладено теоретико – методологічні засади формування екомережі України в контексті розвитку природоохоронного землекористування, інституціональне забезпечення формування екомережі України, стан і тенденції розвитку екомережі в Україні. Розглянуто засади формування екологічних відносин власності на землю та інші природні ресурси у сфері природокористування. Викладено законодавчо – нормативні вимоги до проектування землекористування структурних елементів екомережі, методику землевпорядного проектування землекористування структурних елементів екомережі на території сільської ради.

емлеробство [Текст] : тлумачний словник

Землеробство [Текст] : тлумачний словник / В.О. Єщенко, А.П. Бутило, П.Г. Копитко, М.В. Калієвський; за ред. В.О. Єщенка. – Вінниця : Рогальська О.І., 2017. – 215,[1] с.

У словнику вміщено і розміщено в алфавітному порядку 1170 термінів, що вживаються в навчальній, науковій, методичній та виробничій літературі з питань землеробства. Більшість із них подано з коротким науковим обґрунтуванням та прикладами. Словник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих аграрних навчальних закладів, а також може бути корисним для науковців і фахівців с. – г. підприємств.

Борейко В.Е. Классики концепции заповедности (  пассивной охраны природы )

Борейко В.Е. Классики концепции заповедности ( пассивной охраны природы ) [Текст] / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза. – 2 – е изд., доп. – Київ : Логос, 2017. – 71,[1] с.: ил.

У книзі йдеться про класиків концепції заповідності – Г. Конвенца, митрополита А. Шептицького, Л. Українку, Г.О. Кожевникова, Д.К. Соловйова, О.М. Краснитського, та ін. Наводиться бібліографія їхніх праць.

Борейко В.Е. Санитарные рубки в объектах ПЗФ. Экологический вред и противозаконный вид деятельности.

Борейко В.Е. Санитарные рубки в объектах ПЗФ. Экологический вред и противозаконный вид деятельности. [Текст] / В.Е. Борейко, Г.Н. Левина. – Киев : Логос, 2016. – 131с.

В книге рассказывается о маштабном экологическом вреде и несоответствии закону санитарных рубок в объектах природно – заповедного фонда Украины.

Гайдуцький П. І. НеЗабуті реформи в Україні.  1991-2017

Гайдуцький П. І. НеЗабуті реформи в Україні. 1991-2017 [Текст] / П.І. Гайдуцький. – Київ : ТОВ ДКС – центр, 2017. – 852с.

У книзі висвітлено стан, результати і проблеми здійснення економічних реформ в Україні за роки незалежності. Ця книга про реформи, забуті тими можновладцями, які не хотіли їх визнавати, оскільки вони були здійснені їх попередниками, і незабуті тими, хто їх реально проводив та домігся результатів. Ця книга про реформи реальні та успішні, які дійсно незабутні, а не про реформи декларативні та популістські, про які нема що згадати. Для тих, кому не байдужа економічна політика української влади та її наслідки.

Топчієв О.Г. Планування територій.

Топчієв О.Г. Планування територій. [Текст] : навч. посібник / О.Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 265с.

Викладені теоретичні, інституційні та методичні основи планування територій регіонів, розглянуто основні складові ієрархічної системи планування територій України на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. Окремі підходи і методи дослідження для потреб планування територій апробовані на матеріалах Херсонської та Одеської області. Посібник рекомендований студентам і викладачам географічних, екологічних спеціальностей, фахівців у сфері архітектури, містобудування та землеустрою.

Цивільний процесуальний кодекс України. Із змінами  та доповненнями, станом на 15 грудня 2017 року

Цивільний процесуальний кодекс України. Із змінами та доповненнями, станом на 15 грудня 2017 року : Офіційний текст [Текст] – Київ: Правова Єдність, 2017. – 219с.

У виданні представлений цивільний процесуальний Кодекс України, із змінами та доповненнями, станом на 15 грудня 2017 року.

Господарський процесуальний кодекс. Із змінами та  доповненнями, станом на 15 грудня 2017 року

Господарський процесуальний кодекс. Із змінами та доповненнями, станом на 15 грудня 2017 року : Офіційний текст [Текст] – Київ: Правова Єдність, 2017. – 175с.

У виданні представлений господарський процесуальний Кодекс України, із змінами та доповненнями, станом на 15 грудня 2017 року.

Кодекс адміністративного судочинства України. Із  змінами та доповненнями, станом на 15 грудня 2017 року

Кодекс адміністративного судочинства України. Із змінами та доповненнями, станом на 15 грудня 2017 року : Офіційний текст [Текст] – Київ : Правова Єдність, 2017. – 191с.

У виданні представлений Кодекс адміністративного судочинства України, із змінами та доповненнями, станом на 15 грудня 2017 року.

Кодекс законів про працю України. Із змінами та  доповненнями, станом на 08 грудня 2017 року

Кодекс законів про працю України. Із змінами та доповненнями, станом на 08 грудня 2017 року : Офіційний текст [Текст] – Київ : Правова Єдність, 2017 – 98с.

У виданні представлений Кодекс законів про працю України станом на 08 грудня 2017 із змінами та доповненнями.

Закон України «Про внесення змін до господарського процесуального Кодексу України, цивільного процесуального Кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів»

Закон України «Про внесення змін до господарського процесуального Кодексу України, цивільного процесуального Кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» : Офіційний текст [Текст] – Київ: Правова Єдність, 2017 – 713с.

У виданні представлений Закон України прийнятий Верховною Радою України 3 жовтня 2017 року та підписаний Президентом України 23 листопада 2017 року. Згідно з «Прикінцевими положеннями» цей Закон набуває чинності з дня початку роботи Верховного Суду, визначеного рішенням його Пленуму відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Михайлова Н.С. Літературна біографія Уманщини

Михайлова Н.С. Літературна біографія Уманщини [Текст]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2017. – 223,[1] с.: іл.

У книзі на тлі історичних процесів, подій описані явища літературного характеру, що відбувалися на теренах Уманщини, починаючи з «Гуманської пустки», і які знайшли відображення в різноплановій, різножанровій літературі. Уманщина і її неповторна історія, місто і його герої, автори і їхні твори, література краю з відображенням всього того, що було і є самим життям. Книга адресована тим, кого цікавить своє, рідне та маловідоме, хто не звертав уваги на малозначиме для нього, хто не задумувався над місією книги у поєднанні пам’яті про минуле, інтересів сьогодення та надії на майбутнє.

Михайлова Н.С. Поклик рідної землі

Михайлова Н.С. Поклик рідної землі [Текст]. – Умань : Візаві, 2017. – 389,[1] с.: іл.

У канву завихрено – буремних історичних подій в Україні, в Подільському краї, на Вінниччині органічно вплелися історичні долі сільської громади, окремих родів, сімей, особистостей. Події і люди, їх життєві дороги, ратні та трудові подвиги, трагедії і сподівання, злочини і жертовність, здобутки і занепад. Від одвічно ревучого життєдайного джерела пращурів до пересохлих батьківських криниць. Багатство і злидні, ситість і голод… І за всім цим – люди, люди, люди… Пращури і сучасники, свої і чужинці, патріоти і зрадники, загарбники. І все це – велика ІСТОРІЯ рідного села в усній історії народної пам’яті та літературних джерелах, у прозі та поезіях, в емоціях та відчуттях.

Виставку нових надходжень підготувала Ольга Ковальчук,
бібліотекар відділу комплектування фонду,
наукової обробки документів та організації каталогів.

Останні новини Наукової бібліотеки


  • 14.08.2018 Виставка нових надходжень (серпень – вересень)