-= Меню =-

Хімія навколо нас

Хімя – це край чудес,де
приховане людське щастя.
І найвищі завоювання розуму
Будуть зроблені вцій галузі.

Д.І.Менделєєв

Професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної промисловості – День хіміка встановлений Указом Президента України №219/941 від 07.05.1994р. Він відзначається щорічно в останню неділю травня.

Звична для нас наука хімія має свій конкретний рік народження — 1661р. Саме того року ірландський хімік Роберт Бойль (1627-1691) у книзі «Хімік-скептик» сміливо і переконливо, для того часу, сформулював предмет хімії. За його визначенням, хімія — це дослідження складу різних речовин та пошук нових хімічних елементів.

А на теренах сучасної України хімія почала розвиватися завдяки таким галузям, як металургія, кераміка, скловаріння, фармація і парфумерія, а також розвитку ринку барвників, техніки фарбування, використання біохімічних процесів, тобто ферментативного бродіння для одержання сиру, кефіру, вина, тіста, пива і тому подібного.

Першими професійними хіміками як у світі, так і в Україні були аптекарі-провізори та фармацевти. Адже вони проводили хімічні процеси, метою яких було приготування ліків. Перша аптека на території сучасної України була відкрита у Львові 1270р., вона проіснувала до 1480 року. На жаль, ім'я першого працівника тієї аптеки невідомо. А публічну аптеку загального користування відкрили у Львові 1490р., працював там провізор Василь Русин. Можливо, він і був першим хіміком в Україні. У Києві перша аптека відкрилася на Печерську 1709 року, а керував нею провізор Іван Чкалов.

До Дня хіміка Науковою бібліотекою підготовлена віртуальна виставка «Хімія навколо нас». Виставка складається з шести розділів:

Загальна хімія;

Органічна хімія;

Неорганічна хімія;

Біоорганічна хімія;

Фізична хімія;

Аналітична хімія.

1.Загальна хімія

Загальна та біонеорганічна хімія [Текст] : підручник / О.І. Карнаухов, Д.О. Мельничук, К.О. Чеботько, В.А. Копилевич. – К.: Фенікс, 2002. – 577 с.

Перша частина охоплює загальнотеоретичні положення хімічних дисциплін, стосується сучасних уявлень про будову атомів, молекул, природу хімічного зв'язку, хімічну рівновагу, періодичність властивостей елементів, їх сполук.

Друга частина присвячена власне біонеорганічній хімії як новому інтегральному напрямку хімічних дисциплін, що акумулює знання неорганічної хімії, хімії, біохімії,, молекулярної біології, хімії природних координаційних сполук, хімічної фізики та інших суміжних областей науки.

Загальна хімія [Текст] : підручник / О.І. Карнаухов, В.А. Копілевич, Д.О. Мельничук, М.С. Слободяник; за ред. В.А. Копілевича. – Київ :Фенікс, 2005. – 840 с.

Книга охоплює загальнотеоретичні основи сучасної хімії. Розкриває поняття атомно-молекулярного вчення,будови атомів, молекул, природи хімічного зв’язку,будови речовин, хімічної рівноваги, питань термохімії, електрохімії, дисперсних систем. Інтегруються теоретичні та практичні питання, що базуються на закономірностях та принципах неорганічної хімії елементів. Приділяється увага систематичному вивченню теоретичних уявлень про будову органічних сполук, їх класифікації та номенклатурі.

Загальна хімія [Текст] : підручник / В.В. Григор’єва, В.М. Самійленко, А.М. Сич, О.А. Голуб; за ред. О.А. Голуба – Київ : Вища школа, 2009. – 470,[2] с.

Висвітлено необхідні уявлення та закономірності курсу загальної і неорганічної хімії. Подано фактичний матеріал з хімії елементів та біологічні властивості елементів і їх сполук. Уточнено розміри атомів і йонів. Наведено дані з геохімії твердого тіла.

Цветкова Л.Б. Загальна хімія : теорія і задачі [Текст] : навч. посібник. Ч.1. – Львів : Новий Світ - 2000, 2011. – 397,[1] с.

Теоретичний і практичний матеріал книги побудований таким чином, щоб користувач міг без допомоги викладача оволодіти основами загальної хімії, зрозуміти закономірності хімічних процесів, глибше засвоїти хімічні терміни та поняття.

Ямборак Р.С. Хімія [Текст] : навчально-методичний комплекс / Р.С. Ямборак, Г.І. Прохацька, Т.А. Філіпенко. – Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин, 2014. – 524 с.

Висвітлено загальні наукові поняття з хімії,будова атома, енергетика хімічних перетворень, хімічна кінетика та каталіз, хімічна рівновага, властивості розчинів, органічні речовини, полімерні матеріали тощо.

Басов В.П. Хімія[Текст] : навч. посібник / В.П. Басов, В.М. Родіонов. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2004. – 320 с.

Подаються на сучасному рівні найважливіші розділи загальноосвітнього курсу хімії – загальної, неорганічної та органічної. Розглянуто основні типи хімічних задач, даються рекомендації до їх розв’язку.

2.Органічна хімія

Ластухін Ю.О. Органічна хімія [Текст] : підручник / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – Львів : Центр Європи, 2001. – 864 с.

У підручнику викладено теоретичні основи природи хімічного зв’язку, будови та реакційної здатності інтермедіатів і молекул, впливу електронних ефектів на перебіг хімічних реакцій. Розглянуто механізми найважливіших реакцій і вплив різних чинників на їх перебіг залежно від природи реагенту і субстрату.

Очеретенко Л.Ю. Практикум з органічної хімії [Текст] : навч. посіб. для вузів / Л.Ю. Очеретенко, Н.І. Бардіж, С.С. Замаховська. – Умань : Візаві, 2009. – 153,[1] с.

Практикум містить навчально-методичні матеріали для лабораторно-практичних занять та індивідуальної самостійної підготовки студентів з органічної хімії. В навчальному посібнику представлені сучасні фізико-хімічні методи аналізу та приклади їх використання в дослідницьких роботах при вивченні органічних сполук.

Кононський О.І. Органічна хімія [Текст] : підручник. / О.І. Кононский. – Київ : Дакор, 2003. – 568с.

В підручнику викладені теоретичні основи сучасної органічної хімії. Дана коротка характеристика сполукам головних класів органічних речовин (хімічній будові типового представника, ізомерії і номенклатурі, лабораторним і промисловим способам одержання, фізичних і хімічним властивостям, значенню окремих з них для сільського господарства, промисловості, побуту, медицини).

3.Неорганічна хімія

Цвєткова Л.Б. Неорганічна хімія : теорія і задачі [Текст] : навч. посібник; за ред. О.П. Романюк. – 3-тє вид. випр. і доп. – Львів : Магнолія Плюс, 2006. – 408 [4] с.

Теоретичний і практичний матеріал цієї книги побудований таким чином, щоб користувач міг без допомоги викладача оволодіти основами загальної та неорганічної хімії, зрозуміти закономірності хімічних процесів, глибше засвоїти хімічні терміни та поняття, виробити у себе хімічне мислення, сталий інтерес до хімії, уміння самостійно розв’язувати типові задачі з неорганічної хімії.

Лабораторний практикум з неорганічної хімії [Текст] : навч. посібник / Н.І. Бардіж, Т.А. Янішевська, С.С. Замаховська, В.Л. Кульбіцький; за ред. Н.І. Бардіж. – Київ : ДІЯ, 2005. – 216с.

Посібник являє собою керівництво до лабораторних і семінарських занять із загальної і неорганічної хімії. Кожен розділ включає загальнотеоретичні положення та відомості про хімічні властивості і біологічну роль хімічних елементів та їх сполук.

4.Біоорганічна хімія

Губський Ю.І. Біоорганічна хімія [Текст] : підручник. / Ю.І. Губський. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 464 с.

У підручнику викладено будову, реакційну здатність, хімічні перетворення та біологічне значення органічних сполук, які входять до складу живих організмів; низько – молекулярні біомолекули, біополімери, природні і синтетичні фізіологічні активні сполуки, в тому числі лікарські засоби та речовини з токсичною дією.

Миронович Л.М. Біоорганічна хімія (скорочений курс) [Текст] : навч. посібник. / Л.М. Миронович. – Київ : Каравела, 2008. – 181,[3] с.

У навчальному посібнику викладено сучасні дані з біоорганічної хімії. Розглянута реакційна здатність біологічно активних органічних сполук, у тому числі гетеро циклів, ліпідів, вуглеводів, амінокислот, білків і нуклеїнових кислот. Велика увага приділена медико - біологічному аспекту розглянутих питань.

Решнова С.Ф. Хімія біоорганічна [Текст] : навч. - методичний посібник / С.Ф. Решнова, Л.Л. Пилипчук, Н.Т. Малєєва. – Херсон : ОЛДІ - ПЛЮС, 2014. – 170,[1] с.

Навчально-методичний посібник містить програму курсу, де за кожним змістовним модулем програми запропоновані, згруповані за елементами знань, теоретичні питання для самостійної роботи, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, контролюючі тестові завдання, варіанти індивідуальних завдань.

5.Фізична хімія

Білий О.В. Фізична хімія [Текст] : навч. посібник. / О.В. Білий. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 363,[1] с.

Посібник підготовлено для педагогічних вищих навчальних закладів, він також буде корисним вищим навчальним закладам сільськогосподарського, загально-технічного профілю та закладам, де поряд з хімічним фахом студенти набувають і другу спеціальність.

Лебідь В.І. Фізична хімія [Текст] : підручник. / В.І. Лебідь. – Харків : Гімназія, 2008. – 476,[4] с.

Фізична хімія є фундаментальною хімічною дисципліною у підготовці хіміків будь-якої спеціальності. Її закони і методи широко застосовуються в різних галузях хімії, біології, медицини, геології, сільського господарства.

Фізична хімія [Текст] : підручник; за ред. В.В.Манка. – Київ : ІНКОС; Центр навчальної літ., 2007. – 196 с.

Викладено основи хімічної термодинаміки, хімічної та фазової рівноваги, розглянуто конкретні діаграми стану одно-, дво- та трикомпонентних систем. Наведено основи теорії будови розчинів, електрохімії та хімічної кінетики.

6.Аналітична хімія

Сегеда А.С. Аналітична хімія. Якісний і кількісний аналіз [Текст] : навч. посібник. / А.С. Сегеда. – Київ : ЦУЛ; Фітосоціоцентр, 2003. – 312с.

Висвітлено теоретичні основи аналітичної хімії ,рівновага в гетерогенних системах, у розчинах солей, що гідролізують та атмосферних сполук, основи теорії окисно-відновних процесів, які використовують у якісному аналізі, метод електронного балансу, основні методи кількісного аналізу.

Аналітична хімія (хімічний аналіз) [Текст] : навч. посібник / В.А. Копілевич, В.Є. Косматий, Л.В. Войтенко;під ред. В.А. Копілевича . – Тернопіль:ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 300с.

Посібник складається з двох частин, що відносяться до хімічного аналізу – якісного і кількісного. У якісному аналізі пропонується вивчення найважливіших біогенних катіонів і аніонів, принципи методики встановлення складу речовин. У кількісному аналізі розглянуто методи досліджень, які є теоретичною базою аналізу ґрунтів, агрохімікатів, рослинних матеріалів.

Коренман Я.И. Практикум по аналитической химии [Текст] :Анализ пищевых продуктов / Я.И. Коренман, Р.П. Лисицкая. – Воронеж : Гос. технолог. акад., 2002. – 408 с.

Викладені теоретичні основи і аналітичні можливості хімічних, спектральних, оптичних, електрохімічних, і хроматографічних методів аналізу. Подані детальні методики проведення лабораторних робіт і розрахунків, питання для самостійної роботи і програми для тесту.

Коренман Я.И. Практикум по аналитической химии. Анализ пищевых продуктов[Текст] : учеб. пособие. В 4 кн. Кн. 1. Титриметрические методы анализа. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : КолосС, 2005. – 240с. – (Учебники и учеб пособия для студентов высш. учеб. заведений).

В книге приводится 38 лабораторных работ по кислотно-основным, редоксиметрическим, осадительным и комплекснометрическому методам анализа пищевых продуктов. В конце каждой лабораторной работы даются задания для самостоятельного выполнения и примерная тематика учебно-исследовательских работ студентов. Пособие содержит также сведения по статистической обработке экспериментальных даных, основные положения техники безопасности при работе в лаборатории.

Марія Фіткаленко,
провідний бібліотекар
Тетяна Маєвська,
бібліотекар І категорії

Останні новини Наукової бібліотеки