-= Меню =-

Сучасні аспекти захисту рослин

Наука є безумовним пріоритетом цивілізованої країни, тому День науки в Україні виходить далеко за межі вузькопрофесійного свята і стає дійсно державним і загальнонаціональним. Наша країна пишається своїми вченими, які роблять вагомий внесок у світову скарбницю наукових знань.

В рамках святкування Дня науки Науковою бібліотекою університету підготовлено віртуальну виставку «Сучасні аспекти захисту рослин».

Стабільність землеробства, рівень урожайності значною мірою залежить від фітосанітарного стану посівів. Так, відповідно до даних ФАО, у світовому сільському господарстві від шкідливих організмів втрачається не менше третини урожаю, а в період масового їх розмноження урожай може загинути майже повністю.

З огляду на це важливим резервом збільшення кількості і підвищення якості сільськогосподарської продукції є впровадження ефективних методів і засобів захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів.

Застосування засобів захисту рослин для контролю шкідливих організмів є невід’ємною складовою частиною сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Правильне використання засобів захисту рослин – справа не тільки важлива, а й дуже складна, адже асортимент препаратів надзвичайно великий і характеризується значним різноманіттям властивостей, призначень, особливостей дії, впливу на людину, тварин і корисні організми, поведінки в навколишньому середовищі та післядії.

У сучасних інтегрованих системах захисту рослин провідним є хімічний метод. Ця тенденція на тривалий час збережеться і в майбутньому, оскільки науково обґрунтоване застосування пестицидів, порівняно з іншими способами захисту від шкідливих організмів, забезпечує високу технічну і економічну ефективність.

Для захисту довкілля і людини від негативного впливу пестицидів необхідно дотримуватися всіх регламентів щодо їх застосування.

Більш глибоке вивчення і знання біологічних процесів, пов'язаних з вирощуванням сільськогосподарських культур за сучасного рівня землеробства, дослідження популяційної динаміки шкідливих і корисних організмів, вдосконалення тактики захисту за рахунок повнішого використання агротехнічного методу, стійких сортів, біологічних засобів дасть можливість скоротити застосування пестицидів і зменшити негативний вплив на навколишнє середовище.

Запрошуємо переглянути матеріали виставки «Сучасні аспекти захисту рослин».

Виставка складається з чотирьох розділів:

1. Захист рослин

Захист рослин [Текст] : навч. посібн. – Київ : Інтас, 2007. – 301 с.

У навчальному посібнику розглянуто конкретні шкодочинні організми сільськогосподарських культур, їх поширення, симптоми, характер пошкодження, джерела інфекції, шкідливість, методи обліку і заходи боротьби з ними.

Довідник із захисту рослин [Текст]; за ред. М.П. Лісового. – Київ : Урожай, 1999. – 744 с.

Висвітлено основні відомості про шкідників і хвороби сільськогосподарських рослин та бур’янів. На основі найновіших наукових досягнень викладено принципи інтегрованої системи захисту рослин, агротехнічні, хімічні, імунологічні та біологічні заходи боротьби зі шкідливими організмами, системи захисту польових, овочевих, плодово-ягідних культур та картоплі. Окремо наведено особливості організації захисту рослин на присадибних ділянках, у колективних садах і на городах. Дано характеристику сучасних, у тому числі новітніх пестицидів, рекомендовано нормативи та строки застосування кожного препарату, засоби механізації, а також заходи безпеки.

Стратегія і тактика захисту рослин [Текст] Т.1. Стратегія; під ред. В.П. Федоренка. – Київ : Альфа - стевія, 2012. – 503,[1] с. – (Інтенсивне землеробство).

Подано концепцію захисту рослин в Україні. Представлено матеріали з комплексу проблем, пов’язаних з підвищенням ефективності застосування інтегрованого захисту рослин. Показано загальну структуру системи інтегрованого захисту і роль окремих її складових частин. Проаналізовано стан сучасних агробіоценозів і фітосанітарний стан посівів сільськогосподарських культур упродовж останніх років, вплив на них сучасних систем землеробства. Існуючі методи захисту рослин (біологічний, агротехнічний, генетичний, хімічний) аналізуються комплексно разом з їх перевагами та недоліками.

Захист злакових і бобових культур від шкідників, хвороб і бур'янів [Текст] : навч. посіб. / [М.О. Білик, М.Д. Євтушенко, Ф.М. Марютін, В.К. Пантєлєєв]; за ред. В.К. Пантєлєєва. – Харків : Еспада, 2005. – 672 с .

У навчальному посібнику викладено основний видовий склад шкідників, хвороб і бур'янів злакових і бобових культур, наведені методики діагностики і обліку основних шкідників, хвороб і бур'янів злакових і бобових культур. Обґрунтована екологічно безпечна система захисту злакових і бобових культур від шкідників, хвороб і бур’янів з використанням сучасних агротехнічних, біологічних і хімічних засобів.

Биологическая защита растений [Текст] : учебник / [М.В. Штерншис, Ф.С. Джалилов, И.В. Андреева, О.Г. Томилова]. – Москва : Колос, 2004. – 264 с.

В підручнику викладено теоретичні основи біологічного захисту рослин. Описано основні агенти біологічного контролю шкідників, хвороб і бур'янів сільськогосподарських культур. Дана оцінка сучасного рівня біологічних методів в інтегрованому захисті рослин, які найбільш повно відповідають цілям охорони навколишнього середовища і здоров'я людини.

Біологічний захист рослин [Текст] : підручник / [М.П. Дядечко, М.М. Падій, В.С. Шелестова, М.М. Барановський та ін.]; за ред. М.П. Дядечка, М.М. Падія. – Біла Церква : БДАУ, 2001. – 312 с .

Розглянуто напрями у біологічному захисті рослин: характеристика груп організмів, що використовуються у біологічному захисті рослин від шкідників, хвороб і бур’янів на теоретичні основи їх застосування; використання феромонів та біологічних препаратів для регулювання розвитку і розмноження фітофагів; технології лабораторного розведення зоофагів та регламентація їх використання; виведення і впровадження стійких сортів рослин.

Бровдій В.М. Біологічний захист рослин [Текст] : навч. посібник / В.М. Бровдій, В.В. Гулий, В.П. Федоренко. – Київ : Світ, 2004. – 352 с.

На основі найновіших даних висвітлено предмет, завдання та історію біологічного методу захисту рослин, механізми природного регулювання чисельності шкідливих фітофагів, як основи біометоду, основні групи біотичних чинників, що регулюють чисельність шкідливих видів – фітофагів і бур’янів, біологічні засоби в інтегрованій системі захисту рослин, способи інтродукції корисних форм організмів у відкриті й закриті ценози.

Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин [Текст] / [В.П. Карпенко, З.М. Грицаєнко, Р.М. Притуляк та ін.]; за ред. В.П. Карпенка. – Умань : Сочінський, 2012. – 357,[1] с.

У виданні узагальнено результати експериментальних і теоретичних досліджень з проблемами інтегрованої дії гербіцидів різних хімічних класів і регуляторів росту рослин. Розглянуто основні фізіолого-біохімічні, анатомо-морфологічні, мікробіологічні та агроценотичні механізми їх дії, що лежать в основі формування високої продуктивності посівів і якості врожаю.

2. Шкідники сільськогосподарських рослин

Довгань С.В. Моделі прогнозування та розмноження фітофагів [Текст] : монографія. – Херсон : Айлант, 2009. – 2008 с.

У монографії висвітлено нові підходи щодо розробки прогнозу розвитку та поширення шкідників сільськогосподарських культур у різних природно-кліматичних зонах України. Використано кореляційно-регресійний метод математичної статистики для аналізу розвитку, розмноження і поширення шкідників, з оцінкою механізмів і зв’язків комплексу випадкових і невипадкових величин. Розроблені моделі розвитку та поширення шкідників у різних природно-кліматичних зонах України.

Сільськогосподарська ентомологія [Текст] : підручник / [М.Б. Рубан, Я.М. Гадзало, І.М. Бобось та ін.]; за ред. М.Б. Рубана. – 2-ге вид. – Київ : Арістей, 2008. – 520 с.

У підручнику описано історію розвитку сільськогосподарської ентомології в Україні, подана характеристика методів управління агроценозами на сучасному етапі і на перспективу. Висвітлено головні морфологічні ознаки, біологію та шкідливість шкідників сільськогосподарських культур, поширених у межах України, а також заходи захисту їх як від окремих видів, так і комплексу шкідників із врахуванням економічних порогів шкідливості.

Практикум із сільськогосподарської ентомології [Текст] : навч. посіб. / [М.Б. Рубан, Я.М. Гадзало, Я.О. Лікар та ін.]; за ред. М.Б. Рубана. – Київ : Арістей, 2009. – 427 с.

У навчальному посібнику вміщено визначальні таблиці для всіх груп шкідників польових сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень. Після кожної таблиці подано короткий опис морфологічних ознак, біологію та шкідливість найбільш поширених видів.

Шевчук І.В. Сучасні методи захисту плодово-ягідних і овочевих культур від шкідливих організмів [Текст] / І.В. Шевчук. – Київ : Раритет, 2003. – 176 с .

Мета книги – дати корисні поради фермерам, садоводам, городникам які використовуючи їх в своїй роботі на землі, з найменшою затратою сил, отримають врожаї. В даній книзі вперше в Україні систематизовано охарактеризовано та проілюстровано більше 200 головних шкідників та хвороб плодових, ягідних і овочевих культур. Описані нові агротехнічні, фізико-механічні, біологічні та хімічні заходи по боротьбі з бур’янами.

Федоренко В.П. Шкідники сільськогосподарських рослин [Текст] / В.П. Федоренко, Й.Т. Покозій, М.В. Круть. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2004. – 356 с.

Описано характерні особливості будови й способу життя найпоширеніших в Україні шкідників сільськогосподарських культур, особливо – комах, основи їх систематики, класифікації й екології. На сучасному рівні розглянуто загальні принципи й методи захисту рослин від шкідників, а також концепцію інтегрованого захисту.

Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур [Текст] : підручник / [Й.Т. Покозій, В.М. Писаренко, С.В. Довгань та ін.]. – Київ : Аграрна освіта, 2010. – 223,[1] с.

Висвітлено положення щодо моніторингу, сучасної методології прогнозу розвитку і розмноження шкідливих організмів на посівах сільськогосподарських культур.

Справочник вредителей плодовых и ягодных культур / [Э.И. Хотько Т.П. Панкевич, Р.В. Молчанова, С.И. Яргаковская]. – Минск : Беларуская энциклопедия, 2005.- 260 с.

Довідник буде корисним не тільки фахівцям – ентомологам, екологам, агрономам, садівникам, але і садівникам-любителям у визначенні виду шкідника і в виборі відповідних засобів захисту. У книзі представлені кольорові ілюстрації фаз розвитку широко поширених, а також найбільш небезпечних шкідників садових культур .

3. Хвороби рослин

Пригге Г. Грибные болезни зерновых культур [Текст] / Г. Пригге, М. Герхард, И. Хабермайер; под ред. Ю.М. Стройкова. – Мюнстер-Хилтруп : Ландвиртшафтсферлаг, 2004. – 192 с.

Мета довідкового видання – надати допомогу у визначенні хвороби за відповідними симптомами. Знайти правильну стратегію в застосуванні фунгіцидів – завдання, яке завжди залишається актуальним з огляду на різноманіття варіантів вирішення проблем, пов'язаних із захворюваннями зернових.

Определитель болезней растений [Текст] / [М.К. Хохряков, Т.Л. Доброзракова, К.М. Степанов, М.Ф. Летова]; под общ. ред. М.К. Хохрякова. – 3-е изд., испр. – СПетербург : Лань, 2003.- 592 с.

Матеріали довідника містять кілька основних розділів: хвороби зернових, круп'яних і кормових культур, хвороби бобових культур, овочевих і баштанних культур, хвороби плодових, ягідних, горіхоплідних і субтропічних культур і ін.

Лукомец В.М. Болезни подсолнечника [Текст] / В.М. Лукомец, В.Т. Пивень, Н.М. Тишкова. – Москва, 2011. – 213[11] с.

Описані найбільш поширені грибні, бактеріальні, вірусні і непаразитарні захворювання соняшнику, їх поширеність, шкідливість, симптоми прояву, біологія збудника, моніторинг хвороб, терміни і методи обліків і фактори, що обмежують їх.

Марютін Ф.М. Фітопатологія [Текст] : навч. посібник / Ф.М. Марютін, В.К. Пантєлєєв, М.О. Білик; за ред. Ф.М. Марютіна. – Харків : Еспада, 2008. – 552 с.

Навчальний посібник складається з двох частин. У загальній частині подаються відомості про хвороби рослин, дана характеристика фітопатогенних грибів, бактерій, актиноміцетів, вірусів, рикетсій, нематод, рослин-паразитів. Наведена систематика грибів – збудників хвороб рослин. Значна увага приділена імунітету рослин. Даються концептуальні основи захисту рослин від хвороб.

Защита растений от болезней [Текст] / [В.А. Шкаликов, О.О. Белошапкина, Д.Д. Букреев и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : КолосС, 2004. – 255 с.

Викладено відомості про інфекційні хвороби рослин, про найбільш важливі групи мікроорганізмів, що їх викликають; про імунітет, прогноз розвитку захворювань і засобах захисту від хвороб. Описані причини і характерні симптоми неінфекційних захворювань.

4. Гербіциди і продуктивність сільськогосподарських культур

Захаренко В.А. Гербициды [Текст] / В.А. Захаренко. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 240 с.

Розглянуто особливості дії препаратів на бур’яни і культурні рослини. Описані прийоми раціонального поєднання хімічного методу боротьби з бур'янами з системою добрив, способами обробки ґрунту і іншими елементами агротехніки. а також можливі небажані наслідки від застосування гербіцидів і шляхи їх подолання.

Гербіциди і продуктивність сільськогосподарських культур: Навчальний посібник / [З.М. Грицаєнко, А.О. Грицаєнко, В.П. Карпенко, І.Б. Леонтюк]; за ред. проф. З.М. Грицаєнко. – Умань : УВПП, 2005. – 686 с.

Представлені класифікація і коротка характеристика гербіцидів, способи і технології їх застосування на різних польових, овочевих, квіткових і лікарських культурах, у садах та ягідниках, на пасовищах та землях несільськогосподарського використання. Висвітлено шляхи зменшення забруднення навколишнього середовища, заходи безпеки при роботі з гербіцидами, продуктивну ефективність їх застосування.

Шувар І.А. Екологічні основи зниження забур’яненості агрофітоценозів [Текст] : навч. посібник. – Львів : Новий світ-2000, 2008. – 494,[2] с.

В навчальному посібнику викладено науково-теоретичні основи екологічно безпечного контролювання забур’яненості агрофітоценозів. Розкрито широкі організаційні можливості використання в землеробстві агротехнічних, хімічних і біологічних методів для послаблення фітотоксичної дії залишків персистентних препаратів залежно від ґрунтово-кліматичних умов, біохімічних особливостей рослин і фізико-хімічних властивостей гербіцидів.

Клаассен Х. Сорные растения, распространение и вредоносность. Определение видов / Х. Клаассен, Й. Фрайтаг. – Мюнстер : Ландвиртшафтсферлаг ГмбХ, 2004. – 266 с.

Видання містить дані про найпоширеніші бур’яни, що зустрічаються на полях. Поряд з представленими фотографіями наводяться дані про основні морфологічні ознаки, умови і місця зростання, причини посиленого поширення деяких видів.

Методики випробування і застосування пестицидів [Текст]; за ред. С.О. Трибеля. – Київ : Світ, 2011. – 448 с.

Вміщено словник найбільш уживаних термінів, що використовуються в захисті рослин, подано класифікацію засобів захисту рослин, заходи безпеки при роботі з пестицидами, основні теоретичні і методичні положення щодо проведення польових дослідів з випробувань агрохімікатів, методики обліків та оцінки ефективності препаратів, методи статистичної обробки даних.

Останні новини Наукової бібліотеки