-= Меню =-

Наукові видання викладачів УНУС за 2019 рік

Плодівництво : навч. посібник / В.В. Заморський, Р.В. Яковенко,

О.В. Яковенко, С.В. Щетина , В.С. Цирта . –  2-ге вид., доп. –  Умань : Вид. Сочінський М.М., 2019. – 404, [1] с.

У навчальному посібнику висвітлено основи плодівництва, детально розглянуто особливості біології росту та розвитку плодових культур, закладання та догляд за насадженнями, агротехніку вирощування та збирання врожаю. Для студентів ВАЗ освіти зі спеціальності «Садівництво та виноградарство», спеціалістів сільського господарства.

Передумови формування якості зерна пшениць і продуктів його перероблення / Г.М. Господаренко, В.В. Любич, І.О. Полянецька, В.В. Новіков; за заг. ред. Г.М. Господаренка. – Київ: СІК ГРУП УКРАЇНА, 2019. – 335, [1] с.

У монографії наведено теоретичне обґрунтування та загальні закономірності формування якості зерна видів пшениць (м’яка, спельта, щільноколоса, ефіопська) залежно від абіотичних і біотичних чинників, селекційнo-генетичних особливостей сорту, удобрення, а зернопродуктів – від параметрів первинного перероблення. Висвітлено особливості формування біохімічних показників якості зерна видів пшениць, його біологічну цінність, технологічне оцінювання, борошномельні, хлібопекарські, макаронні, круп’яні та кондитерські властивості. Розроблено рекомендації щодо визначення придатності зерна нових сортів і ліній різних видів пшениць для перероблення, визначено оптимальні параметри водотеплового оброблення зерна пшениці м’якої і спельти, які забезпечують отримання крупи високої якості. Монографія має бути корисною широкому колу науковців, що спеціалізуються на генетиці та селекції, вивченні зерна, біохімії і технології борошномельного, круп’яного, макаронного та хлібопекарського виробництва.

Якість зерна тритикале та продуктів його перероблення / Г.М. Господаренко, В.В. Любич, В.В. Новіков, В.В. Жєлєзна; за заг. ред. Г.М. Господаренка. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2019. – 175, [1] с.

Наведено теоретичне обґрунтування та загальні закономірності формування врожаю і якості зерна тритикале залежно від сорту та удобрення; наукове обґрунтування технології виробництва крупи із тритикале подрібненої № 1,2,3 і крупи тритикалевої плющеної застосуванням раціональних режимів водотеплового оброблення та лущення. Висвітлено результати досліджень фракційного складу, фізико-хімічних і технологічних властивостей зерна тритикале озимого. Науково обґрунтовано ефективність технологій виробництва круп’яних продуктів високої кулінарної якості із зерна тритикале. 

Складові технології вирощування сої : навч. посібник / Г.М. Господаренко, О.М. Бахмат, І.В. Прокопчук, Л.В. Вишневська; за заг. ред. Г.М. Господаренка. – Умань: Вид. Сочінський М.М., 2019. – 205, [1] с.

У навчальному посібнику висвітлено питання впливу способів сівби, інокуляції насіння, вапнування, оптимальних доз внесення удобрювальних препаратів на ріст, розвиток і формування продуктивності сортів сої. Показано вплив препаратів азотфіксувальних бактерій, стимулятора росту рослин і мікроелементів на насіннєву продуктивність сортів сої. Посібник для наукових та науково – педагогічних працівників, фахівців с-г виробництва, та для підготовки фахівців за спеціальністю «Агрономія».

Теорія економічного аналізу : навч. посібник / Ю.О. Нестерчук, С.Ю. Соколюк, О.В. Жарун, О.О. Непочатенко. – Київ: Центр учбової літ., 2019. – 271, [1] с.

Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для підготовки студентів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальностями: «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент»,

«Публічне управління та адміністрування», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Посібник спрямований на підвищення рівня засвоєння теоретичного матеріалу, формування і закріплення навичок із методології та практики організації аналітичної роботи суб’єктів господарювання.

Селекційне вдосконалення тритикале за використання пшениці спельта /   І.П. Діордієва, Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол, С.П. Полторецький. – Умань: Візаві, 2019. – 212, [1] с.

У монографії наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми з підвищення ефективності селекційного покращення тритикале озимого за низкою господарсько-цінних ознак за використання пшениці спельта. Описано історію створення, напрямки використання, ботанічні та біологічні особливості культури. Висвітлено основні прийоми сучасної традиційної селекції, інноваційні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених та авторів книги. Монографія рекомендується для вчених генетиків, селекціонерів та насіннєзнавців, наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів і спеціалістів с-г.

Ковальов Л.Є. Фізика : навч. посібник  / Л.Є. Ковальов, І.І. Побережець. – Умань: Візаві, 2019. – 199, [1] с.

Навчальний посібник містить систематичне викладення основних питань сучасного курсу загальної фізики. Окремий параграф присвячений деяким питанням астрофізики. Для студентів ВНЗ, які навчаються за інженерними спеціальностями.

Парубок Н.В. Барна справа та організація роботи сомельє : навчально-методич. посібник.  – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2019. – 141, [1] с.

У посібнику, зміст якого охоплює всі теми навчальної програми з дисципліни «Барна справа та організація роботи сомельє» запропоновано завдання для практичних занять, самостійної роботи студентів, ситуаційні вправи, тематику контрольних робіт, перелік питань для іспиту, розроблено рекомендації щодо вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою. Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ.

М’ялковський Р.О. Технологія вирощування ранньої картоплі /  Р.О. М’ялковський, В.С. Кравченко. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2019. – 134, [1] с.

У монографії наведено теоретичне узагальнення і технологічне вирішення питання елементів вирощування ранньої картоплі у господарствах України, які дозволяють підвищити врожайність та покращити якість бульб картоплі. Головним серед них є: застосування високопродуктивних сортів, пророщування бульб картоплі, строків висаджування та оптимальних норм внесення мінеральних добрив.

 Гайдай О.В. Управління конкурентоспроможністю агропромислового виробництва в системі державного регулювання аграрного ринку : теорія і механізми : монографія / О.В. Гайдай. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2019. – 386,  [1] с.

Монографія присвячена дослідженню теоретико-методологічних й прикладних засад формування системи механізмів й технологій розвитку конкурентних переваг агропромислового виробництва та державного регулювання аграрного ринку. На основі аналізу досліджень українських і закордонних науковців, вивчення статистичної інформації про стан аграрного ринку та конкурентні позиції агропромислового виробництва визначено детермінанти розвитку системи державного регулювання конкурентного середовища аграрного ринку та напрями підтримки конкурентоспроможності суб’єктів агро бізнесу.

Бур’яни та боротьба з ними : навч. посібник  / за ред. В.О. Єщенко. – Вінниця : ФОП Рогальська О.І., 2019. – 156, [1] с.

В посібнику окремими розділами подані поняття про бур’яни та їх шкідливість, біологічні особливості бур’янів, що утруднюють боротьбу з ними, загальна та агробіологічна класифікація бур’янів, характеристика  окремих біологічних груп бур’янів і найпоширеніших їх представників, бур’янів зовнішнього карантину, методи обліку бур’янів, прогнозування появи бур’янів на полях та система попереджувальних і винищувальних заходів боротьби з бур’янами.

Захист рослин. Терміни і поняття :  / за заг. ред. Ж.П. Шевченко,  І.І. Мостов’як . – Умань:  Вид. Сочінський М.М., 2019. – 408, [1] с.

Навчальний посібник «Захист рослин. Терміни і поняття» висвітлює базові терміни і поняття, що використовуються при викладанні студентам освітнього рівня «Бакалавр» і «Магістр» за спеціальностями «Захист і карантин рослин», а також «Агрономія», «Садівництво та  виноградарство», низки дисциплін пов’язаних із захистом рослин та біобезпекою. Серед останніх фітофармакологія, хімічний захист рослин з  основами агротоксикології, агрофармакологія, фізіологічні зміни в рослинах при застосуванні засобів захисту рослин, або токсикологія пестицидів, біобезпека  в захисті рослин, фітопатологія, ентомологія, карантин рослин, інтегрований захист рослин, загальна вірусологія, гербологія, біозахист, захист лікарських рослин тощо. Оскільки вони тісно пов’язані з такими фундаментальними науками як ботаніка, фізіологія рослин, мікробіологія, рослинництво, плодівництво, овочівництво, землеробство, агрохімія і ґрунтознавство, сільськогосподарські машини, лісівництво, декоративні культури, економіка та багатьма іншими, в цей словник введено поняття і терміни, що стосуються і використовуються при вивчені дисциплін з захисту рослин. До більшості термінів і понять подано додаткове наукове та виробниче обґрунтування.

Управління бізнес-процесами в логістиці : навч. посібник / Н.Я. Пітель, Л.П. Альошкіна, Л.В. Клименко, О.В. Загороднюк. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2019. – 309, [1] с.

 У навчальному посібнику висвітлені концептуальні основи управління бізнес-процесами у логістиці: система процесного менеджменту, основні правила ідентифікації та виділення логістичних бізнес-процесів, технологія їх опису. Особлива увага приділена практичним аспектам  управління бізнес-процесами у логістиці. Зокрема, описано процедуру ранжування бізнес-процесів і розробку стратегії процесного вдосконалення;методи аналізу та оптимізації; моделювання та оцінку вартості логістичного бізнес-процесу; його оптимізацію. Навчальний посібник добре структурований та містить необхідний ілюстративний матеріал.

Логістична інфраструктура : навч. посібник / Л.В. Клименко, Н.О. Вернюк, О.О. Школьний, І.М. Новак. – Умань : Вид. Сочинський М.М., 2019. – 196, [1] с.

У навчальному посібнику розглянуто концептуальні, методичні та практичні положення системи управління логістичною інфраструктурою суб’єктів господарської  діяльності України. Обґрунтовано сутнісно-змістовне наповнення понятійного апарату логістика та логістична інфраструктура; методологічний апарат та інструментарій оцінки функціонування логістичної інфраструктури; організаційно-економічні основи розвитку логістичної інфраструктури на внутрішньому та зовнішньому ринках; ідентифіковано складові інфраструктури транспортної та складської логістики; логістичні підходи управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками.

Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії : матеріали міжнарод. науково-практичної конф., (Умань, 29-30 трав. 2019 р.) / Уман. нац. ун-т садівництва. – Умань : Візаві, 2019. – 251, [1] с.

У збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії», що відбулася 29-30 травня 2019 року, подано тези доповідей учених, науковців, викладачів, магістрантів, аспірантів, студентів щодо актуальних проблем, тенденцій розвитку, специфіки, розробки та впровадження інноваційних процесів у  туристичну і готельно-ресторанну сфери.

Оптимізація елементів технології вирощування пшениці озимої у Правобережному Лісостепу України  / за ред. С.П. Полторецького,  А.О. Яценко. – Умань : Візаві, 2019. – 152 с.

У монографії наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється у підвищенні продуктивності та якості зерна різностиглих сортів пшениці озимої завдяки оптимізації елементів технології вирощування, зокрема – встановлення оптимального строку і способу сівби та норми висіву після сидерального пару для умов Правобережного Лісостепу України. es'>  туристичну і готельно-ресторанну сфери.

Удобрення тритикале / Г.М. Господаренко, В.В. Любич, В.С. Кравченко, Л.В. Вишневська; за заг. ред. Г.М. Господаренка. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2019. – 176, [1] с.

Наведено науково обґрунтовану систему удобрення тритикале; загальні закономірності формування врожаю та якості зерна; динаміку вмісту та винесення основних елементів живлення рослинами  тритикале; економічну, агрохімічну та енергетичну ефективність застосування добрив. > es'>  туристичну і готельно-ресторанну сфери.

Костюк М.В. Історія та культура України: навч. посібник / М.В. Костюк, О.П. Гарбар. – Умань : Візаві, 2019. – 284, [1], с.

У навчальному посібнику висвітлено історію та культуру України від найдавніших часів до сьогодення з позицій сучасної науки у відповідності з навчальною програмою курсу «Історія та культура України» для вищих навчальних закладів. Кожна лекція містить теоретичний та фактичний матеріал, термінологічний словник, хронологічний покажчик, тести та контрольні запитання, теми рефератів, тести для підсумкового контролю, рекомендовану літературу. �тів економічних спеціальностей ВНЗ.

Любич В.В. Использование Triticum aestivum L. для повышения продуктивности пшеницы / В.В. Любич, И.О. Полянецкая, В.В. Возиян. – Saarbrücken, Germany, 2019. –  244, [1] с.

Издание ученых Уманского национального университета садоводства включает работы в области изучения формирования продуктивности сортов и линий пшеницы спельты. Подробно описано показатели роста и развития спельтоидных и неспельтоидных линий пшеницы спельты.  Книга будет полезной селекционерам, которые работают над выведением новых сортов пшеницы, агрономам, выращивающим эту важную продовольственную культуру, специалистам хлебной промышленности, научным и научно-педагогическим работникам, аспирантам и студентам сельскохозяйственных специальностей, практикам.

Правознавство : навч. посібник / З.П. Білошкурська, Л.В. Машковська,       О.А. Поліщук, І.Г. Коваленко-Чукіна. – Умань, 2019. – 739 с.

У навчальному посібнику висвітлені основні положення галузей права України, найбільш важливі аспекти правового регулювання суспільних відносин в Україні, а саме, основи теорії держави та права, конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, трудового, кримінального та інших галузей права, що дає можливість зрозуміти складні проблеми держави і права, конституційного процесу, державного будівництва та правового регулювання відносин у багатьох галузях суспільного життя, а також порядок та встановленні законодавством вимоги щодо захисту порушених прав. Ознайомлення із зазначеним матеріалом допоможе студентам набути відповідних теоретичних знань та навичок, орієнтуватись у чинному законодавстві, працювати з нормативно-правовими актами, правильно застосовувати правові норми до конкретних практичних ситуацій.

Романчук С.В. Навчальні практики з геодезії : навч. посібник / С.В. Романчук, В.П. Кирилюк, М.В. Шемякін. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2019. – 252, [1] с.

 Посібнику наведені програми навчальної практики з геодезії для студентів 1 і 2 курсів освітнього рівня «Бакалавр», загальні правила організації практики, внутрішнього розпорядку, правил техніки безпеки та пожежної охорони. Наведені методичні вказівки щодо виконання перевірок геодезичних приладів, визначення місця нуля вертикального круга теодоліта, приведення його значення до нуля, визначення відстаней нитковим віддалеміром та магнітного азимута заданого напряму.

Методично висвітлені питання побудови геодезичного чотирикутника ІІ розряду, визначення прямокутних координат точок прямою і оберненою засічками,  топографічного плану наземними способами у крупному масштабі, технічного нівелювання вздовж осі лінійної споруди і поверхні за квадратами, нівелювання ІV класу. Наведені методичні вказівки з рішення окремих інженерних задач, проектування нахиленої ділянки та стадіону.

Посібник призначений для надання допомоги студентам спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» при вивченні курсу «Геодезія» і буде корисним фахівцям геодезичного та землевпорядного профілю.

Коваленко Л.Г. Організація ресторанного господарства : навч. посібник /      Л.Г. Коваленко, В.О. Непочатенко, Д.В. Нагернюк. –  Умань,  2019. – 373, [2] с.

Зміст навчального посібника передбачає системне викладання теорії і практики раціональної організації та ефективного управління ресторанним бізнесом в умовах ринкової економіки, коли знання з організації ресторанного господарства потрібні кожному підприємцю цієї галузі та його персоналу. У посібнику висвітлено методи, техніку й інструментарій організації ресторанного бізнесу через формування оптимальної структури ресторанних закладів і розробки ефективного процесу обслуговування клієнтів. Відображено класифікацію закладів ресторанного господарства; характеристику різних їх типів, вимоги до них; характеристику послуг ресторанного господарства; характеристику матеріально-технічної бази для організації процесу обслуговування; оперативне планування діяльності закладів ресторанного господарства; основи організації виробництва, організацію постачання сировини, продовольчих товарів, предметів матеріально-технічного забезпечення; організацію їх приймання та зберігання; організацію обслуговування в ресторанах, кафе, барах, підприємствах кейтерингу  та ін.

Логістичний менеджмент : навч. посібник / Н.О. Петренко, О.О. Школьний, Л.О. Кустріч, Л.П. Альошкіна. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2019. – 265, [2] с. 

У навчальному посібнику розглянуто методологію аналізу і напрямки вдосконалення логістичного менеджменту; розкрита сутність , зміст, специфіка, принципи та функції внутрішньо системного логістичного менеджменту. Особливу увагу приділено персонал-технології підготовки менеджерів з логістики.

Матеріал складено відповідно до типової освітньої програми магістрів з логістики, а також може бути корисним викладачам, аспірантам, менеджерам і логістам підприємств.

Фінансові потоки в логістичних системах : навч. посібник / Л.О. Кустріч,    О.В. Загороднюк, Н.О. Петренко, М.О. Гоменюк. – Умань : Вид. Сочінський М.М.,  2019. – 297, [1] с.

В посібнику комплексно розглянуто та проаналізовано теоретичні основи й інструментарій управління фінансовими потоками в логістичних системах, концепцію та методи мінімізації витрат без погіршення якості, стратегію управління доходами,джерела формування капіталу логістичної системи, методи та інструменти оптимізації фінансових потоків. Викладені специфічні особливості планування руху фінансових потоків підприємства. Посібник містить методичні підходи до проведення аналізу фінансових потоків, оцінки фінансових ризиків та їх нейтралізації, оцінки ефективності управління грошовим потоком у логістичних системах, внутрішньофірменого контролю і регулювання фінансових потоків, що супроводжують рух товарів та послуг.

Податковий менеджмент / О.О. Непочатенко, М.І. Мальований, П.К. Бечко та ін. – Умань : Візаві, 2019. – 331 с.

У підручнику систематизовані теоретичні та методологічні основи функціонування податкового менеджменту. Підручник підготовлено відповідно до програми курсу  «Податковий менеджмент». Розрахований на студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, працівників фінансових служб, фінансових менеджерів і широке коло читачів.

Транспортна логістика : навч. посібник / І.М. Новак, О.М. Гоменюк, Н.О. Чернюк, Н.Я. Пітель. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2019. – 203, [1] с.

 У навчальному посібнику розглянуто концептуальні, методологічні та методичні положення транспортної логістики стосовно діяльності підприємства. Сформульовано наукові основи використання транспортної логістики як інструменту підвищення ефективності господарювання. Розглядаються компоненти логістичної системи. Подано схеми, таблиці, вправи для самостійної роботи.

Екологія лісів : навч. посібник / В.П. Шлапак, С.А. Адаменко, І.В. Козаченко, С.С. Курка. – Умань, 2019. – 222, [1] с.

Навчальний посібник підготовлено на кафедрі лісового господарства Уманського національного університету садівництва. Призначена для студентів, які навчаються за спеціальностями 205 – Лісове господарство, 183 – Технології захисту навколишнього середовища та 101 – Екологія, може бути використаний як основна навчальна література при вивчені дисциплін «Екологія лісів» та «Лісова екологія і типологія»

Останні новини Наукової бібліотеки