-= Меню =-

Правила користування Науковою бібліотекою Уманського НУС

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування науковою бібліотекою Уманського національного університету садівництва розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», статуту, цільового призначення, складу користувачів та на підставі «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених Міністерством культури і мистецтв України № 275 від 05.05.1999 року.

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Користувачами наукової бібліотеки Уманського національного університету садівництва (далі Бібліотека) є студенти, аспіранти, докторанти, науково-педагогічні працівники, слухачі НКЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва» та співробітники вузу.

2.2. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальна зала, довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, МБА .

2.3. Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати у тимчасове користування документи з бібліотечного фонду, брати участь у інформаційних заходах, які проводить бібліотека.

2.4. Користувачі мають право одержувати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше п’яти документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту може бути зменшений до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видається в читальній залі, не повинна перевищувати 10 примірників.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у читацькому формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Автореферати дисертацій, дисертації, стародруки, періодичні видання, довідкові видання, а також видання, які є в Бібліотеці в одному примірнику, видання, одержані по МБА, видаються для користувачів тільки у читальній залі.

2.7. У разі відсутності у бібліотечному фонді необхідних документів користувач має право отримати їх копії, з інших бібліотек через міжбібліотечний абонемент.

2.8. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами.

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Користувачами бібліотеки можуть бути студенти, аспіранти, докторанти, науково-педагогічні працівники, слухачі НКЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва» та співробітники вузу. Підставою для запису до бібліотеки є витяг з Наказу про зарахування. Кожний користувач бібліотеки щорічно проходить перереєстрацію.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

3.2. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це у бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, і отримати дублікат читацького квитка.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них: при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі, там зберігаються книжкові формуляри, на яких має бути зазначено: дата одержання документа, номер читацького формуляра або групи, і все це має затверджуватись підписом користувача.

3.5. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.

3.6. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою – фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.

3.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін до 30-ти днів. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.8. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Мобільні телефони повинні бути вимкнені. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити суворо заборонено.

4. ОБОВЯЗКИ  БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

 Бібліотека зобов’язана:

- збирати, розкривати, популяризувати бібліотечні документи, здійснювати довідково-інформаційну роботу на допомогу навчальній, науковій, дослідницькій та виробничій діяльності;

- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека;

- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи у бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

- дбати про культуру обслуговування користувачів;

- формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

- задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

- враховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;

- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.

Останні новини Наукової бібліотеки


  • 28.06.2024 Книжкова виставка «Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава»

  • 25.06.2024 Цікаві факти з біографії українського прозаїка Марка Черемшини: до 150-річчя від дня народження