-= Меню =-

Виставка нових надходжень (серпень – вересень) 2019р.

Заблодський М.М. Електричні машини змінного струму / М.М. Заблодський, Р.М. Чуєнко, В.В. Васюк. – Київ: Компринт, 2018. – 514,[1] с.

Наведена будова та принцип роботи класичних електричних машин, трансформаторів та мікромашин. На базі комплексних рівнянь, схем заміщення та векторних діаграм описується їх електромагнітний стан і режими роботи. Висвітлені техніко-економічні характеристики та галузі застосування.

Дубич К.В. Історія і теорія соціального забезпечення в Україні та за кордоном

Шкідники ягідних культур : навч. посібник / І.М. Мринський, В.В. Урсал, Т.М. Тимощук, О.А. Саюк. – Київ : Інтерконтиненталь, 2018. – 350 с.:іл.

У навчальному посібнику описано основних шкідників ягідних культур, поширених в Україні, їхню морфологію і біологію розвитку. Також подано фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом. Посібник стане у нагоді агрономам із захисту рослин, науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам як навчальний посібник зі спеціальностей «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Садівництво та виноградарство».

Якість зерна тритикале та продуктів його перероблення / Г.М. Господаренко, В.В.Любич, В.В. Новіков, В.В. Жєлєзна; за заг. ред. Г.М. Господаренка. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2019.– 175,[1] с.

Наведено теоретичне обґрунтування та загальні закономірності формування врожаю і якості зерна тритикале залежно від сорту та удобрення; наукове обґрунтування технології виробництва крупи із тритикале подрібненої № 1,2,3 і крупи тритикалевої плющеної застосуванням раціональних режимів водотеплового оброблення та лущення. Висвітлено результати досліджень фракційного складу, фізико-хімічних і технологічних властивостей зерна тритикале озимого. Науково обґрунтовано ефективність технологій виробництва круп’яних продуктів високої кулінарної якості із зерна тритикале. 

Передумови формування якості зерна пшениць і продуктів його перероблення / Г.М. Господаренко, В.В. Любич, І.О. Полянецька, В.В. Новіков; за заг. ред. Г.М. Господаренка. – Київ: СІК ГРУП УКРАЇНА, 2019. – 335,[1] с.

У монографії наведено теоретичне обґрунтування та загальні закономірності формування якості зерна видів пшениць (м’яка, спельта, щільноколоса, ефіопська) залежно від абіотичних і біотичних чинників, селекційно - генетичних особливостей сорту, удобрення , а зернопродуктів - від параметрів первинного перероблення. Висвітлено особливості формування біохімічних показників якості зерна видів пшениць, його біологічну цінність, технологічне оцінювання, борошномельні, хлібопекарські, макаронні, круп’яні та кондитерські властивості. Розроблено рекомендації щодо визначення придатності зерна нових сортів і ліній різних видів пшениць для перероблення, визначено оптимальні параметри водотеплового оброблення зерна пшениці м’якої і спельти, які забезпечують отримання крупи високої якості. Монографія має бути корисною широкому колу науковців, що спеціалізуються на генетиці та селекції, вивченні зерна, біохімії і технології борошномельного, круп’яного, макаронного та хлібопекарського виробництва.

Печериця двоспорова: біологія і технологія вирощування :навч. посібник / Р.В. Ільчук, І.В. Дидів, О.Й. Дидів, С.І.Сидорчук. – Львів: СПОЛОМ, 2019.– 154,[1] с.

Висвітлено питання біології та технології вирощування печериці – одного з небагатьох грибів, що став справжньою сільськогосподарською культурою. Розглянуто вимоги до культиваційних споруд, приготування субстрату й покривного матеріалу та питання технології вирощування. Для студентів вищих аграрних закладів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» спеціальностей 201 «Агрономія», 2036 «Садівництво та виноградарство».

Ковальов Л.Є. Фізика : навч. посібник для студ. інж. спец./ Л.Є. Ковальов, І.І.. Побережець. – Умань: Візаві, 2019.– 199,[1] с.

Навчальний посібник містить систематичне викладення основних питань сучасного курсу загальної фізики. Окремий параграф присвячений деяким питанням астрофізики. Для студентів ВНЗ, які навчаються за інженерними спеціальностями.

Вища математика : навч. посібник. Ч. 1/ В.Є. Березовський, Р.В. Ненька, С.А. Закорчевна, С.В. Лещенко. – Умань:Візаві, 2018.– 158, [1] с.

Посібник містить теоретичний матеріал з лінійної і векторної алгебри, аналітичної геометрії та диференціального числення функції однієї змінної, зразки розв’язання типових задач, а також задачі та вправи для організації аудиторних занять та індивідуальні варіанти завдань для самостійної роботи студентів інженерно – технологічного факультету. 

Чернишенко В.І. Сучасні технології овочівництва закритого ґрунту

Тимчук С.В. Туроперейтинг: навч. посібник/ С.В. Тимчук, Л.М. Нещадим, Д.В. Нагернюк. – Умань: Візаві, 2018. – 319,[1] с.

Навчальний посібник містить систематичне викладення основних завдань туроперейтингу як науки, завданням якої є виявлення економічних, соціальних, психологічних, організаційних та управлінських закономірностей з метою визначення і використання на практиці більш ефективних способів та методів підвищення задоволеності туристів від споживання турподукту

Біологічні особливості і вирощування малопоширених овочів

Теорія економічного аналізу : навч. посібник/ Ю.О. Нестерчук, С.Ю. Соколюк, О.В. Жарун, О.О. Непочатенко. – Київ: Центр учбової літ., 2019. – 271,[1] с.

Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для підготовки студентів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальностями: «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», « Публічне управління та адміністрування», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Посібник спрямований на підвищення рівня засвоєння теоретичного матеріалу, формування і закріплення навичок із методології та практики організації аналітичної роботи суб’єктів господарювання.

Економічна теорія [Текст] : навчальний посібник

Складові технології вирощування сої : навч. посібник/ Г.М. Господаренко, О.М. Бахмат, І.В. Прокопчук, Л.В. Вишневська; за заг. ред. Г.М. Господаренка. – Умань: Вид. Сочінський М.М., 2019. – 205,[1] с.

У навчальному посібнику висвітлено питання впливу способів сівби, інокуляції насіння, вапнування, оптимальних доз внесення удобрювальних препаратів на ріст, розвиток і формування продуктивності сортів сої. Показано вплив препаратів азотфіксувальних бактерій, стимулятора росту рослин і мікроелементів на насіннєву продуктивність сортів сої. Посібник для наукових та науково – педагогічних працівників, фахівців с-г виробництва, та для підготовки фахівців за спеціальністю «Агрономія».

Насінництво багаторічних та однорічних кормових культур : навч. посібник/ Г.І. Демидась, І.Т. Слюсар, С.П. Полторецький, В.П. Коваленко; за ред. Г.І. Демидася, І.Т. Слюсаря. – Київ: НУБіП України, 2018. – 232 с.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до вимог програми для підготовки фахівців аграрних закладів освіти ОС Магістр з напряму підготовки –«Агрономія». У посібнику наведено стан і перспективи розвитку насінницької галузі. Охарактеризовано технологію виробництва, догляду, збирання та зберігання насіння, критерії оцінювання якості посівного матеріалу. Розраховано на науковців, фахівців з насіннєвих інспекцій, сільськогосподарських підприємств різних форм власності, викладачів і студентів аграрних вузів.

Никифорова Л.Є. Електротехнічні системи електроспоживання : навч. посібник.  Ч. 2 / Л.Є. Никифорова, С.В. Гайдукевич. – Київ : Компринт, 2018. – 389,[1] с.

У навчальному посібнику викладені загальні питання про отримання, перетворення, фітобіологічну дію оптичного випромінювання і технічні засоби його використання та застосування електричної енергії у технологічних процесах, що забезпечує можливість вирішення електроенергетичних питань у с-г виробництві. Для викладачів і студентів ВНЗ II-IV рівнів акредитації за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Селекційне вдосконалення тритикале за використання пшениці спельта/ І.П. Діордієва, Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол, С.П. Полторецький. – Умань: Візаві, 2019. – 212 с.

У монографії наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми з підвищення ефективності селекційного покращення тритикале озимого за низкою господарсько-цінних ознак за використання пшениці спельта. Описано історію створення, напрямки використання, ботанічні та біологічні особливості культури. Висвітлено основні прийоми сучасної традиційної селекції, інноваційні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених та авторів книги. Монографія рекомендується для вчених генетиків, селекціонерів та насіннєзнавців, наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів і спеціалістів с-г.

Шейченко В.А.  Экспериментальные исследования игольчатой бороны

Оцінка земель :навч. посібник/за заг. ред. М.Г. Ступеня.– Львів:Новий світ-2000, 2018.– 311,[1] с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи оцінки земель, розкрито районування території при земельно-оціночних роботах, теоретичні основи і методичні положення бонітування ґрунтів, загальні положення і завдання економічної оцінки земель, теоретичні основи і методичні положення економічної оцінки земель, внутрігосподарська оцінка земель, грошова і експертна оцінка земель, шість функцій грошей. Для студентів землевпорядних факультетів ВНЗ III-IV рівнів акредитації, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців і практиків у сфері регулювання земельних відносин, власників землі та землекористувачів.

Тищенко С.С.  Геометричні основи проектування поверхонь поличних робочих органів : монографія/ С.С. Тищенко, В.В. Карась. – Дніпро : Домінанта – Прінт, 2019.– 355 с.:іл.

Розглянуто геометричні методи проектування поверхонь поличних робочих органів. Наведено геометричні основи проектування як розгортних, так і нерозгортних поверхонь. Монографія включає велику кількість різноманітних за складністю методів проектування робочих поверхонь поличних плугів різних типів та призначення. Для науковців, та фахівців, які працюють в галузі механізації.

Шкідники овочевих культур : навч. посібник/ І.М. Мринський, В.В. Урсал, С.В. Коковіхін, Л.М. Попова; за ред. І.М. Мринського. – Київ : Сингента, 2018. – 432 с.:іл.

В навчальному посібнику висвітлено основних шкідників овочевих культур, приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку, фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом. Матеріали можуть бути використані спеціалістами с-г підприємств, агрономами по захисту рослин, науковими співробітниками, викладачами, аспірантами і студентами.  

Шкідники плодових культур :навч. посібник/ І.М. Мринський, В.В. Урсал, І.В. Забродіна, О.В. Романов. – Київ : Інтерконтиненталь, 2019. – 732 с.:іл.

У навчальному посібнику висвітлено 162 види основних шкідників плодових культур, наведено детальний опис їхньої морфології і біології розвитку, фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом. Матеріали розраховано на  спеціалістів садівничих господарств, агрономів із захисту рослин, наукових працівників, викладачами, аспірантами і студентами.  

Оптимізація виробничих процесів : навч. посібник/ Ю.Г. Сухенко, М.М. Жеплінська, В.М. Пасічний, І.В. Тимошенко. – Київ : ІНКОС, 2019.– 256,[3] с.

Навчальний посібник містить методики розрахунків з оптимізації виробничих процесів, а також основні теоретичні положення, довідкові дані та приклади розрахунків оптимізації технологічних процесів в м’ясопереробній та рибній галузях харчової промисловості. Посібник призначений для студентів, аспірантів, наукових співробітників підприємств харчових і переробних галузей АПК.

Парубок Н.В. Барна справа та організація роботи сомельє : навчально-методич. посіб. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2019. – 141,[1] с.

У посібнику, зміст якого охоплює всі теми навчальної програми з дисципліни «Барна справа та організація роботи сомельє» запропоновано завдання для практичних занять, самостійної роботи студентів, ситуаційні вправи, тематику контрольних робіт, перелік питань для іспиту, розроблено рекомендації щодо вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою. Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ.

Англійсько-українсько-російський словник скорочень з аграрної інженерії : понад 45 000 скорочень/ за заг. ред. В.В. Снітинського, В.О. Богуслаєва, В.М. Дринчі. – Київ : АртЕк, 2018.– 451,[1] с.

Словник містить понад 45 тис. найбільш уживаних у сучасній англійській мові скорочень з аграрної інженерії, що широко трапляються в публікаціях зі сфери інженерно-технологічного та технічного забезпечення с-г виробництва. Словник складається з двох частин та додатка, в якому наведено автентичний переклад з англійської на українську та одночасно російську мови назви та значення коефіцієнтів і конвертацій фізичних величин, знаки та символи, що використовують в аграрній інженерії, основні математичні знаки й символи, правила їх читання, гідравлічні, кінематичні та інші схеми, ілюстрації, латинські вислови та скорочення. Для студентів, викладачів, аспірантів, та широкому колу фахівців АПК.

Сержук О.П. Селекція глоду в Україні (Присвячено 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС) : монографія/ О.П. Сержук, С.П. Полторецький, А.І. Любченко. – Умань: Вид. Сочінський М.М., 2018. – 165,[1] с.

У монографії наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми створення вихідного матеріалу глоду, в тому числі з використанням біотехнологічної ланки для прискореного розмноження in vitro генотипів з цінними ознаками для наступного включення їх у селекційний процес. Монографія рекомендується для науковців з генетики, селекції та насінництва, викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів аграрних навчальних закладів та виробничників.

Плодівництво : навч. посібник/ В.В. Заморський, Яковенко Р.В., Яковенко О.В., Щетина С.В., Цирта В.С. – Умань : Сочінський М.М., 2019. – 404,[1] с.

У навчальному посібнику висвітлено основи плодівництва, детально розглянуто особливості біології росту та розвитку плодових культур, закладання та догляд за насадженнями, агротехніку вирощування та збирання врожаю. Для студентів ВАЗ освіти зі спеціальності «Садівництво та виноградарство», спеціалістів сільського господарства.

Сонько С.П.  Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення [Текст]: навч. посібник/ за ред. С.П.Сонька.- Умань: УНУС, 2018.- 298 с.

Навчальний посібник поєднує в собі основи таких дисциплін як «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист» та «Цивільна оборона». Авторський колектив доповнив розділи присвячені надзвичайним ситуаціям воєнного характеру, техногенним та природним небезпекам, моніторингу небезпек та захисту населення. Зважаючи на сучасні виклики і погрози пов’язані з прямими військовими діями на Сході України зміст навчального посібника охоплює і ці аспекти. Для викладачів, студентів, учнів шкіл.

Виставку нових надходжень підготувала Ольга Ковальчук,

бібліотекар 1 категорії відділу комплектування фонду,

наукової обробки документів та організації каталогів.

Останні новини Наукової бібліотеки


  • 12.11.2019 Мова – краса спілкування