-= Меню =-

Аграрна економіка: політика і державне регулювання

Україна за свοїм вирοбничим потенціалοм – аграрна κраїна, у яκій οснοвним і визначальним багатствοм і відпοвіднο базοю рοзвитку галузей сільськοгο гοспοдарства є земля. Тοму розв’язання аграрнοгο питання – це κлюч, яκий відκриває всі напрями відрοдження і рοзвитку еκοнοміки нашοї κраїни.

Здобувши політичну незалежність, Україна отримала у спадщину надмірно велику кількість соціально-економічних проблем. Життя вимагає  кардинальних змін в народногосподарському комплексі України. Тільки його реформування може  принести бажані наслідки.

Як відомо, мета аграрної реформи – вирішити продовольчу проблему, вивести галузь на світовий рівень на основі утвердження багатоукладної економіки, ринкових відносин, соціально-економічного перетворення села.

Попри намагання держави за останні 30 років підтримати аграрних товаровиробників, ефективність сільськогосподарського виробництва не тільки залишається невисокою у зв’язку з відсутність процесу оновлення матеріально технічної бази, запровадження інновацій, використання нових технологій та дотримання екологічних норм обробітку ґрунту – головного не відтворюваного ресурсу існування сільського господарства. Така ситуація вимагає зміщення пріоритетів державного регулювання міжгалузевих відносин на користь створення самодостатнього конкурентоспроможного інноваційного АПК. Досвід економічно розвинених країн світу свідчить, що налагодження системи міжгалузевих зв’язків, сприяє підвищенню ефективності функціонування усіх галузей агропромислового комплексу.

Головною ланкою АПК є сільське господарство, яке охоплює рослинництво і тваринництво та створює сировинну базу для переробної промисловості. Другою ланкою є обслуговуючі галузі, що виробляють засоби виробництва та обслуговують АПК. Третьою ланкою АПК є галузі, що займаються зберіганням, переробкою та реалізацією сільськогосподарської продукції, вони включають підприємства легкої та харчової промисловостей, сховища, транспортні засоби, торгівлю. Агропромисловий комплекс є пріоритетною галуззю української економіки і у найближчий період стратегія виходу на ринок ЄС має суттєве значення для його перспективного розвитку, адже ЄС є величезним ринком збуту. При цьому інтеграція в такий ринок має як переваги, так і недоліки. Одним з найскладніших, в даному контексті, питань є адаптація вітчизняного сектора економіки до умов та вимог Європейського союзу.

Формування нових агропромислових об’єднань на основі міжгалузевої інтеграції дасть можливість суттєво підвищити економічну ефективність як аграрного виробництва в цілому, так і всіх взаємопов’язаних галузей агропромислової сфери.

Працівники галузевого абонеменету №2 обслуговування студентів факультету економіки і підприємництва та факультету менеджменту  запрошують Вас познайомитися з віртуальною виставкою «АГРАРНА ЕКОНОМІКА», де зібрано цінні документи з даної теми.

Нагадуємо, що Ви також можете самостійно здійснити пошук необхідних джерел інформації, використовуючи ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ БІБЛІОТЕКИ.

Наталя Олейніченко, заступник директора

Віртуальна книжкова виставка "Аграрна економіка"

Останні новини Наукової бібліотеки


  • 14.01.2022 Павло Дубровський – сьомий директор Уманського училища землеробства і садівництва