-= Меню =-

Аграрна наука – виробництву

Щедрої осінньої пори, коли урожай уже у засіках, приходить до нас день професійного свята шанованих у суспільстві людей – хліборобів.

Згідно Указу Президента України № 428/93, датованого 7 жовтня 1993 року, відзначається професійне свято працівників сільськогосподарського та агропромислового комплексу, організацій і підприємств по переробці сільськогосподарської сировини, обслуговуючих та заготівельних підприємств. Цьогоріч свято трударів припадає на 15 листопада.

Фахівець аграрної галузі не просто професія – це спосіб життя.

Агропромисловий комплекс – це та точка опори, на якій тримається економіка нашої країни. Переоцінити її важливість просто неможливо. Саме трудівники полів і ферм – хлібороби, тваринники, городники – своєю працею від зорі до зорі створюють для людей добробут і при всіх проблемах і труднощах залишаються справжніми годувальниками країни. Відомо як не легко сьогодні працювати на землі, як непросто виборювати в природи урожай, як складно господарювати на фермах. Але завдяки їхній наполегливій праці та умілому господарюванню досягнення держави в аграрному виробництві стали загальновизнаними.

Низький Вам уклін за хліб на столах в українських родинах, за самовіддану працю і вірність хліборобській справі!

Розвиток агропромислового виробництва значною мірою залежить від рівня його наукового забезпечення. Генератором аграрної освіти та науки в Центральній Україні є Уманський національний університет садівництва, який вже понад 175 років невтомно працює на благо суспільства нашої держави. Наукові дослідження вчених університету спрямовані на вирішення проблем, пов’язаних з актуальними завданнями агропромислового виробництва. Університет має широку навчально-науково-виробничу базу, де проходять заняття студенти, закладаються і проводяться наукові дослідження, функціонують науково-дослідні лабораторії. Результатами участі науковців університету у низці міжнародних, всеукраїнських і університетських конференціях, семінарах, круглих столах – є видані підручники, посібники, монографії, рекомендації для виробництва, статті в наукових збірниках і журналах тощо.

Працівниками Наукової бібліотеки Уманського НУС до Дня працівників сільського господарства підготовлено віртуальну виставку «Аграрна наука – виробництву».


Агрохімічна складова технології вирощування буряку цукрового / Г.М. Господаренко, Л.В. Вишневська, А.Т. Мартинюк та ін.; / за заг. ред. Г.М. Господаренка. – Київ: СІК ГРУП УКРАЇНА, 2020. – 306, [1] с.

Видання вчених Уманського національного університету садівництва включає роботи з вивчення впливу вапнування, органічних і мінеральних добрив на формування продуктивності гібридів буряку цукрового. Висвітлено історію питання, теоретичні основи живлення рослин, формування поживного режиму ґрунту, умови ефективного застосування різних доз, форм, строків і способів внесення добрив.

Книга буде корисною науковим і науково-педагогічним працівникам, студентам і фахівцям сільськогосподарського виробництва.

Біологічні особливості і вирощування малопоширених овочів / за ред. О.І. Улянич. – Умань: Вид. Сочінський М.М. –  2018. – 282[1] с.: іл.

У навчальному посібнику наведено походження і поширення, ботанічну характеристику, морфологічні ознаки, біологічні особливості, особливості вирощування у відкритому і закритому ґрунті, насінництво, хімічний склад, лікувальні та кулінарні властивості малопоширених овочів. Які дозволяють розширити асортимент овочевого ринку України та зроблять більш різноманітним, вітамінізованим харчування українського споживача.

Посібник розрахований на широке коло читачів: студентів вищих і середніх навчальних закладів, аспірантів, викладачів, спеціалістів аграріїв і овочівників, городників та ін.

Бутило А.П. Землеробство в плодоовочівництві і виноградарстві: навч. Посіб / А.П. Бутило. – Вінниця: ТД «Едельвейс і К», 2013. – 560 с.

Висвітлено проблему становлення і розвитку землеробства в плодоовочівництві і виноградарстві В Україні, основні теоретичні положення наукового землеробства та практичні заходи, що зумовлюють розширене відтворення родючості ґрунту, буряни і заходи боротьби з ними, сіво - і садозміни, механічний обробіток ґрунту, ерозію ґрунту та захист від неї, рекультивація земель, системи землеробства в різних ґрунтово-кліматичних зонах.

Бурляй А.П. Організаційно-економічні засади екологізації аграрної сфери економіки України: монографія / А.П. Бурляй. – Умань: Вид. Сочінський М.М., 2020.  – 350, [1] с.

У монографії систематизовано висвітлюються науково-методичні та організаційно-економічні засади екологізації сільського господарства.  Проведено оцінку рівня екологізації аграрної сфери та розроблено основні напрями її поступу в контексті сталого розвитку суспільства.

Для широкого кола наукових працівників і фахівців з еколого-економічних проблем розвитку сільського господарства, студентів та аспірантів, усіх, кого цікавлять проблеми збереження життя і поліпшення добробуту людини в здоровому природному середовищі.

Господаренко Г.М. Практикум з агрохімії / Г.М. Господаренко. – К.: СІК ГРУП УКРАЇНА, 2020. – 145, [1]с.; іл.

У підручнику викладено методи й технології проведення аналізів ґрунту, рослин і добрив, широко застосовуваних у агрохімічній практиці. Практичне виконання завдань сприятиме застосуванню теоретичних знань з хімічного складу і живлення рослин, агрохімічних показників і засобів, систем застосування добрив та формуванню у студентів умінь і навичок і компетентностей з дисципліни.

Ефективність інноваційного розвитку в галузі рослинництва у сільськогосподарських підприємствах: монографія / В.В. Ніколаєвська, В.С. Уланчук. – Київ: НУБіП України, 2019. – 195, [1] с.

У монографії на основі системного аналізу наукових здобутків, вітчизняного й іноземного досвіду розглядаються актуальні проблеми підвищення ефективності інноваційного розвитку галузі рослинництва. Зокрема, висвітлюється необхідність впровадження ресурсозберігаючих техніко-технологічних та управлінських інновацій у сільськогосподарських підприємствах. Представлено оптимізаційну модель інноваційного розвитку, що ґрунтується на раціональному поєднанні технологічного, технічного, біологічного та організаційно-управлінського напрямів упровадження інновацій та основних чинників, які впливають на ефективність виробництва продукції рослинництва.

Наукова робота рекомендована для науковців, викладачів, студентів та аспірантів закладів вищої освіти України, а також для усіх хто цікавиться проблемами впровадження інноваційних технологій у сільськогосподарських підприємствах.

Зінченко О.І. Програмування врожайності сільськогосподарських культур: навч. посіб. / О.І. Зінченко. –Умань: Ред.-вид. від. Уманського НУС, 2015. – 375, [1] с.: іл.

Висвітлено основні теоретичні положення та практичні заходи програмування врожайності с.-г. культур. Використано тривалі дослідження проблеми з використанням досліджень у сівозміні, у якій створено позитивний баланс органіки і поживних речовин при вирощуванні провідних польових культур.

Ківер В.Х. Фертигація і гербігація в зрошуваному землеробстві України: монографія / В.Х. Ківер, Д.М. Онопрієнко. – Херсон: Дніпро, 2016. – 147, [1] с.

Наведено результати багаторічних досліджень з хімізації кукурудзи в основних  і повторних посівах на зрошуваних землях України. Обґрунтовано біологічні і агротехнологічні особливості фертигації й гербігації. Запропоновано шляхи економії води, мінеральних добрив і гербіцидів у зрошуваному землеробстві.

Клітинна селекція цикорію коренеплідного на стійкість до абіотичних чинників / А.І. Любченко, Л.О. Рябовол, С.П. Полторецький та ін.; за ред. Л.О. Рябовол, С.П. Полторецького. – Умань: Вид. Сочінський М.М., 2020. – 138, [2] с.: іл.

У монографії наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми з підвищення ефективності селекційного процесу цикорію коренеплідного за використання біотехнологічної ланки. Охарактеризовано умови ведення клітинної селекції на стійкість до сольового стресу та дії іонів барію. Показано можливість отримання рослин-генерантів резистентних до абіотичних чинників, зокрема, засолення, посухи та дії важких металів. Висвітлено основні прийоми клітинної селекції, інноваційні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених та авторів книги.

Монографія рекомендується для вчених генетиків, біотехнологів та селекціонерів, наукових фахівців, викладачів, аспірантів і студентів ВУЗів біологічного та аграрного спрямування.

Мікробіологія галузі: зерно і продукти його переробки: навч. посіб.; за ред. В.П. Карпенка. – Умань: Візаві, 2014. – 131 ,[1] c.: іл.

У навчальному посібнику висвітлені питання впливу мікроорганізміві різних фізіологічних груп на якість зерна, а також їх позитивна та негативна дія на формування якості продуктів переробки зерна. Особливу увагу приділеномікробіоті окремих видів зернової сировини, борошна та виробів з нього. Наведено характеристику мікроорганізмів-збудників псування зернової сировини та хлібопекарських виробів. Приведено методики мікробіологічних досліджень зерна та продуктів його переробки.

Накльока О.П. Агроекологічні основи вирощування перцю солодкого / О.П. Накльока. – Умань: Сочінськиий М.М., 2020. – 189, [1] с.

Для умов зони Правобережного Лісостепу України було досліджено і обґрунтовано ефективність вирощування розсади перцю солодкого в касетах з різним об’ємом чарунок; встановлено найбільш ефективні схеми розміщення та оптимальне загущення рослин; визначено оптимальні строки висаджування у відкритий ґрунт розсади різного віку.

Рекомендовано сортимент найбільш продуктивних для даної зони вирощування сортів перцю солодкого. Доведена економічна доцільність та встановлено коефіцієнт біоенергетичної ефективності застосування обґрунтованих елементів технології вирощування перцю солодкого в грунтово-кліматичних умовах зони Правобережного Лісостепу України за вирощування без зрошення.

Несприятливі метеорологічні умови в землеробстві: захист від них культурних рослин: навч. посіб. / І.Д. Примак, В.А. Вергунов, П.У. Ковбасюк та ін.; за ред. І.Д. Примака. – К.: Кондор, 2006. – 312, [1] с.: іл.

У посібнику глибоко висвітлені питання походження, повторюваності і впливу на продуктивність культурних рослин та якість урожаю несприятливих метеорологічних умов в землеробстві: посух, суховіїв, перезволоження, зниження температури, заморозків, сильних вітрів, граду, ожеледі, вимерзання рослин, вимокання рослин, випирання рослин, льодової кірки, зимового нагріву і висушування ростин, ерозії і дефляції ґрунту. Дається кліматична оцінка несприятливих метеорологічних явищ. Викладений і всебічно обґрунтований комплекс взаємопов’язаних агротехнічних, меліоративних і організаційних заходів, спрямований на послаблення або усунення негативного впливу несприятливих метеорологічних умов на продуктивність землеробства і якість сільськогосподарської продукції.

Нестерчук Ю.О. Організаційно-економічні засади розвитку інтенсивного садівництва в сільськогосподарських підприємствах: монографія / Ю.І. Нестерчук, О.С. Тупчій. – Умань: Вид. Сочінський М.М., 2017. – 239, [1] с.

Умонографії досліджено та обґрунтовано основні напрямки підвищення інтенсифікації виробництва плодів і ягід, запропоновано критеріальну оцінку економічного розвитку садівничих підприємств для оцінки типу підприємства. Досліджено ефективність виробництва плодів та ягід у садівничих підприємствах та виявлено вплив рівня інтенсифікації на ефективність галузі. Розроблено та запропоновано економіко-математичну модель оптимізації сортового складу промислового саду для садівничих підприємств Вінницької області. Здійснено економічну оцінку інтенсивних систем ведення промислового садівництва й розраховано інвестиційний проект на закладання інтенсивного яблуневого саду. Викладено пропозиції щодо формування інноваційного плодоягідного кластера та узагальнено взаємовигідні відносини між його учасниками.

Нестерчук Ю.О. Особливості розвитку інтегрованого сектору цукробурякового підкомплексу / Ю.О. Нестерчук, Н.В. Парубок. – Умань: Вид. Сочінський М.М., 2018. – 202, [1]с.

У монографії розкрито сутність, види, організаційно-економічні форми аграрно-промислової інтеграції; узагальнено теоретичні засади формування і розвитку інтеграційних процесів та виявлено їх особливості під час створення інтегрованих структур у мережах продуктових підкомплексів аграрного сектору. Обґрунтовано теоретико-методичні аспекти та критерії оцінки ефективності функціонування інтегрованих структур, оцінено та проаналізовано тенденції економічного розвитку сільськогосподарських і переробних підприємств цукробурякового під комплексу, проаналізовано взаємовигідність економічних відносин між підприємствами-учасниками інтегрованих структур. В роботі запропоновано методичний підхід щодо оптимізації розміщення сировинних зон переробних підприємств цукробурякового під комплексу та досліджено функціонально-галузеву структуру інтегрованого формування у межах цукробурякового під комплексу.

Оптимізація елементів технології вирощування пшениці озимої у Правобережному Лісостепу України; за ред. С.П. Полторецького,  А.О. Яценко. – Умань: Візаві, 2019. – 149, [2] с.: іл.

У монографії наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється у підвищенні продуктивності та якості зерна різностиглих сортів пшениці озимої завдяки оптимізації елементів технології вирощування, зокрема – встановлення оптимального строку і способу сівби та норми висіву після сидерального пару для умов Правобережного Лісостепу України.

Оптимізація складових технології вирощування пшениці ярої / Г.М. Господаренко, В.С. Кравченко, С.В. Машинник та ін.; за ред. Г.М. Господаренка. – Умань: Візаві, 2018. – 247, [1] с.: іл.

Видання  вчених Уманського національного університету садівництва включає роботи з вивчення впливу попередників, обробітку ґрунту. Сортів, норм висіву, строків сівби, удобрення на формування продуктивності пшениці ярої.

Висвітлено історію питання, теоретичні основи живлення рослин, формування поживного режиму ґрунту, умови ефективного застосування різних складових технологій вирощування пшениці ярої.

Передумови формування якості зерна пшениць і продуктів його перероблення / Г.М. Господаренко, В.В. Любич, І.О. Полянецька та ін.; за заг. ред. Г.М. Господаренка. – Київ: СІК ГРУП УКРАЇНА, 2019. – 335, [1] с.: іл.

У монографії наведено теоретичне обґрунтування та загальні закономірності формування якості зерна видів пшениць (м’яка, спельта, щільноколоса, ефіопська) залежно від абіотичних і біотичних чинників, селекційнo-генетичних особливостей сорту, удобрення, а зернопродуктів – від параметрів первинного перероблення. Висвітлено особливості формування біохімічних показників якості зерна видів пшениць, його біологічну цінність, технологічне оцінювання, борошномельні, хлібопекарські, макаронні, круп’яні та кондитерські властивості. Розроблено рекомендації щодо визначення придатності зерна нових сортів і ліній різних видів пшениць для перероблення, визначено оптимальні параметри водотеплового оброблення зерна пшениці м’якої і спельти, які забезпечують отримання крупи високої якості. Монографія має бути корисною широкому колу науковців, що спеціалізуються на генетиці та селекції, вивченні зерна, біохімії і технології борошномельного, круп’яного, макаронного та хлібопекарського виробництва.

Плодівництво : навч. посібник / В.В. Заморський, Р.В. Яковенко, О.В. Яковенко та ін. –  2-ге вид., доп. –  Умань : Вид. Сочінський М.М., 2019. – 404, [1] с.: іл.

У навчальному посібнику висвітлено основи плодівництва, детально розглянуто особливості біології росту та розвитку плодових культур, закладання та догляд за насадженнями, агротехніку вирощування та збирання врожаю. Для студентів ВАЗ освіти зі спеціальності «Садівництво та виноградарство», спеціалістів сільського господарства.

Пшениця спельта / Г.М. Господаренко, П.В. Костогриз, В.В. Любич та ін.; за заг. ред. Г.М. Господаренка. – К.: СІК ГРУП УКРАЇНА, 2016. – 294, [1] с.; іл.

Видання вчених Уманського національного університету садівництва включає роботи в області вивчення генетики, селекції, насінництва, технології вирощування пшениці спельти, особливості її зерна та зернових продуктів. Це спільна праця селекціонерів та агрономів із технологами. Ідея видання книги належить відомому генетику і селекціонеру, доктору біологічних наук Ф.М. Парію.

Книга буде корисною селекціонерам, що працюють над виведенням нових сортів пшениці, агрономам, що вирощують цю важливу продовольчу культуру, працівникам хлібної інспекції, які оцінюють якість зерна, фахівцям хлібної промисловості, науковим і науково-педагогічним працівникам, аспірантам і студентам сільськогосподарських спеціальностей, практикам.

Селекційне вдосконалення тритикале за використання пшениці спельта / І.П. Діордієва, Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол та ін. – Умань: Візаві, 2019. – 212, [1] с.: іл.

У монографії наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми з підвищення ефективності селекційного покращення тритикале озимого за низкою господарсько-цінних ознак за використання пшениці спельта. Описано історію створення, напрямки використання, ботанічні та біологічні особливості культури. Висвітлено основні прийоми сучасної традиційної селекції, інноваційні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених та авторів книги. Монографія рекомендується для вчених генетиків, селекціонерів та насіннєзнавців, наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів і спеціалістів сільського господарства.

Селекційно-технологічні основи вирощування обліпихи крушиноподібної в умовах лісостепу й Полісся України: моногр. / І.В. Гриник, В.В. Москалець, Т.З. Москалець та ін. – Новосілки: Центр учбової літератури, 2020. – 190, [1] с.; іл.

У монографії узагальнено вітчизняні та зарубіжні матеріали і висвітлено науково-практичний досвід Інституту садівництва НААН щодо селекції, розсадництва, складових технологій вирощування обліпихи крушиноподібної в умовах Лісостепу Й Полісся України. Наведено характеристику нових форм і сортів обліпихи Інституту садівництва НААН. Розроблено науково-обґрунтовані складові технології формування високопродуктивних насаджень цієї культури.

Ця книга має безперечний інтерес для наукових і практичних фахівців – біологів, генетиків, селекціонерів, агрономів. Вона може бути детальним навчальним посібником для науково-педагогічних працівників і студентів, що спеціалізуються на генетиці та селекції, вивчення біохімії, технології вирощування й переробки плодів обліпихи.

Симбіотична азотфіксація та врожай / Г.М. Господаренко, В.І. Невлад, І.В. Прокопчук та ін.; за заг. ред. Г.М. Господаренка. – Умань: Вид. Сочінський М.М., 2017. – 2017. – 324, [1] с.

Видання вчених Уманського національного університету садівництва включає роботи з вивчення впливу удобрення та інокуляції насіння на продуктивність гороху, нуту, сої.

Висвітлено історію питання, теоретичні основи функціонування бобово-ризобіального апарату, умови ефективного застосування препаратів на основі азотфіксуальних бактерій.

Складові технології вирощування сої : навч. посіб. / Г.М. Господаренко, О.М. Бахмат, І.В. Прокопчук та ін.; за заг. ред. Г.М. Господаренка. – Умань: Вид. Сочінський М.М., 2019. – 205, [1] с.

У навчальному посібнику висвітлено питання впливу способів сівби, інокуляції насіння, вапнування, оптимальних доз внесення удобрювальних препаратів на ріст, розвиток і формування продуктивності сортів сої. Показано вплив препаратів азотфіксувальних бактерій, стимулятора росту рослин і мікроелементів на насіннєву продуктивність сортів сої. Посібник для наукових та науково – педагогічних працівників, фахівців с-г виробництва, та для підготовки фахівців за спеціальністю «Агрономія».

Соколюк С.Ю. Розвиток підприємств аграрного сектору на засадах гармонізації інноваційних процесів: теорія і практика: монографія / С.Ю. Соколюк. – Умань: Вид. Сочінський М.М., 2019. – 374, [1] с.

У монографії висвітлено основні засади гармонізації інноваційної діяльності підприємств аграрного сектору, розроблено методичні підходи до формування та реалізації стратегії їх гармонійного інноваційного розвитку, досліджено організаційно-економічні аспекти державного регулювання та підтримки інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору. Запропоновано траєкторію поглиблення інноваційної доктрини гармонійного розвитку аграрного сектору, здійснено кластерний аналіз інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств у його складі.

Монографія розрахована на широке коло читачів, від здобувачів вищої освіти, викладачів економічних дисциплін закладів вищої освіти. До керівників і спеціалістів підприємств аграрного сектору, державних керівних кадрів різного рівня.

Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників / Н.М. Осокіна, І.І. Мостов’як, О.П. Герасимчук та ін. – Умань: СІК ГРУП УКРАЇНА, 2016. – 245, [1] с.: іл.

У підручнику наведено відомості про хімічний склад та властивості зернової маси як об’єкта зберігання і переробки. Розглянуто технологічні заходи, режими і способи, що забезпечують зберігання зернових мас. Висвітлено контроль якості зерна і насіння. Викладено найпоширеніші види шкідників хлібних запасів і основи захисту від них.

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів: підручник – Мелітополь: Люкс, 2017. – 289, [1] с.

У підручнику викладені теоретичні основи зберігання, консервування та переробки плодів і овочів, охарактеризовано їхній хімічний склад як сировини для перероблення та об’єктів для тривалого зберігання, сучасні технології зберігання, заморожування. Виробництва ферментованої продукції, консервованих тепловим оброблянням у герметично закупореній споживчій тарі продуктів переробки з плодів та овочів, а також технології асептичного консервування, висушування й переробки відходів.

Якість зерна тритикале та продуктів його перероблення / Г.М. Господаренко, В.В. Любич, В.В. Новиков та ін.; за заг. ред. Г.М. Господаренка. – К.: СІК ГРУП УКРАЇНА, 2019. – 175, [1] с.: іл.

Наведено теоретичне обґрунтування та загальні закономірності формування врожаю і якості зерна тритикале залежно від сорту та удобрення; наукове обґрунтування технології виробництва крупи із тритикале подрібненої № 1, 2, 3 і крупи тритикалевої плющеної застосуванням раціональних режимів водотеплового оброблення та лущення. Висвітлено результати досліджень фракційного складу, фізико-хімічних і технологічних властивостей зерна тритикале озимого. Науково обґрунтовано ефективність технологій виробництва круп’яних продуктів високої кулінарної якості із зерна тритикале. 

Віра Побережець, провідний бібліотека

Останні новини Наукової бібліотеки