-= Меню =-

Екологія – глобальні проблеми сучасності

У людства має бути майбутнє.

І воно може бути світлим.

Нерозв’язних проблем немає.

Пройти небезпечну ділянку шляху

в майбутнє допоможе Світло

екологічних Знань, активність, праця

та високий професіоналізм

                                          М. Реймерс 

В останні роки у світі відбуваються все більш численні природні катаклізми та глобальні планетарні зміни. Опустелення, надмірні опади, прогрівання атмосфери, зміна клімату і підняття рівня океанів, забруднення повітря, води і ґрунтів, вимирання тварин – всі ці явища на даний час настільки значні та руйнівні, що стає очевидним катастрофічний вплив людини на планету.

Зміна відношення до господарювання уже зараз є життєво необхідною і стосується кожного з нас. Подальший розвиток цивілізації можливий лише за умов зміни ставлення людей до природи та її ресурсів. Людству у стислі терміни потрібно здійснити кардинальні зміни у своїй свідомості, прийняти необхідні обмеження та заборони. Це вимагає зміни поведінки та способу життя. З метою привертання уваги до цього життєво важливого питання сьогодення та підвищення екологічної свідомості всіх верств населення було започатковано Всесвітній день екологічної освіти.

 Всесвітній день екологічної освіти бере початок з 1972 року, коли на Конференції ООН з проблем навколишнього середовища у Стокгольмі було прийнято рекомендації про створення міжнародної програми за освітою в галузі довкілля. Вперше цей день був відзначений у Стокгольмі (Швеція) в червні 1972 року. Проте з 1975 року (з часу проходження семінару просвітницької діяльності з питань навколищнього середовища в Бєлграді), кожного року 26 січня цей день відзначається на міжнародному рівні.

Екологічна освіта покликана врятувати людство від загрози, що насувається, шляхом формування екологічного світогляду замість споживацького, який панує зараз. Тобто життєво необхідне знання законів природи і її реакції на вплив людини.

Екологічна освіта базується на декількох принципах усвідомлення єдності системи «природа – суспільство – людина», де людина – це частина природи і її розвиток є фактором змін самої природи. Це розуміння того, що людська історія є частина історії народу. Підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості і культури на основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин людського суспільства й природи, повина стати одним з головних важелів у вирішенні надзвичайно гострих екологічних проблем сучасної України.

Вищою і кінцевою метою екологічної освіти та виховання вважається формування ексцентричного типу екологічної свідомості, оскільки лише свідомість визначає поведінкові реакції людини, її вчинки, які виражаються в екологічній культурі.

До Всесвітнього дня екологічної освіти працівниками бібліотеки підготовлено віртуальну виставку.


Агроекологія: навч. посіб. / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак, А.С. Малиновський. – Київ: Вища освіта, 2006 – 671 с.

У навчальному посібнику узагальнено і систиматизовано  фактичний науково-практичний  матеріал з агроекології. Висвітлено її завдання, методологію, вплив забруднення повітря, води і ґрунту на людей, тварин та сільськогосподарські культури. Запропоновано заходи щодо збереження ґрунтового покриву, екологічно обґрунтованого підходу до хімізації сільськогосподарського виробництва, меліорації земель, ведення біологічного землеробства з метою отримання екологічно чистої продукції. Значну увагу приділено веденню сільськогосподарського виробництва в умовах радіактивного забруднення території.

Бобровський А.Л. Екологія поверхневих вод; у 2 кн. Кн. 1: Гідроекосистеми: основні поняття і принципи: підручник. – Рівне, 2005.  – 320 с.

У першій книзі двокнижжя описано основні властивості води та її колообіг, баланс, організацію прісноводних екосистем, особливості природних водойм, воднормативних дисциплін підготовки фахівців напряму «Екологія». Підручник містить інформацію про головні чинники  і характеристики антропогенного впливу на довкілля. Розглянуто основні технологічні процеси і виробництва, що створюють загрозу довкіллю та екологічній безпеці України.

Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища: навч. посіб. / Ю.Д. Бойчук, Е.М. Солошенко, О.В. Бугай. – 3-є вид., випр. і доп. – Суми; Київ: Університетська книга; Княгиня Ольга. – 304 с.

Посібник присвячений дії екологічних факторів у біосфері, викликаних антрипогенним впливом. Викладені наукові основи охорони навколишнього середовища – вчення про біосферу, уявлення про екосистеми і закономірності іх функціонування, екологічні аспекти господарської діяльності людини. Розглянуті особливості існування живих організмів в умовах антропогенної трансформації біосфери. Значна увага приділена впливу забруднювачів навколишнього середовища на здоров’я людини. Визначені основні шляхи оптимізації взаємодії людського суспільства і природи.

Батлук В.А. Основи екології: підручник / В.А. Батлук. – Київ: Знання, 2007. – 519 с.

В підручнику викладено основні концепції екології, проаналізовано наслідки впливу діяльності людини на навколишнє середовище. Описано взаємодію людини й природнього середовища, прикладні аспекти екології, висвітлено глобальні проблеми, пов’язані із забрудненням навколишнього середовища промисловими відходами, питання контролю за станом довкілля (повітряного і водного) та його охорони. Розглянуто проблеми утилізації відходів і створення виробництва на основі маловідходних і безвідходних технологічних процесів, екологічні проблеми літосфери та охорони біосфери, руйнування природних екосистем Землі. Розроблено стратегію і тактику збереження та розвитку життя на нашій планеті. Важливе місце приділено екологічним проблемам України.

Васюкова Г.Т. Екологія: підручник / Г.Т. Васюкова, О.І. Грошева. – Київ: Кондор, 2009. – 524 с.

Підручник охоплює найважливіші проблеми загальної та сучасної екології. Розглянуті основні проблеми, які виникли у взаємовідносинах людини і природи в індустріальний період розвитку цивілізації та можливі шляхи їх подолання. Розглянуто: демографічний вибух XX сторіччя і урбанізацію, екологічні процеси змін навкольшнього середовища, економічні наслідки забруднення та його вплив на стан біосфери і здоров’я людини, питання раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища, умови подальшого функціонування системи «Суспільство-природа» і взаємодій різних систем всесвіту.

Войцицький А.П. Техноекологія: підручник / А.П. Войцицький, В.П. Дубровський, В.М Боголюбов; за ред. В.М. Боголюбова. – Київ: Аграрна освіта, 2009. – 533 с.

У підручнику викладено теоретичні основи техноекології визначено місце дисципліни в блоці нормативних дисциплін підготовки фахівців напряму «Екологія». Підручник містить інформацію про головні чинники і характеристики антропогенного впливу на довкілля. Розглянуто основні технолнгічні процеси і виробництва, що створюють загрозу довкіллю та екологічній безпеці України.

Гончаренко М.С. Екологія людини: навч. посіб. / М.С. Гончаренко, Ю.Д. Бойчук; за ред. Н.В. Кочубей. – Суми: Університетська книга; Київ: Княгиня Ольга, 2005. – 294 с.

 У посібнику викладена сучасна теорія розуміння феномена людини в екологічних, біологічних, соціальних і філософських позицій. Людина розглядається як частина природи і космопланетарний феномен. Досліджується взаємодія людини як біопсихосоціальної істоти з навколищнім середовищем з урахуванням прямих і зворотніх зв’язків цієї взаємодії. Посібник розрахований на студентів екологічних, біологічних, психологічних, соціологічних, географічних, медичних, валеологічних та інших спеціальностейя де викладаються курси «Екологія людини», «Соціальна екологія» та інші дисципліни з людознавства.

Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи: навч. посіб. / В.Грицик, Ю Канарський, Я. Бедрій. – Київ: Кондор, 2011. – 292 с.

У посібнику висвітлено систиматизований матеріал з енвайронментальних дисциплін – екологія, соціоекологія та охорони навколишнього середовища. Розглядаються особливості структури навколишнього середовища людини та основні антропогенні впливи людської діяльності на довкілля. Викладенно основні поняття і принципи екології, як науки про взаємодію живих організмів і їх сукупностей між собою та з навколишнім середовищем. Розгянуто проблеми перспективи охорони пироди з точки зору сучасної екологічної парадигми. Приділено увагу як проблемам глобальної екології, так і проблемам взаємодії людини й довкілля в Україні.

Гайнріх Д. Екологія  dtvAtlas / Д. Гайнріх, М. Гергт; Художник Рудольф і Розмарі Фенерт; наук. Ред. Пер. В.В. Серебрякова. – Пер. з 4-го нім. Вид. – Київ: Знання – Прес, 2001. – 288 с.

Це фундаментальна наукова робота. В якій робиться спроба  розкрити основи екології та проілюструвати їх прикладами і дослідженнями окремих ситуацій та конкретних випадків. Особливу цінність  книзі надають кольорові ілюстрації: малюнки, схеми, діаграми, картограми, на яких розкриваються найважливіші зв’язки між різноманітними явищами природи, параметрами екологічних систем, загальною і спеціальною екологією.

Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: навч. посіб. – 5-те. вид., випр. і доп. – Київ: Знання, КОО, 2007. – 422 с.

У посібнику розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини  на довкілля.  Наводиться структура та зміст правохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підприємств із навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання природоохороної діяльності.

Жарінов В.І. Агроекологія: термінологічний та довідковий матеріал: навч. посіб. / В.І. Жаріков. – Вінниця: Нова книга, 2008 – 328 с.

Учбовий посібник містить довідково-інформаційний матеріал у вигляді термінів із загальної екології та екології рослин, агрономії, які наведені у вітчизняній та зарубіжній періодиці  за останні роки. Включає понад 3000 термінів та їх тлумачення на українські, а також російські, англійські мовах. Розрахований  на студентів, викладачів, наукових прцівників, спеціалістів у галузі агрономії, охорони природи.

Екологія: теоретичні основи і практикум: навч. посіб. / А.Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О.Г. Гвоздецький, З.Я. Козак. – 3-те вид. – Львів: Магнолія, 2006. – 324 с.

Розглянуто найважливіші теоретичні питання  традиційної та сучасної екології, забезпечення гармонійного співіснування суспільства і природи, раціонального природокористування. Значну увагу приділено факторіальній екології, екології популяції, угруповань, вченню про екосистеми, екологічну безпеку. Висвітлено також питання глобальної екології (вчення про біосферу), впливу практичної діяльності людини на екологію, правові аспекти охорони навколишнього середовища, Вміщено завдання, вправи, тести, лабораторний практикум з екології, термінологічний словник.

Екотоксикологія: навч. посіб. / В.В. Снітинський, П.Р. Хірівський, П.С. Гнатів, Г.Л. Антоняк. – Херсон: Одді-плюс, 2011. – 330 с.

У навчальному посібнику подані основи екотоксикології, її понятійний апарат і загальні підходи, питання токсикокінетики й токсидинаміки екотоксикантів. Докладно висвітлені біогенні токсини, їхнє значення для живих організмів і функціональна роль у підтриманні стабільності природних екосистем, а також потреба збереження біорізноманіття, зокрема й отруйних видів. Викладені сучасні дані стосовно походження, поводження у довкіллі та небезпеки для людини техногенних екотоксикантів: хімічних елементів, отруйних сполук, стійких органічних забруднювачів, особливо шкідливих штучних хімічних канцерогенів.

Заверуха Н.М. Основи екології: навч. посіб. / Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, Ю.А.Скиба. – Київ: Каравела, 2008. – 368 с.

У навчальному посібнику всебічно висвітлені питання класичної біологічної екології, розглядаються особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище в умовах сучасної екологічної ситуації. Посібник знайомить з еколого-економічними проблемами використання природних ресурсів, економічними методами регулювання раціонального природокористування, методами управління процесами природокористування тощо. Після кожної теми містяться контрольні запитання, теми для доповідей та рефератів, список рекомендованої літератури.

Залеський І.І. Екологія людини: підручник / І.І. Залеський, М.О. Клименко. – Київ: Академія, 2005. – 288 с.

У підручнику охарактеризовано взаємозв’язки природи і суспільства, динаміку впливу на людську спільноту космічних, планетарних, локальних природних явищ і процесів, а також наслідки антропогенного втручання у навколишнє середовище. Смисловим ядром видання є розкриття сутності екології людини як науки, що досліджує взаємовплив оболонок планети і людини, біохімію людського організму, можливості самодіагностики, оздоровлення, адаптації до стресогенних чинників і загальний еколого-демографічний стан людства з метою вироблення рекомендацій щодо гармонійного розвитку цивілізації і збереження природи. Підручник містить практичні роботи, короткий термінологічний словник, які сприятимуть глибшому осмисленню теоритичного матеріалу, виробленню навичок його практичного застосування.

Злобін Ю.А. Загальна екологія: навч. посіб. / Ю.А. Злобін, Н.В. Кочубей. – Суми: Університетська книга, 2003. – 415 с.

У навчальному посібнику викладені основні положення і концепції сучасної загальної екології, розглянуто будову  і функціонування біосфери в сучасних умовах, розкрито причини антропогенної деградації природного середовища, показано шлях розвитку екологічного знання і причини трансформації екології від  суто біологічної науки в соціально високозначущу сферу людських знань і дій.

Клименко М.О. Екологія міських систем: підручник / М.О. Клименко, Ю.В. Пилипенко, О.С. Мороз. – Херсон: Олді-плюс, 2012. – 294 с.

Підручник містить поняття ландшафтно-екологічної основи міста, під яким розуміють історичні відомості про появу перших міст та пов’язують це з ландшафтом території. Наведено аналіз техногенних факторів та моделювання міського простору, практикум з екології міських систем, приклади тестової програми, список рекомендованої літератури.

Клименко М.О. Моніторинг довкілля: практикум / М.О. Клименко, Н.В. Кнорр, Ю.В. Пилипенко. – Київ: Кондор, – 286 с.

Практикум ознайомлює з групами фізичних, фізико-хімічних, біологічних та біохімічних методів, використання яких на практиці дозволяє, формулювати висновки про якість досліджуваного об’єкта ( наприклад якість води, повітря, ґрунтів, якість життя, чистота технологічного процесу). До змісту практикума включено короткі теоретичні відомості, приклади розв’язання практичних задач. Запитання для самоперевірки та контрольні тести.

Краснов В.П. Фітоекологія з основами лісівництва: навч. посіб. / В.П. Краснов, З.М. Шелест, І.В. Давидова. – Херсон: Олді-плюс, 2014 – 478 с.

У навчальному посібнику викладено теоритичні основи фітоекології, охарактеризовано основні екологічні фактори, що впливають на розвиток рослин, надано поняття про рослини та рослинні угруповання, висвітлено загальні аспекти геоботанічного районування України та світу.

Кучерявий В.П. Екологія: підручник/ В.П. Кучерявий. – Львів: Світ, 2000. – 480 с.

У підручнику відображено зміст сучасної екології як біологічної науки. Передусім чітко визначено місце екології в системі природничих наук. В окремому розділі подано історію екологічної науки. Розділи  навчальної дисципліни викладені в ієрархічній послідовності: організм, біосфера, аутекологія (екологія організму), демекологія (екологія популяції), біоценологія (екологія біоценозу) та біосферологія (глобальна екологія). Останній розділ присвячений прикладним проблемам екології природничим, соціальним і технологічним.

Кучерявий В.П. Урбоекологія: підручник / В.П. Кучерявий. – Львів: Світ, 1999. – 320 с.

У підручнику викладено зміст нової наукової та навчальної дисципліни –урбоекологія. Висвітлено процес урбанізації природного середовища і його негативні наслідки. Урбоекологія як наука про міські біоценози розглядає міські екосистеми в складі екотипу (ґрунт, клімат, забруднення) та біоценозу з його фітоценозом, зооценозом і мікробіоценозом. Розглянуто методи моніторингу міських екосистем.

Малиновський А.С. Еколого-економічні та соціальні аспекти Чорнобильської катастрофи ( на прикладі  Житомирської області): монографія / А.С. Малиновський. – Київ: ІАЕ, 2001. – 292 с.

В монографії глибоко узагальнено і повно викладено взаємопов’язані різнопланові питання в зв’язку з аварією на Чорнобильській атомній електростанції. Розглядаються еколого-біологічні наслідки аварії, проблеми міграції радіонуклеїдів  та радіобіологічні ефекти у рослин, тварин і людей, економічні та соціальні аспекти аварії, особливості ведення сільськогосподарського виробництва та лісового господарства в умовах радіактивного забруднення.

Мислюк О.О. Основи хімічної екології: навч. посіб. / О.О. Мислюк – Київ: Кондор, 2012. – 660 с.

У навчальному посібнику  детально розглядається природні і антропогенні чинники формування екологічних ситуацій, хімічні процеси, що відбуваються в біосфері, процеси міграції й трансформації хімічних сполук природного та антропогенного походження в різних сферах Землі, дається характеристика основних забруднюючих речовин, загальні підходи до вивчення екологічного стану території та ін. Для кращого засвоєння матеріалу після кожного розділу наводяться питання для самоперевірки.

Мороз П.І. Екологія. Словник-довідник поширеної термінології: навч. посіб. / П.І. Мороз, І.С. Косенко; за ред. П.І. Мороза. – Умань: УДАУ, 2003. – 289 с.

Словник –довідник містить 2868 термінів і понять із загальної і прикладної екології, природокористування та охорони навколишнього середовища. Він розрахований на студентів навчальних закладів, які вивчають дисципліни екологічного циклу.

Мороз П.І. Екологічні проблеми раціонального природокористування: навч. посіб. / П.І. Мороз, І.С. Косенко; за ред. П.І. Мороза. – Львів: Престиж-Інформ, 1999. – 282 с.

В навчальному посібнику дається аналіз основних закономірностей і тенденцій розвитку екологічних проблем природокористування в світі, колишньому Союзі, Україні. При цьому автори свідомо використали в тексті деякі цифрові дані минулих років, бо без порівняння і належного аналізу тенденції розвитку і стану охорони довкілля й природокористування в недалекому минулому не можна зрозуміти сьогодення. Звертасться особлива увага  на екологію і сучасні проблеми раціонального використання земельних ресурсів у сфері сільськогосподарського виробництва, а також води.

Мусієнко М.М. Екологія. Охорони природи: словник-довідник / М.М. Мусієнко, В.В. Серебряков, О.В. Брайон. – Київ: Знання, КОО, 2003. – 550 с.

Найбільш повний словник-довідник термінів і понять (близько 4500) у галузі екології та охорони природи.У словникових саттях у стислій формі подається науково обґрунтоване тлумачення змісту термінів і понять, що ввійшли в українську літературну мову як складова частина загальної наукової термінології. Видання має академічний характер.

Мягченко О.П. Основи екології: підручник / О.П. Мягченко. – Київ: Центр учбової літератури, 2010. – 312 с.

В підручнику розглянуто питання теоретичних основ екології, стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні, її регіонах, як результат діяльності людини, суспільства та економічні проблеми, які виникли в результаті нераціональної діяльності людства в біосфері. Підручник містить картографічний матеріал, який відображає  сучасні соціально-економічні проблеми України.

Принципи моделювання та прогнозування в екології: підручник / В.В. Богобоящий, К.Р. Курбанов, П.Б. Палій та ін. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.

В підручнику розглянуто основні принципи та методи моделювання й види моделей, що застосовуються в екології для вирішення задач експертної оцінки та прогнозування стану навколишнього середовища. Подано  приклади застосування найбільш розповсюжених методів та наведено огдяд відомих моделей.

Паламарчук В.О. Еколого-економічні та соціальні нариси з проблем природокористування: монографія / В.О. Паламарчук, Є.В. Мішенін, П.І. Коренюк. – Дніпропетровськ: Пороги, 2004. – 258 с.

У монографії аналізуються та узагальнюються еколологічні, економічні та соціальні проблеми розширеного відтворення з наступним  збереженням природних ресурсів. Обґрунтовано діалектичний взаємозв’язок екологічних, економічних та соціальних проблем природокористування у контексті економіки охорони здоров’я як соціально-економічної категорії. Крім того, досліджено економічні проблеми охорони здоров’я. Запропоновано складові елементи організаційно-економічного механізму національних природних ресурсів. Розраховано на професорсько-викладацький  склад, наукових працівників, докторантів, аспірантів, студентів  вищих навчальних закладів, фахівців та керівників галузей національної економіки. 

Промислова екологія: навч посіб. / Я.І. Бедрій, Б.О. Білінський, Р.М. Івах, М.М. Козяр. –  4-е вид., перероб. – Київ: Кондор, 2010. – 374 с.

У навчальному посібнику розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля. Наводиться структура  та зміст природоохоронного законодавства розкриваються основи взаємодії промислових підприємств з навколишнім середовишем методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності.

Руденко С.С. Штучні системи в екології: навч. посіб. / С.С. Руденко, С.С. Костишин, І.О. Ситнікова. – Чернівці: Рута, 2006. – 200 с.

Книга присвячена використанню штучних екосистем (мікрокосмів)  для вивчення загальної екології. Автори  розглядають кращі мікрокосмні моделі зарубіжних авторів, а також пропонують власні. Фактично – це перший досвід застосування мікрокосмів у навчальному процесі в Україні. Для полегшення ознаймлення з іноземною  літературою  з питань мікрокосних технологій. В посібнику подано англо-український словник найбільш вживаних термінів. Посібник може бути використаний не тільки для навчальних цілей, але й для наукових екологічних досліджень.

Салтановський О.І. Основи соціальної екології: навч посіб. / О.І. Салтановський. – Київ: Центр Начальної літератури, 2004. – 382 с.

У навчальному посібнику викладаються теоритичні засади інтигративної за своїм характером науки про оптимізацію та гармонізацію  взаємовідносин суспільства  та природи соціальної екології. Розгдядаються проблеми історії становлення  данної галузі наукового знання та суспільна необхідність її формування,  історія взємодії суспільства та природи, розкриваються причини виникнення сучасної  глобальної екологічної кризи та окреслюються стратегічні напрямки і засоби її подолання.

Сухарев С.М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища: навч. посіб. / С.М. Сухарев, С.Ю. Чундак, О.Ю Сухарева. – Львів: Новий Світ 2000, 2004. – 256 с.

У посібнику викладено теоритичні основи дисципліни, показано місце техноекології в питанні охорони навколищнього природного середовища. Розглянуто основні заходи та засоби зменшення негативного антропогенного впливу на природне середовище. Зокрема, подано відомості про вплив виробництва на екологічний стан навколишнього середовища, шляхи екологізації виробництва, проблеми охорони атмосферного повітря, гідросфери, земель. Розглянуто проблему виробничих випромінювань і методів захисту від них.

Новоселецький М.Ю. Фізична екологія: навч. посіб. / М.Ю. Новоселецький, Д.В. Лико, А.Л. Панасюк, В.І. Тищук. – Київ: Кондор, 2009. – 480 с.

У навчальному посібнику висвітлені основні положення та терміни з екологічної фізики, які розкривають зміст фізичних процесів і явищ що протікають у природі та їхній вплив на біосферу.

Царенко О.М. Основи екології та економіки природокористування: навч. посіб. / О.М. Царенко. – Суми: Університетська книга, 2001. – 320 с.

У навчальному посібнику розглядасться питання екології навколишнього природного  середовища та економіки природокористування. Наведено основні терміни  та поняття, що стосуються екології, впливу людини на стан навколишнього природного середовища, економічних та фінансово-кредитних механізмів регулювання відносин у сфері охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів. Теоретичні положення підкріплені фактичними розрахунками.

Чайка В.Є. Екологія: навч. посіб. / В.Є. Чайка, В.В. Чайка. – Вінниця: Книга-вега, 2002. – 408 с.

У навчальному посібнику висвітлені основні концепції, поняття, проблеми та питання сучасної екології. Послідовно розглядаються характерні особливості різних екологічних рівнів організації – індивідуумів та видів до біосфери. Особливу увагу приділено радіоекології, результатам впливу людини на біосферу, системній екології; даються аналіз та рекомендації щодо екологічно-раціональної діяльності людини, економічних питань.

Віртуальну книжкову виставку підготувала

Віра Побережець, провідний бібліотекар

Останні новини Наукової бібліотеки