-= Меню =-

Ліси – наше багатство

Ліс - це душа всієї планети. Його раціональне і розумне використання дарує людям тепло і затишок, а безконтрольна вирубка лісу несе в собі значні проблеми, які можуть торкнутися практично всіх.

Ліси займають 30 відсотків світового суходолу або майже чотири мільярди гектарів. Це здорові, продуктивні і поновлювальні екосистеми, які забезпечують необхідними товарами і послугами людей в усьому світі. За оцінками ООН, 1,6 мільярда людей – 25 відсотків населення земної кулі, залежать від лісу як джерела коштів для існування.

Найважливіші проблеми лісового господарства – раціональне використання лісів, їх відновлення, вивчення породного складу, підвищення продуктивності, охорона та інші, які можуть бути успішно вирішені тільки на основі знання природи лісу. Тому лісознавство має велике значення і для науково-технічного прогресу лісового господарства.

Навіть нетривале перебування людини в лісі підвищує тонус і поліпшує функції нервової системи Відносячись до поновлювальних природних ресурсів, ліс вимагає постійної турботи про його збереження й раціональне використання. У зв’язку з цим у всіх країнах світу існує лісове законодавство, покликане забезпечити охорону лісів, підвищення їх захисних, водорегулюючих функцій. У багатьох країнах організовані заповідники, заказники для охорони природних комплексів, у тому числі й лісових. Створено Міжнародний союз охорони природи й природних ресурсів (МСОП) і Міжнародний союз лісових науково-дослідних організацій (ІЮФРО).

Люди, які професійно стоять на сторожі гармонії і порядку в лісовому господарстві, давно і справедливо заслуговують глибокої поваги і високого авторитету. Не варто забувати, що турбота та збереження цього природного національного скарбу наш спільний обов’язок, а не тільки професійний обов’язок лісництва.

До дня працівника лісу Науковою бібліотекою підготовлено віртуальну виставку «Ліси – наше багатство».

Виставка складається з шести розділів:

•Лісівництво та лісознавство;
•Лісові меліорації;
•Механізація лісогосподарських робіт;
•Захист лісу від шкідників та хвороб;
•Селекція лісових насаджень;
•Особливості вирощування та продуктивність різних лісових культур.

1. Лісівництво та лісознавство

Гірс О.А. Лісовпорядкування [Текст] : підручник / О.А. Гірс, Б.І. Новак, С.М. Кашпор. – Київ : Арістей, 2004. – 384с.

В даному підручнику вперше розглянуті питання безперервного лісовпорядкування та застосування географічних інформаційних систем (ГІС) у лісовому господарстві, організації лісогосподарської діяльності в зонах радіаційного забруднення, впорядкування садово-паркових та мисливських господарств.

Термена Б.К. Лісознавство з основами лісівництва [Текст] : навч. посібник / Б.К. Термена. – Чернівці : Книги - ХХ1, 2005. – 160с.

У посібнику висвітлено поняття лісового фітоценозу як природної екосистеми. Показана залежність деревних рослин від екологічних факторів, роль біотичних факторів і антропогенний вплив на ліс. Особлива увага відведена основним етапам формування врожаю насіння деревних рослин, природному відновленню лісових фітоценозів, питання лісового насінництва і селекції, а також штучному лісорозведенню і вегетативному відновленню лісу.

Швиденко А.Й. Лісознавство [Текст] : підручник / А.Й. Швиденко, Б.Ф. Остапенко. – Чернівці : Зелена Буковина, 2001. – 352,[3] с.

Викладена сутність лісу як складної екологічної системи, найважливішого компонента біосфери Землі, джерела життєвих ресурсів і умов існування людства. Складається із 10 розділів, в яких розглядаються питання морфології, типології, екології лісу, відновлення і формування лісостанів.

Свириденко В.Є. Лісівництво [Текст] : підручник / В.Є. Свириденко, О.Г. Бабіч, Л.С. Киричок; за ред. В.Є. Свириденка. – Київ : Арістей, 2005. – 544 с.

У підручнику розкривається суть лісу як складного рослинного угруповання, найважливішого компонента біосфери Землі. У першій частині – «Лісознавство» - розглянута морфологія лісу, його взаємодія з екологічними факторами, поновлення, ріст та формування лісових насаджень, типологія лісу. У другій частині – «Лісівництво» - висвітлені принципи головного користування лісом, системи головних рубок, біологічні основи та технологія рубок догляду за лісом.

Свириденко В.Є. Практикум з лісівництва [Текст] : навч. посібник / В.Є. Свириденко, Л.С. Киричок, О.Г. Бабіч; за ред. В.Є. Свириденка. – Київ : Арістей, 2006. – 416с.

У навчальному посібнику викладені у відповідності з діючими програмами дисципліни «Лісівництво» та суміжних з ними дисциплін лабораторні роботи, їх мета та методика виконання, необхідні дані для формування індивідуальних завдань, контрольні запитання до кожної теми лабораторної роботи. Окремі розділи стосуються важливих питань рекреаційного лісівництва, охорони лісів від пожеж, побічного користування лісом.

Лісові культури[Текст] : підручник / [М.І. Гордієнко, М.М. Гузь, Ю.М. Дебринюк, В.М. Маурер]; за ред. М.М. Гузя. – Львів : Камула, 2005. – 608с.

У підручнику висвітлені питання лісового насінництва, організації лісо насіннєвої справи, влаштування лісових розсадників та особливостей вирощування садивного матеріалу в них. Викладено теоретичні основи створення лісових культур та описано сучасні технології створення штучних насаджень основних лісо твірних аборигенних і цінних інтродукованих деревних порід в залежності від типу лісо рослинних умов, типу лісу і категорії лісокультурної площі.

Екологічне лісознавство [Текст] : навч. посібник / [Ю.В .Плугатар, П.М. Бойко, В.В. Шевчук, Т.О. Бойко]. – Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2014. – 246,[1] с.

У навчальному посібнику викладено еколого - біологічні особливості лісознавства, подано як загальновідомі, так і новітні матеріали щодо біологічних та екологічних особливостей і функцій лісових біоценозів. Розглядаються шляхи відновлення, росту та формування лісу, динамічні показники лісових екосистем, лісова типологія, а також екологічні та регулюючі функції лісових насаджень.

Потапова Е.Ю. Краткий справочник по морфологии деревьев и кустарников [Текст] : учеб. пособие / Е.Ю. Потапова. – Москва : МГУЛ, 2007. – 80с.

Данный справочник содержит краткие морфологические характеристики лиственных древесных и кустарниковых пород, допустимых к применению в условиях полосы, и может помочь в процессе определения видов.

Ломов В.Д. Лесоводство [Текст] : практикум / В.Д. Ломов, П.Г. Мельник. – Москва : МГУЛ, 2007. – 80с.

Практикум предназначен для лабораторной работы студентов. В новое издание включена программа дисциплины «Лесоводство» и значительный объем справочного материала.

Миклуш С.І. Геоінформаційні системи у лісовому господарстві [Текст] : навч. посіб. / С.І. Миклуш, М.П. Горошко, О.Г. Часковський. – Львів: Камула, 2007. – 128 с.

Розглянуто поняття, структуру, компоненти геоінформаційних систем та їх функціональні особливості. Наведено особливості моделювання просторово пов’язаних даних, використання банку даних, основні операції і процес представлення просторово пов’язаної інформації.

2. Лісові меліорації

Гладун Г.Б. Лісові меліорації агроландшафтів [Текст] : словник - довідник основних термінів та визначень / Г.Б. Гладун. – Х. : Нове слово, 2003. – 164с.

У словник включені терміни і визначення, що відображають розвиток меліоративної науки на початку ХХІ століття. Поняттєво-термінологічний масив містить уставлені поняття, у тому числі й найсучасніші з різних областей знань і наук про природу.

Косарев В.П. Андрющенко Т.Т. Лесная метеорология с основами климатологии [Текст] / В.П. Косарев, Т.Т. Андрющенко; под ред. Б.В. Бабикова. –2-е изд.,испр. и доп. – С. – Петербург : Краснодар, 2007. – 288 с.

В учебном пособии приводятся основные сведения о земной атмосфере, ее строении, составе, компонентах и свойствах, о физических процессах и явлениях, происходящих в ней, о факторах, влияющих на погоду и климат, об организации гидрометеорологической службы. Описаны радиационный, тепловой и гидрологический режимы земной поверхности и атмосферы.

Юхновський В.Ю. Агролісомеліорація [Текст] : підручник / В.Ю. Юхновський, С.М. Дударець, В.М. Малюга; за ред. В.Ю. Юхновського. – Київ : Кондор, 2012. – 371,[2] с.

В підручнику висвітлені питання створення і використання агролісомеліоративних насаджень, (протиерозійне районування, меліоративний вплив насаджень на прилеглі угіддя, принципи розміщення лісових смуг та їх конструкції, технології створення, агротехніка вирощування). Висвітлено особливості захисту грунтів від ерозії. Показано організаційно - правові аспекти лісовпорядкування та інвентаризації агролісомеліоративних насаджень.

Гладун Г.Б. Захисні лісові насадження : проектування, вирощування, впорядкування [ Текст] / Г.Б. Гладун, М.Є. Трофименко, М.А. Лохматов. – Харків : Нове слово, 2005. – 390с.

В книзі розглянуті основні принципи проектування, створення,вирощування, лісівничих заходів при веденні господарства, захисту від шкідників і хвороб, моніторингу і впорядкування захисних лісових насаджень.

Лісові меліорації [Текст] : підручник / О.І. Пилипенко, В.Ю. Юхновський, С.М. Дударець, В.М. Малюга. – Київ : Аграрна освіта, 2010. – 282 с.

Викладено основні питання щодо створення і використання захисних лісових насаджень. Особливу увагу приділено водній ерозії грунтів і протиерозійним заходам. Розкрито питання меліорації піщаних земель, гірських і техногенних ландшафтів.

3. Механізація лісогосподарських робіт

Підіймально-транспортувальні машини і пневмотранспорт підприємств лісового комплексу [Текст] : навч. посібник. Ч.1. Транспортувальні машини / [С.М. Лютий, П.П. Нахаєв, Й.С. Бадера, О.М. Удовицький]. – Львів : НЛТУ України, 2006. – 154 с.

Описані загальні типи транспортувальних машин, основні пристрої і принципи їх роботи, загальна теорія і методика розрахунку машин неперервного транспортування. Наведені рекомендації та довідкові матеріали, необхідні для проектування транспортувальних машин з тяговим елементом і без нього.

Зима І.М. Механізація лісогосподарських робіт [Текст] : підручник / І.М. Зима, Т.Т. Малюгін. - 4-е вид., перероб. та доп. – Київ : ІНКОС, 2006. – 488с.

У підручнику узагальнено передовий досвід використання машинної лісогосподарської техніки, враховано розроблену для лісового господарства систему машин.

Гуцелюк Н.А. Технология и система машин в лесном и садово-парковом хозяйствах [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Гуцелюк, С. В. Спиридонов. – СПб. : Профикс, 2008. – 696с.

В учебном пособии изложены устройство, работа и регулировки технологических параметров машин для лесного и садово-паркового хозяйств.

4. Захист лісу від шкідників та хвороб

Соколова Э. С. Инфекционные болезни декоративных кустарников [Текст] : учеб. пособие / Э.С. Соколова, Т. В. Галасьева, Г. Б.Колганихина. – Москва : МГУЛ, 2006. – 102с.

В учебном пособии рассматриваються разные типы болезней листьев и некрозно-раковые болезни стволов и вервей. Дается подробное описание симптомов болезней и микроскопических признаков патогенних и сапротрофных грибов, обитающих на 20 видах кустарников.

Практикум по лесной энтомологии [Текст] : учеб. пособие. – Москва : Академия, 2004. – 272с.

В пособии изложен порядок проведения лабораторних занятий по следующим темам: основне классы типа Членистоногие; внешнее и внутреннее строение насекомых; фазы и стадии развития насекомых; систематика насекомых; вредители древесных растений и насаджений; насекомые-энтомофаги.

Семенкова И.Г. Фитопатология [Текст] : учебник / И.Г. Семенкова, Э.С. Соколова. – Москва : Академия, 2003. – 480с.

В учебнике изложены основы биологии, экологии и систематики грибов и грибоподобных организмов, бактерий вирусов, фитонематод и других возбудителей болезней растений, симптомы и типы этих болезней.

5. Селекція лісових насаджень

Білоус В.І. Лісова селекція [Текст] : підручник / В.І. Білоус. – Умань, 2003. – 534с.

Розглянуто основні методи селекції лісових дерев з метою підвищення їх продуктивності та стійкості лісів України. Викладено сучасні методи вивчення мінливості та спадковості в природних насадженнях та культурах. Особлива увага приділяється вивченню внутрішньовидових особливостей основних лісоутворюючих видів, розвитку процесів інтрогресивної гібридізації та організації сортового лісового насінництва. Окремо розглянуті селекція та насінництво головних та супутніх лісоутворюючих видів у зв'язку з селекцією до негативних умов зовнішнього середовища.

Царев А.П. Селекция и репродукция лесных древесных пород.[Текст] : ученик / А.П. Царев, С.П. Погиба, В.В. Тренин. – Москва : Логос, 2003. – 504с.

Обобщен материал, отражающий отечественный зарубежный опыт в селекции лесных древесных пород, а также результаты собственных исследований авторов. Расматриваются вопросы общей селекции с учетом последних дострижений в области лесной генетики, селекции , семеноводства, сортовыведения и сортоиспытания семенного, вегетативного и микроклонального размножения.

Білоус В. Методичні поради та рекомендації лісовим селекціонерам [Текст] : науково - методичне вид. /В.І. Білоус. – Вінниця : Вінницька обл. друк., 2012. – 58,[2] с.

Викладені короткі методичні поради та рекомендації, а також основні напрямки науково-дослідних робіт з лісової селекції.

6. Особливості вирощування та продуктивність різних лісових культур

Білоус В.І. Вирощування високопродуктивних культур дуба в Лісостепу України [Текст] : монографія / В.І. Білоус. – Вінниця : Книга – Вега, 2007. – 176с.

Приведена коротка історія розвитку лісокультурної справи на Україні,сучасна технологія відновлення дібров,висвітлені результати вивчення високопродуктивних культур дуба в Лісостепу проаналізовані взаємовідносини та взаємовплив дуба в мішаних та складних насадженнях.

Лакида П.І. Надземна фітомаса та вуглецево - енеогетичний потенціал ялицевих деревостанів Українських Карпат [Текст] : монографія / П.І. Лакида, Р.Д. Василишин, О.М. Василишин. – Корсунь – Шевченківський : Гавришенко В.М., 2010. – 239,[1] с.

Висвітлено дослідження лісових біоценозів. Науково обґрунтована та практично реалізована система нормативно-інформаційного забезпечення оцінки компонентів надземної фіто маси дерев і деревостанів ялиці білої в Українських Карпатах та депонованого в них вуглецю.

Лакида П.І. Фітомаса вільшняків Західного Полісся України [Текст] : монографія / П.І. Лакида, І.В. Блищик. – Корсунь-Шевченківський : ФОП Майдаченко І.С., 2010. – 236,[1] с.

Теоретично опрацьована та практично реалізована система нормативно- інформаційного забезпечення оцінки компонентів надземної фітомаси дерев і деревостанів вільхи клейкої в Західному Поліссі України та депонованого в них вуглецю.

Білоус В.І. Дуб звичайний в лісах України [Текст] : монографія / В.І. Білоус. – Вінниця : Книга-Вега, 2009. – 175,[1] с.

Розглядаються основні біологічні та лісівничі властивості,місце виду в систематизації роду, виділяються географічно-кліматичні екотипи. Порівнюються природні насадження та культури дуба, висвітлюються питання природного та штучного вегетативного розмноження. Наводяться матеріали мінливості фізико-механічних властивостей деревини дуба, залежно від лісо рослинних умов та інших факторів.

Продуктивність штучних насаджень сосни звичайної в свіжих типах лісу [Текст] / [А.О. Бондар, М.І. Гордієнко, П.І Лакида, В.В. Попельнюк]. – Вінниця : Глобус – Прес, 2009. – 181,[1] с.

У монографії наведено доповнення едафічної сітки типів лісу П.С. Погребняка, висвітлено нові біологічні та екологічні особливості сосни звичайної, стан та продуктивність штучних насаджень сосни звичайної в свіжих типах протоборів, борів, суборів, дібров,будову кореневої системи, товарну структуру, товарність сортиментів сосни в усіх свіжих типах лісу, виявлено чинники, які впливають на стан та продуктивність насаджень сосни.

Марія Фіткаленко,
провідний бібліотекар
Тетяна Маєвська,
бібліотекар І категорії

Останні новини Наукової бібліотеки