-= Меню =-

Слово наше рідне – слово українське

Як нема без зірок небозводу,
Як блакиті без сонця нема,
Так і мови нема без народу,
І народу без мови нема.

Міжнародний День рідної мови відносно молоде свято – до календарів усього світу воно ввійшло тільки у 1999 році. І в Україні воно також лише почало писати свою історію, хоча сама проблема української мови на українських землях нараховує кілька століть. Починаючи з 21 лютого 2000 року, цей день відзначають і в Україні.

Соціальні функції мови надзвичайно широкі. Дехто вважає мову лише засобом порозуміння між людьми. Насправді ж цим не вичерпується її значення.

У мові нація закодовує всю свою історію, багатовіковий досвід, здобутки культури, духовну самобутність.

Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що оточує його, живе з ним всюди і завжди. Без неї, як і без сонця, повітря, рослин, людина не може існувати. Як великим нещастям обертається нищення природи, так і боляче б’є по народові зречення рідної мови чи навіть неповага до неї, що є рівноцінним неповазі до батька й матері.

Культура мовлення – невід’ємна частина індивідуальної характеристики людини. А для тих, чия професійна діяльність безпосередньо пов’язана зі спілкуванням, вона є важливою умовою успіху.

До уваги читачів матеріали віртуальної виставки:

Великий тлумачний словник сучасної української мови

Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] / уклад. і ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь : Перун, 2002. – 1440 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови є універсальним довідником із сучасної української мови. В ньому об’єднано академічну повноту мовної лексики з лаконічною формою однотомного видання. Словник містить близько 170 тис. слів і словосполучень, у тому числі й ті, що увійшли в українську літературну мову протягом останнього десятиліття. Окрім загальновживаних слів, у словнику наводяться основні терміни сучасної науки і техніки, а також слова, що визначають явища і реалії виробничого, культурного і побутового життя. Новим для тлумачних словників є введення в деякі статті енциклопедичних довідок.

Венжинович Н.Ф. Сучасна українська літературна мова

Венжинович Н.Ф. Сучасна українська літературна мова [Текст] : навч. посіб. / Н.Ф. Венжинович. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 304 с.

У посібнику подано найновіші концепції сучасних мовознавців у галузі фонетики, лексикології та фразеології, морфології, словотвору та синтаксису простого і складного речень. Матеріал побудовано на основі праць, що з’явилися останнім часом і є практично малодоступними для широкого загалу. Список літератури допоможе зорієнтуватися у великому потоці наукової та довідкової літератури.

Гриджук О.Є. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях
і схемах

Гриджук О.Є. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах [Текст] : навч. посібн. / О.Є. Гриджук. - 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 238 с.

У навчальному посібнику у формі схем і таблиць розкрито зміст основних понять української мови, зокрема подано відомості про мову та мовлення, функції мови, правопис, лексичний склад української мови, стильову диференціацію української мови, особливу увагу зосереджено на науковому та офіційно-діловому стилях. Докладно описано різні види наукового тексту та правила опису бібліографічних джерел. Розглянуто питання, що стосуються усного та писемного ділового мовлення, культури ділового спілкування.

Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення

Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення [Текст]: навч. посіб. / Т.Б. Гриценко. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 472 с.

У навчальному посібнику подано матеріал про українську мову, її значення в житті суспільства, функції мови, а також про сучасні теорії щодо походження української мови. Розглянуто функціональні стилі української мови, особливу увагу звернено на науковий стиль, яким мають досконало оволодіти студенти. Класифікація документів, правила оформлення ділових паперів, мовні кліше, звороти, найуживаніші у кожному типовому документі: листах, договорах, контрактах тощо – все це допоможе осягнути писемну форму офіційно-ділового спілкування. Система вправ та завдань спрямована на закріплення набутих знань, вироблення навичок грамотного спілкування.

Дорошенко С.І. Загальне мовознавство

Дорошенко С.І. Загальне мовознавство [Текст] : навч. посіб. / С.І. Дорошенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с.

Зміст і послідовність викладу навчального матеріалу відповідає діючій програмі відповідного курсу, що його слухають студенти першого курсу філологічних і педагогічних спеціальностей. У п’яти розділах посібника розкриваються основні проблеми мовознавства як науки. У першому розділі висвітлюють проблеми загального і часткового мовознавства, місце мовознавства серед інших наук, методи лінгвістичних досліджень. Другий розділ присвячений поясненню природи і функцій мови як суспільного явища. Розкриттю проблеми походження мови як засобу спілкування й історичного розвитку мов відведено третій розділ. У четвертому подаються відомості про розділи мовознавства, предметом яких є елементи мовної системи – фонеми, морфеми, слова, речення і процеси їх змін в історичному розвитку конкретних мов. Класифікації мов світу розглядаються в п’ятому, а історія та значення письма – в шостому розділах. У кінці книги подані основна і додаткова література до курсу, перелік словників лінгвістичних термінів, а також предметний покажчик.

Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне
спілкування

Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування [Текст] / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк: БАО, 2008. – 480 с.

У цьому посібнику читач знайде всі необхідні йому довідкові матеріали, які допоможуть оволодіти нормами сучасної української мови, передусім в актуальному аспекті ділового мовлення. Видання пропонує зразки оформлення основних типів документів, рекомендації щодо етики й культури ділового спілкування тощо. Суто практична частина посібника, яка вміщує вправи і завдання, допоможе закріпити засвоєний матеріал.

Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення

Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення [Текст]: навч. посіб. – Х.: Торсінг, 2001. – 384 с.

Посібник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних документів, їх класифікацію, складові та вимоги до укладання. Правила в розділі «Орфографія» враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві. Розділ «Усне ділове мовлення» включає основи культури мовлення, культури управління, види спілкування тощо. Додатки містять: словничок відмінностей слововживання; скорочення слів і словосполучень за державним стандартом України; російсько-український словник типових мовних зворотів; імена й імена по батькові, географічні власні назви.

Мацюк З. Українська мова професійного спілкування

Мацюк З. Українська мова професійного спілкування [Текст]: навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. - 2-ге вид. – К.: Каравела, 2007. – 352 с.

Посібник містить загальнотеоретичні відомості про мову і мовлення, основні функції мови, конкретизує зміст понять українська національна і літературна мова, мова професійного спілкування з позиції теорії стилів та культури мовлення. Докладно описано особливості усного та писемного ділового мовлення, види та форми їх реалізації, а також орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні норми мови професійного спілкування.

Паламар Л.М. Мова ділових паперів

Паламар Л.М. Мова ділових паперів [Текст] : практ. посіб. / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1998. – 296 с.

Книга має на меті сприяти активному запровадженню ділового мовлення у різних сферах спілкування. Подаються мовні рекомендації та зразки складання й оформлення ділових паперів. Особливу увагу приділено складним випадкам українського формо- та словотворення, законам побудови словосполучень і речень. Висвітлюються також питання етики ділового спілкування. Значна увага звертається на розширення словникового запасу з ділового мовлення. Кожне заняття супроводжується практичними вправами та граматичним матеріалом, зорієнтованими на вдосконалення знань з лексики, морфології й синтаксису.

Паламар Л.М. Мова ділових паперів

Паламар Л.М. Мова ділових паперів [Текст] : практ. посіб. / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1994. – 208 с.

Книга має на меті сприяти активному запровадженню ділового мовлення у різних сферах державного і господарського спілкування. Видання містить матеріали, що сприятимуть поліпшенню грамотності з морфології та синтаксису, лексичної культури, загального справочинства. Ілюстративно доповнюють текст зразки ділової документації, поради, як складати той чи інший документ, подаються найуживаніша лексика і технологія, характерні для ділового стилю.

Плющ М.Я. Граматика української мови

Плющ М.Я. Граматика української мови [Текст] : підручник. У 2 ч. Ч. 1: Морфеміка. Словотвір. Морфологія. – К.: Вища шк., 2005. – 286 с.

Подано матеріал з трьох розділів граматики: «Морфеміки», «Словотвору» і «Морфології». У трактуванні мовних одиниць поєднано традиційний підхід «від форми до змісту» та функціонально-семантичний – «від значення до форми».

Сліпушко О. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини

Сліпушко О. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини [Текст] / О. Сліпушко. – К.: Криниця, 1999. – 200 с.

«Українська мова й етапи кар’єри ділової людини» – це своєрідні поради тим, хто прагне досягти успіхів у діловій кар’єрі, хоче займатися підприємницькою діяльністю, намагається вникнути у всі політичні та фінансово-економічні нововведення, і водночас новий практичний посібник із сучасної української мови, який допоможе швидко вивчити державну мову.

Словник англо-український, українсько-англійський

Словник англо-український, українсько-англійський [Текст]: 80 000 слів. – Донецьк: Глорія Трейд, 2010. – 832 с.

Даний словник містить понад 80 тисяч слів та словосполучень сучасної англійської та української мови із детальною розробкою їхніх значень і є найповнішим в історії англійсько-української, українсько-англійської лексикографії. До словника включено загальновживану лексику, живу розмовну мову, географічні назви, а також найбільш уживані науково-технічні терміни, які супроводжуються численними ілюстративними прикладами. Досить повно представлена фразеологія – сталі словосполучення та ідіоматичні вислови, прислів’я, приказки, а також мовні звороти й штампи.

Сучасний тлумачний словник української мови

Сучасний тлумачний словник української мови [Текст]: / уклад. Л.П. Олексієнко, О.Л. Шумейло. – К.: Калита, 2006. – 544 с.

Основна мета словника – дати коротке пояснення часто вживаних слів. Словник налічує до 10 000 слів, охоплює загальновживану лексику української літературної мови і відбиває сучасний стан її словникового складу.

Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу

Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу [Текст]. – К.: Спалах, 2004. – 272 с.

Працю присвячено розвиткові й сучасному станові української мови в усіх труднощах її становлення, що дістають всебічне висвітлення в зіставленні з відповідними ситуаціями інших мов світу. Написана в популярній формі книга призначається всім шанувальникам української мови, насамперед представникам суспільних наук.

Тлумачний словник сучасної української мови

Тлумачний словник сучасної української мови [Текст]/ за ред. проф. В.С. Калашника. – Х. : Белкар-книга, 2005. – 800 с.

Словник є багатим на інформацію довідником з української мови, побудованим на засадах сучасної лексикографії з широкою фіксацією нормативності мовних явищ на різних рівнях: лексичному, акцентуаційному, граматичному, стилістичному. Крім загальновживаної лексики, у словнику подаються значна кількість термінів сучасної науки і техніки, основні терміни зі сфери мистецтва, а також слова, що означають важливі економічні, політичні, історичні, філософські поняття. У словнику міститься лексика, що активно функціонувала протягом XX ст. і належним чином демонструє лексичний склад української мови початку третього тисячоліття.

Фразеологія перекладів Миколи Лукаша

Фразеологія перекладів Миколи Лукаша [Текст] : словник-довідник / уклад. О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк. – К.: Довіра, 2003. – 735 с.

Словник-довідник – перша в історії вітчизняної лексикографії спроба якнайповніше описати індивідуально-авторські вживання фразеологічних одиниць, приказок, примовок, прислів’я, та ін. в мові перекладів видатного українського перекладача літературознавця другої половини XX ст. Миколи Лукаша. До словникового реєстру увійшло понад 6 тисяч фразеологізмів, паремій, усталених порівнянь тощо. Призначений для широкого кола читацького загалу – мовознавців, перекладачів, літераторів, учителів, студентів, усіх шанувальників рідного слова.

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення [Текст]: навч. посіб. / С.В. Шевчук. – К.: Літера ЛТД, 2001. – 480 с.

Посібник містить відомості про стилі сучасної української літературної мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов’язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань має на меті як набуття студентами навичок складання різних ділових паперів, так і закріплення знань з мови.

Шевчук С. Українське ділове мовлення

Шевчук С. Українське ділове мовлення [Текст] : підручник / С. Шевчук. – вид. 3-тє, доп. і перероб. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.

Посібник містить відомості про стилі сучасної української літературної мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов’язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань сприятиме як набуттю студентами навичок складання різних ділових паперів, так і закріпленню знань із мови.

Оксана Борейчук,
бібліотекар I категорії
Наталія Поліщук,
бібліотекар ІІ категорії

Останні новини Наукової бібліотеки


  • 28.06.2024 Книжкова виставка «Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава»

  • 25.06.2024 Цікаві факти з біографії українського прозаїка Марка Черемшини: до 150-річчя від дня народження