-= Меню =-

Закон і права для всіх єдині

Демократичні права,
що закарбовані в законі,
спираються на ідею особистості,
якій притаманна людська гідність.

Д. Ельштейн

Всесвітній день прав людини – міжнародне свято, що відзначається 10 грудня за пропозицією Генеральної Асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав людини в 1948 році.

Вперше про права особистості заговорили французькі просвітителі Вольтер і Жан Жак Руссо.

В 1948 році Генеральною Асамблеєю ООН було прийнято Загальну декларацію прав людини, що проголошує права особистості, цивільні і політичні права і свободи (рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші).

Це був перший досвід колективної розробки універсального документа з прав людини. Багато країн включають основні положення Декларації в своє базове законодавство і конституції.

Загальна декларація прав людини проголосила рівність всіх жителів планети перед законом. Проголошено, що всі люди рівні у своєму достоїнстві та правах. Людина, її життя і гідність, права та свобода визнані найвищою цінністю кожної держави. Права та свобода людини є невідчужуваними та непорушними. Вони належать кожній людині від самого народження й протягом усього життя, не залежать від волі держави, не даруються й не можуть бути скасовані.

На сьогодні дуже важливо, щоб кожна людина знала свої права, які визнані державою та суспільством. Усі права людини – громадянські, політичні, економічні, соціальні – є універсальними, неподільними, взаємозалежними та взаємопов’язаними. Вони є основою людського існування та розвитку.

До Міжнародного дня прав людини Науковою бібліотекою підготовлено віртуальну виставку «Закон і права для всіх єдині»

Гладун З.С. Основи конституційного права України [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів вищіх навчальних закладів усіх форм навчання / З.С.  Гладун, М.Г. Федчишин. – 2-е, доп. – Тернопіль: Астон, 2001. – 463с.

Гладун З.С. Основи конституційного права України [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів вищіх навчальних закладів усіх форм навчання / З.С. Гладун, М.Г. Федчишин. – 2-е, доп. – Тернопіль: Астон, 2001. – 463с.

У даному посібнику поряд із викладом нормативно-правових положень конституції та чинного законодавства Украни використано матеріали теорії та практики сучасного конституціалізму, надбання української та світової конституційно-правової думки.

Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання, що подаються до суду) [Текст]. – Київ : Атіка, 2003. – 352 с.

Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання, що подаються до суду) [Текст]. – Київ : Атіка, 2003. – 352 с.

Книга містить зразки заяв, позовних заяв, скарг, клопотань та деяких інших документів, що подаються до суду у зв’язку з провадженням у цивільних, адміністративних, кримінальних та господарських справах, у зв’язку з конституційним провадженням, а також провадженням в Європейському Суді з прав людини.

Мала енциклопедія приватного права [Текст] / за заг.ред. Ю.Л.  Бошицького. – Київ:Кондор, 2011. – 359,[1] с.

Мала енциклопедія приватного права [Текст] / за заг.ред. Ю.Л. Бошицького. – Київ:Кондор, 2011. – 359,[1] с.

У виданні розкриваються основні поняття та категорії приватного права, яке має більш як двохтисячолітню історію. Основну увагу приділено теоретико-правовим дефініціям цивільного, цивільно – процесуального, сімейного та житлового права, а також інших галузей приватного права.

Дахно І.І. Міжнародне економічне право [Текст] :навч. посібник / І.І. Дахно. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ :Центр навчальної літ., 2006. – 272с.

Дахно І.І. Міжнародне економічне право [Текст] :навч. посібник / І.І. Дахно. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ :Центр навчальної літ., 2006. – 272с.

У навчальному посібнику розглянуто найважливіші аспекти міжнародного економічного права загалом та його підгалузей з урахуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних даних.

Черкес М.Ю. Міжнародне право [Текст ] : підручник / М.Ю. Черкес – Київ : Знання, 2000. – 284 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Черкес М.Ю. Міжнародне право [Текст ] : підручник / М.Ю. Черкес – Київ : Знання, 2000. – 284 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Це один із перших в Україні підручників з міжнародного права, підготовлених на новій концептуальній основі, в якому враховуються право й інтереси України як незалежної держави.

Шендеровська А.В. Міжнародно - правові засади вступу України до Європейськогно Союзу [Текст] : монографія / А.В. Шендеровська, А.Г.  Шендеровський. – Умань : УВПП, 2009. – 163,[1].

Шендеровська А.В. Міжнародно - правові засади вступу України до Європейськогно Союзу [Текст] : монографія / А.В. Шендеровська, А.Г. Шендеровський. – Умань : УВПП, 2009. – 163,[1].

У монографії досліджується становлення європейського правового простору і створення Європейського Союзу, його інституційна структура, право і правова система Європейського Союзу. Аналізується динаміка розвитку відносин між Україною і Європейським Союзом.

Анцелевич Г.О. Міжнародне право [Текст] : підручник / Г.О.  Анцелевич, О.О. Покрещук. – Київ : Алерта; Пектораль, 2003. – 410с.

Анцелевич Г.О. Міжнародне право [Текст] : підручник / Г.О. Анцелевич, О.О. Покрещук. – Київ : Алерта; Пектораль, 2003. – 410с.

Даний підручник призначений для студентів, які вивчають міжнародне право у розширеному обсязі. Структура підручника включає в себе матеріали загальної та особливої частин міжнародного права і вміщує в собі викладення в логічній послідовності тем, передбачених навчальною програмою курсу.

Погорілко В.Ф. Правознавство [Текст] : підручник / В.Ф. Погорілко, Г.А.  Шпиталенко. – 3-тє вид., випр. й доп. – Київ : Каравела, 2013.– 591,[1] с.

Погорілко В.Ф. Правознавство [Текст] : підручник / В.Ф. Погорілко, Г.А. Шпиталенко. – 3-тє вид., випр. й доп. – Київ : Каравела, 2013.– 591,[1] с.

Відповідно до завдання навчальної дисципліни підручник сприятиме засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних напрацювань з питань державотворення та функціонування системи права, дії механізму правового регулювання за такими галузями права як конституційне, адміністративне, фінансове, цивільне та цивільно-процесуальне, сімейне, господарське, трудове, житлове, екологічне, земельне, кримінальне та кримінально-процесуальне право.

Щербина В.С. Господарське право [Текст] : підручник / В.С. Щербина. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 480с.

Щербина В.С. Господарське право [Текст] : підручник / В.С. Щербина. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 480с.

У підручнику відповідно до програми курсу висвітлено основні правові інститути загальної частини господарського права, а також питання правового регулювання окремих сфер господарського життя на основі чинного господарського та господарського процесуального законодавства України. Головну увагу зосереджено на правових питаннях господарської діяльності та управління нею.

Білошкурська З.П. Аграрне право України [Текст] : підручник / З.П.  Білошкурська. – Умань : Візаві, 2011. – 494,[1] с.

Білошкурська З.П. Аграрне право України [Текст] : підручник / З.П. Білошкурська. – Умань : Візаві, 2011. – 494,[1] с.

Матеріал підручника структурований за кредитно-модульною системою. В ньому докладно розглянуті положення аграрного права, умови, порядок створення та функціонування суб’єктів аграрних відносин, питання права власності на природні ресурси, розкриті умови, порядок набуття, користування земельними ділянками та обмеження і припинення прав власності на землю, договірні відносини сільськогосподарських підприємств, трудові правовідносини в сільськогосподарських підприємствах.

Тетяна Маєвська,
бібліотекар І категорії,
Тодосійчук Людмила,
бібліотекар І категорії

Останні новини Наукової бібліотеки